Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh BPTC

Được đăng lên bởi luamoi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C«ng ty cp l¾p m¸y ®iÖn níc vµ x©y dùng
C«ng ty c.p l¾p m¸y ®iÖn níc vµ x.d 4

BiÖn ph¸p thi c«ng

hÖ thèng ®IÖn, níc vµ chèng sÐt
C«ng tr×nh : tæ hîp nhµ ë ®a n¨ng 28 tÇng
Lµng quèc tÕ th¨ng long

Hµ néi th¸ng 10n¨m 2009
C«ng ty cp l¾p m¸y ®iÖn níc vµ x©y dùng
C«ng ty c.p l¾p m¸y ®iÖn níc vµ x.d 4

0

BiÖn ph¸p thi c«ng

hÖ thèng ®IÖn , §IÖN NHÑ
níc vµ chèng sÐt
C«ng tr×nh : tæ hîp nhµ ë ®a n¨ng 28 tÇng
Lµng quèc tÕ th¨ng long

C«ng ty cp lm ®iÖn n íc vµ xd4
t th¸i linh

c«ng cp xl vµ ®Çu

Hµ néi th¸ng 10 n¨m 2009
S¬ ®å tæ chøc hiÖn tr êng (Thi c«ng h.t ®IÖn,n íc)

Chñ nhiÖm
C«ng tr×nh

Kü thuËt &
An toµn L§

Tæ t.c
Ht ®iÖn

®éi t.c

®éi t.c

§iÖn

Níc

Tæ t.c

Tæ t.c

Ht ®iÖn nhÑ

Ht cÊp níc

1

Thñ Kho, kÕ
to¸n, b¶o vÖ

Tæ t.c

Ht tho¸t níc

Danh s¸ch c¸n bé qu¶n lý& kü thuËt c«ng trêng

1- Chñ nhiÖm c«ng tr×nh : Kü s c¬ ®iÖn - Phan ®×nh Khang
2- Kü thuËt ®iÖn :
Kü s ®iÖn - Hoµng ViÖt Dòng
3- Kü thuËt Níc :
Kü s - §inh Hoµng ThiÖn
4- Phô tr¸ch an toµn lao ®éng: Kü s c¬ khÝ - NguyÔn V¨n C«ng
4- KÕ to¸n: Cao ThÞ Thanh
5- Tæ T.C.H.T.§iÖn : Hoµng Kim Chung
6- Tæ T.C.H.T.Níc : Vò V¨n ChiÕn
7- Thñ kho : NguyÔn V¨n HiÕu , NguyÔn V¨n Th¾ng
8- B¶o vÖ: NguyÔn V¨n NÝnh, NguyÔn V¨n Linh
TiÕn ®é thi c«ng
TT

Giai ®o¹n X.D

C«ng viÖc thùc hiÖn

1

§æ bª t«ng

2

§æ bª t«ng vµ
x©y th«
Võa x©y vµ tr¸t
têng

§Æt èng ®IÖn trong bª t«ng vµ c¸c lç
chê, thi c«ng HT tiÕp ®Þa
§Æt èng trong BT vµ ®i èng trong têng,
l¾p ®Æt HT m¸ng c¸p
§i èng trong têng vµ ch«n c¸c lo¹i hép
©m, TC HT chèng sÐt
Luån d©y, kÐo c¸p, l¾p ®Æt tñ ®iÖn,L¾p
®Æt thiÕt bÞ,vËn hµnh thö, hoµn chØnh hå
s¬ vµ bµn giao

3
4

Hoµn thiÖn

Nh©n lùc dù kiÕn

TiÕn ®é
Hoµn thµnh

10 ®Õn 15 ngêi

Theo tiÕn ®é XD

30 ®Õn 40 ngêi

Theo tiÕn ®é XD

40 ®Õn 50 ngêi

Theo tiÕn ®é XD

50 ®Õn 60ngêi

Theo tiÕn ®é XD

Dông cô chÝnh phôc vô thi c«ng
tt

Tªn dông cô

§iÖn ¸p
sö dông(V)

C«ng suÊt
(W)

Sè lîng

1

M¸y khoan bª t«ng cÇm
tay
M¸y c¾t bª t«ng cÇm tay
M¸y khoan s¾t cÇm tay
M¸y c¾t s¾t cÇm tay
§ång hå ®o tiÕp ®Þa
Am pe k×m KYORITSUMODEL 2017
Mªgaom

220

5001000

10

220
220
220

5001000
200500
200500

10
04
04
01
01

2
3
4
5
6
7
8
9
10

§ång hå KYORITSUMODEL 1109
Bµn ren èng (b»ng m¸y)
M¸y hµn èng PPR

0600

01
0600

05
01
Trang bÞ cho tæ

2

11

M¸y hµn ®iÖn 220V

12

K×m , bóa, tua vÝt ….

13

Pa l¨ng

11

Thang, gi¸o …

6 Kw

02

5000 kg

Trang bÞ cho
tõng ngêi
01
Trang bÞ cho tæ

I/ giíi thiÖu tæng qu¸t phÇn ®iÖn toµ nhµ Th¸p phÝa ®«ng

Toµ nhµ Th¸p phÝa T©y, tæ hîp nhµ ë ®a n¨ng 28 tÇng- lµng quèc tÕ Th...
C«ng ty cp l¾p m¸y ®iÖn níc vµ x©y dùng
C«ng ty c.p l¾p m¸y ®iÖn níc vµ x.d 4
BiÖn ph¸p thi c«ng
hÖ thèng ®IÖn, níc vµ chèng sÐt
C«ng tr×nh : tæ hîp nhµ ë ®a n¨ng 28 tÇng
Lµng quèc tÕ th¨ng long
Hµ néi th¸ng 10n¨m 2009
C«ng ty cp l¾p m¸y ®iÖn níc vµ x©y dùng
C«ng ty c.p l¾p m¸y ®iÖn níc vµ x.d 4
0
Thuyết minh BPTC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh BPTC - Người đăng: luamoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Thuyết minh BPTC 9 10 788