Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công

Được đăng lên bởi Hùng PV
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hå s¬ dù thÇu - Gãi thÇu...........................

ThuyÕt minh biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng

viii. C«ng t¸c x©y ®¸ héc

1. §¸: (c¸c b¸c t×m tiªu chuÈn vÒ ®¸ x©y vµ ®a vµo ë phÇn tiªu chuÈn
vÒ vËt liÖu nhÐ, t«i kh«ng ®a vµo ®©y!!!)
- §¸ bao gåm ®¸ ë má hoÆc ®¸ nh¸m lÊy tõ má ®¸ cøng, r¾n, bÒn, ch¾c,
chÞu ®îc t¸c ®éng cña kh«ng khÝ vµ níc vµ phï hîp víi c¸c yªu cÇu dù ®Þnh.
- §¸ ph¶i s¹ch, cøng, kh«ng cã lÉn nh÷ng chç yÕu hoÆc vÕt nøt, bÒn
v÷ng. NÕu cÇn thiÕt ®¸ ph¶i ®îc lo¹i bá tÊt c¶ c¸c phÇn máng hoÆc mÒm yÕu.
Khi sö dông ®· ph¶i ®îc phª duyÖt chÊt lîng vµ kÝch thíc.
- §èi víi ®¸ x©y: §¸ ph¶i ph¼ng, h×nh nªm hoÆc oval vµ cã thÓ xÕp khÝt
l¹i gÇn nhau, ®¸ ph¶i cã chiÒu dµy kh«ng ®îc nhá h¬n 15cm, bÒ réng kh«ng ®îc
nhá h¬n 1,5 lÇn chiÒu dµy vµ kh«ng nhá h¬n 1,5 lÇn kÝch thíc bÒ réng.
2. V÷a :
- V÷a dïng ®Ó x©y nh ®· ®îc quy ®Þnh trong b¶n vÏ thiÕt kÕ hoÆc nÕu
kh«ng ®îc chØ ra th× gåm 1 phÇn xi m¨ng Pocland vµ 2 phÇn cèt liÖu mÞn tÝnh
theo khèi lîng vµ ph¶i cã ®ñ níc ®Ó t¹o ra ®îc v÷a cã ®ñ ®é sÖt víi ®é sôt theo
thÝ nghiÖm trong kho¶ng 40mm- 60mm ®Ó cã thÓ vËn chuyÓn mét c¸ch dÔ dµng
vµ dÔ tr¸t b»ng tay. Lîng v÷a chØ ®îc trén víi c¸c khèi lîng theo yªu cÇu c«ng
viÖc ®Ó dïng ngay.
- Khi dïng m¸y trén th× v÷a sÏ ®îc chÊp nhËn ngay, cßn nÕu trén b»ng
tay th× cèt liÖu mÞn vµ xi m¨ng ph¶i ®îc trén kh« ®Õn khi hçn hîp cã mét mµu
®ång nhÊt, sau ®ã cho níc vµo vµ tiÕp tôc trén cho ®Õn khi cã ®îc hçn hîp v÷a
cã ®ñ ®é sÖt yªu cÇu. V÷a kh«ng sö dông trong vßng 120 phót sau khi cho níc
vµo ®Òu ph¶i lo¹i bá. Kh«ng ®îc phÐp trén l¹i v÷a thõa.
- Khi trén: tÊt c¶ c¸c vËt liÖu (trõ níc) ®îc trén trong m¸y trén v÷a ®· ®îc
chÊp nhËn cho ®Õn khi hçn hîp ®ång ®Òu, sau ®ã tíi níc vµo vµ trén tiÕp trong
kho¶ng 5-10 phót. Lîng níc dïng ®Ó trén v÷a ph¶i ®¶m b¶o ®é ®Æc cña v÷a nhng kh«ng ®îc lín h¬n 70% träng lîng xim¨ng. V÷a ngay sau khi trén xong ph¶i
®îc sö dông ngay lËp tøc. NÕu cÇn thiÕt v÷a cã thÓ nhµo thªm níc trong
kho¶ng thêi gian 30 phót kÓ tõ khi b¾t ®Çu trén. Sau kho¶ng thêi gian nµy
kh«ng ®îc nhµo trén v÷a l¹i.
- Xim¨ng ph¶i tu©n theo nh÷ng yªu cÇu TCVN 4029 - 85 ®Õn 4032-85,
TCVN 4787-89.
- Cèt liÖu nhá tu©n theo nh÷ng yªu cÇu TCVN 1770-86 ®Õn 1772-86.
- Níc tu©n theo nh÷ng tiªu chuÈn TCVN 4506-87.
Trang:

Hå s¬ dù thÇu - Gãi thÇu...........................

ThuyÕt minh biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng

3. Thi c«ng ®¸ x©y
a. Lùa chän vµ x©y ®¸
- Khi x©y ®¸ trªn nÒn mãng ®· chuÈn bÞ xong th× mãng ph¶i ch¾c ch¾n vµ
ngang b»ng, ®óng cao ®é hoÆc tõng cÊp ph¶i ngang b»ng víi mÆt ...
Hå s¬ dù thÇu - Gãi thÇu........................... ThuyÕt minh biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng
viii. C«ng t¸c x©y ®¸ héc
1. §¸: (c¸c b¸c t×m tiªu chuÈn vÒ ®¸ x©y vµ ®a vµo ë phÇn tiªu chuÈn
vÒ vËt liÖu nhÐ, t«i kh«ng ®a vµo ®©y!!!)
- §¸ bao gåm ®¸ ë hoÆc ®¸ nh¸m lÊy ®¸ cøng, r¾n, bÒn, ch¾c,
chÞu ®îc t¸c ®éng cña kh«ng khÝ vµ níc vµ phï hîp víi c¸c yªu cÇu dù ®Þnh.
- §¸ ph¶i s¹ch, cøng, kh«ng lÉn nh÷ng chç yÕu hoÆc vÕt nøt, bÒn
v÷ng. NÕu cÇn thiÕt ®¸ ph¶i ®îc lo¹i tÊt c¸c phÇn máng hoÆc mÒm yÕu.
Khi sö dông ®· ph¶i ®îc phª duyÖt chÊt lîng vµ kÝch thíc.
- §èi víi ®¸ x©y: §¸ ph¶i ph¼ng, h×nh m hoÆc oval vµ thÓ xÕp khÝt
l¹i gÇn nhau, ®¸ ph¶i cã chiÒu dµy kh«ng ®îc nhá h¬n 15cm, bÒ réng kh«ng ®îc
nhá h¬n 1,5 lÇn chiÒu dµy vµ kh«ng nhá h¬n 1,5 lÇn kÝch thíc bÒ réng.
2. V÷a :
- V÷a dïng ®Ó x©y nh ®· ®îc quy ®Þnh trong b¶n thiÕt hoÆc nÕu
kh«ng ®îc c ra th× m 1 phÇn xi m¨ng Pocland 2 phÇn cèt liÖu mÞn tÝnh
theo khèi lîng ph¶i ®ñ níc ®Ó t¹o ra ®îc v÷a ®ñ ®é sÖt víi ®é sôt theo
thÝ nghiÖm trong kho¶ng 40mm- 60mm ®Ó thÓ vËn chuyÓn mét c¸chdµng
tr¸t b»ng tay. Lîng v÷a c ®îc trén víi c¸c khèi lîng theo yªu cÇu c«ng
viÖc ®Ó dïng ngay.
- Khi dïng m¸y trén th× v÷a ®îc chÊp nhËn ngay, cßn nÕu trén b»ng
tay th× cèt liÖu mÞn xi m¨ng ph¶i ®îc trén kh« ®Õn khi hçn p mét mµu
®ång nhÊt, sau ®ã cho níc vµo tiÕp tôc trén cho ®Õn khi ®îc hçn hîp v÷a
®ñ ®é sÖt yªu cÇu. V÷a kh«ng dông trong vßng 120 phót sau khi cho níc
vµo ®Òu ph¶i lo¹i bá. Kh«ng ®îc phÐp trén l¹i v÷a thõa.
- Khi trén: tÊt c¶ c¸c vËt liÖu (trõ níc) ®îc trén trong m¸y trén v÷a ®· ®îc
chÊp nhËn cho ®Õn khi hçn hîp ®ång ®Òu, sau ®ã tíi níc vµo trén tiÕp trong
kho¶ng 5-10 phót. Lîng níc dïng ®Ó trén v÷a ph¶i ®¶m b¶o ®é ®Æc cña v÷a nh-
ng kh«ng ®îc lín h¬n 70% träng lîng xim¨ng. V÷a ngay sau khi trén xong ph¶i
®îc dông ngay lËp tøc. NÕu cÇn thiÕt v÷a thÓ nhµo thªm níc trong
kho¶ng thêi gian 30 phót khi b¾t ®Çu trén. Sau kho¶ng thêi gian nµy
kh«ng ®îc nhµo trén v÷a l¹i.
- Xim¨ng ph¶i tu©n theo nh÷ng yªu cÇu TCVN 4029 - 85 ®Õn 4032-85,
TCVN 4787-89.
- Cèt liÖu nhá tu©n theo nh÷ng yªu cÇu TCVN 1770-86 ®Õn 1772-86.
- Níc tu©n theo nh÷ng tiªu chuÈn TCVN 4506-87.
Trang:
Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công - Trang 2
Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công - Người đăng: Hùng PV
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công 9 10 419