Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công

Được đăng lên bởi tranlexuanhoang-kts
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUYEÁT MINH BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC THI COÂNG
Goùi thaàu soá 1: Nâng cấp Xây dựng đường cặp Kênh Vành Đai
Coâng trình: Nâng cấp Xây dựng đường cặp Kênh Vành Đai
Ñòa Ñieåm XD: Phöôøng Vĩnh Hiệp, thaønh phoá Raïch Giaù
Chuû ñaàu tö: UBND phường Vĩnh Hiệp
A. GIÔÙI THIEÄU
1. VÒ TRÍ VAØ HIEÄN TRAÏNGCOÂNG TRÌNH:
Tuyeán ñöôøng xaây döïng caëp Keânh Vaønh Ñai; hieän traïng ñöôøng ñaát b rộng
60m đến 70m.
2. QUY MOÂ THIEÁT KEÁ:
- Phần đường: Đào nền đường bằng máy đào <=0,8m
3
đất cấp II; đắp nền đường
bằng máy đầm 9T độ chặt yêu cầu K=0,95; dắp cát ng trình bằng máy đầm 9T độ
chặt yêu cầu K=0.98; rỉa vải địa kỹ thuậtnền đường, mái đê, đập; làm móng lp dưới
bằng cấp phối đá dăm đường làm mới.
- Bãi quay đầu xe: Đào nền đường bằng máy đào <=0.8m
3
đất cắp II; rải vải địa
kỹ thut làm nn đường, mái đê, đập; đắp cát công trình bằng máy đào 9T độ chặt u
cầu K=0.98; Làm móng lớp dưới bằng cấp phối đá dăm đường làm mới.
B. GIAÛI PHAÙT KYÕ THUAÄT, COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ VAØ BIEÄN PHAÙP THI
COÂNG:
1. GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT:
Ñaây laø coâng trình giao thoâng caáp IV khoâng yeâu caàu kyõ thuaät cao, söû duïng
maùy giôùi l chuû yeáu. Ñoàng thôøi coâng trình ñöôïc caây döïng naèm treân truïc ñöôøng
chính thuaän tieän cho vieäc vaän chuyeån vaät tö, thieát bò.
2. COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ:
Sau khi nhaän maët baèng, chuùng toâi tieán haønh taäp keát vaät tö, xaây döïng laùn traïi,
kho baõi, caém moác chæ giôùi thi coâng, laép ñaët bieån baùo coâng trình, ñoàng thôøi trình baùo
ñòa phöông nôi coù coâng trình ñang xaây döïng.
Treân cô sôû tim moác, ranh giôùi xaây döïng ññöôïc baøn giao, keát hôïp vôùi hoà
thieát keá baûn veõ thi coâng chuùng toâi tieán haønh caém theâm caùc coïc phuï ñeå thi coâng
ñöôïc ñeã daøng vaø chính xaùc.
1
Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công - Người đăng: tranlexuanhoang-kts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công 9 10 718