Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết kế khung ngang nhà công nghiệpĐoàn định kiến

Được đăng lên bởi nguyen-xuan1
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®å ¸n kÕt cÊu thÐp 2

ThiÕt kÕ khung ngang nhµ c«ng nghiÖp 1 tÇng
Sè liÖu thiÕt kÕ:

ThiÕt kÕ khung ngang nhµ x−ëng b»ng thÐp 1 tÇng, 1 nhÞp cã cöa m¸i vµ
2 cÇu trôc, søc n©ng Q = 75/20 T - chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh, nhÞp khung L =
30m ; b−íc cét B = 6m, cao tr×nh ®Ønh ray H1 = 8,2m; m¸i lîp Panen bªt«ng
cèt thÐp cã s−ên víi c¸c líp chèng thÊm vµ c¸ch nhiÖt cÇn thiÕt. T−êng g¹ch
tù mang, c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng träng vïng giã IIB VËt liÖu lµm kÕt cÊu
chÞu lùc thÐp BCT3, c−êng ®é R = 2100KG/cm2 Rc =1300KG/cm2;
Rem = 3200 KG/cm2 ; Mãng BTCT m¸c 200#; Nhµ x−ëng dµi Σ B = 132 m.
I. Chän s¬ ®å kÕt cÊu.

1. S¬ ®å khung ngang vµ kÕt cÊu nhµ c«ng nghiÖp.
Khung ngang cÊu t¹o gåm cã cét vµ r−êng ngang. Liªn kÕt cét víi
r−êng ngang lµ liªn kÕt cøng. R−êng ngang cã d¹ng h×nh thang hai m¸i dèc
phÝa trªn lîp b»ng panen BTBT cã s−ên, ®é dèc m¸i i = 1/10. Cét thÐp tiÕt
diÖn thay ®æi, liªn kÕt ngµm víi mãng. S¬ ®å cña khung ngang thÓ hiÖn trªn
h×nh vÏ (H1)
19.0 m
i = 1/10

18.4m

15.0m

i = 1/10

12.8m

7.4m

0.00

-0.80
30000

h1: s¬ ®å khung ngang nhµ c«ng nghiÖp

thiÕt kÕ khung ngang nhµ c«ng nghiÖp

2

®å ¸n kÕt cÊu thÐp 2

2. KÝch th−íc chÝnh cña khung ngang.
X¸c ®Þnh c¸c kÝch th−íc chÝnh cña khung, còng nh− cét, dµn dùa vµo nhÞp
khung L, b−íc khung B, søc trôc Q vµ cao tr×nh ®Ønh ray H1.
2.1.KÝch th−íc cét.
CÇu trôc 2 mãc víi søc n©ng Q = 75/20 T tra theo phô lôc VI.2 s¸ch “ ThiÕt kÕ
kÕt cÊu thÐp nhµ c«ng nghiÖp” – NXB KHKT Hµ Néi trang 138 cã c¸c sè liÖu
nh− sau:
CÇu trôc nhÞp Lk = 28,5 m:
C¸c kÝch th−íc GABARIT chÝnh:
Hc = 4000 mm
B1 = 400 mm
F = 250 mm
T = 4560 mm
J = 4400 mm
Lt = 4400 mm
B = 8800 mm.
Lo¹i ray sö dông: KP – 100: H=150mm , g=88.96kg/m
¸p lùc cña b¸nh xe lªn ray: P1 = 38 T, P2 = 39 T, träng l−îng xe con 38 T,
träng l−îng toµn cÇu trôc 135 T.
b1 = 108

d = 38

h = 150

b = 150

kp - 100
h2: tiÕt diÖn ngang ray

ChiÒu cao Hc cña cÇu trôc. Hc = 4000 mm.
ChiÒu cao H2 tõ ®Ønh ray ®Õn cao tr×nh c¸nh d−íi dµn:
H2 = (Hc + 100) + f = (4000 + 100) + 300 = 4400 mm.
Trong ®ã:
Hc - ChiÒu cao Gabarit cña cÇu trôc.
100 - Khe hë an toµn gi÷a xe con vµ kÕt cÊu.
f - Khe hë phô xÐt ®Õn ®é vâng cña kÕt cÊu vµ thanh gi»ng gi¸ trÞ lÊy tõ
(200 ÷ 400) mm.
H2 - Chän ch½n modul 200 mm.
ChiÒu cao tõ mÆt nÒn ®Õn cao tr×nh c¸nh d−íi r−êng ngang (H):
H = H 1 + H2 = 8200 + 4400 = 12600 mm.
thiÕt kÕ khung ngang nhµ c«ng nghiÖp

3

®å ¸n kÕt cÊu thÐp 2

ChiÒu cao phÇn cét trªn tÝnh tõ vai cét ®Õn c¸nh d−íi r−êng ngang:
Htr = H2 + Hdcc + Hr .
Trong ®ã:
1
6

Hdcc - ChiÒu cao dÇm ...
®å ¸n kÕt cÊu thÐp 2
thiÕt kÕ khung ngang nhµ c«ng nghiÖp
2
ThiÕt kÕ khung ngang nhµ c«ng nghiÖp 1 tÇng
Sè liÖu thiÕt kÕ:
ThiÕt kÕ khung ngang nhµ xëng b»ng thÐp 1 tÇng, 1 nhÞp cã cöa m¸i vµ
2 cÇu trôc, søc n©ng Q = 75/20 T - chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh, nhÞp khung L =
30m ; bíc cét B = 6m, cao tr×nh ®Ønh ray H
1
= 8,2m; m¸i lîp Panen bªt«ng
cèt thÐp cã sên víi c¸c líp chèng thÊm vµ c¸ch nhiÖt cÇn thiÕt. Têng g¹ch
tù mang, c«ng tr×nh ®îc x©y dùng träng vïng giã IIB VËt liÖu lµm kÕt cÊu
chÞu lùc thÐp BCT
3
, cêng ®é R = 2100KG/cm
2
Rc =1300KG/cm
2
;
Rem = 3200 KG/cm
2
; Mãng BTCT m¸c 200#; Nhµ xëng dµi Σ B = 132 m.
I. Chän s¬ ®å kÕt cÊu.
1. S¬ ®å khung ngang vµ kÕt cÊu nhµ c«ng nghiÖp.
Khung ngang cÊu t¹o gåm cã cét vµ rêng ngang. Liªn kÕt cét víi
rêng ngang lµ liªn kÕt cøng. Rêng ngang cã d¹ng h×nh thang hai m¸i dèc
phÝa trªn lîp b»ng panen BTBT cã sên, ®é dèc m¸i i = 1/10. Cét thÐp tiÕt
diÖn thay ®æi, liªn kÕt ngµm víi mãng. S¬ ®å cña khung ngang thÓ hiÖn trªn
h×nh vÏ (H1)
h1: s¬ ®å khung ngang nhµ c«ng nghiÖp
30000
i = 1/10
i = 1/10
7.4m
0.00
12.8m
15.0m
18.4m
19.0 m
-0.80
Thuyết kế khung ngang nhà công nghiệpĐoàn định kiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết kế khung ngang nhà công nghiệpĐoàn định kiến - Người đăng: nguyen-xuan1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Thuyết kế khung ngang nhà công nghiệpĐoàn định kiến 9 10 495