Ktl-icon-tai-lieu

thuyết minh đồ án bê tông cốt thép

Được đăng lên bởi nguyencauduong
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 6794 lần   |   Lượt tải: 20 lần
§å ¸n Bª t«ng cèt thÐp

GVHD: Th.s TrÇn Anh ThiÖn

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP
I) Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế :
Thiết kế sàn Bê tông cốt thép kiểu sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
II) Số liệu cho trước:
a)Sơ đồ sàn:

6800

D

6800

C

6800

B

A
2500

1

2500

1a

2500

1b

7500

7500

2

3

7500

4

5

H.1:Sơ đồ sàn
b)Hoạt tải tiêu chuẩn : Ptc = 7,9 (KN/m2)
III) Phần tính toán thiết kế:
*)Chọn phương án mặt sàn và kết cấu mặt sàn
+Phương án mặt sàn:
- Sơ đồ sàn (hình vẽ H.1)
- Kích thước : l1=2,8 (m) , l2=6,4 (m) ,độ dày tường t=34 (cm)
+Kết cấu sàn:
- Lớp vữa xi măng dày 2(cm) bên trên bản
- Bản bêtông cốt thép
- Lớp trát bên dưới dày 1 (cm) bên dưới bản
- Dầm phụ bêtông cốt thép 3 nhịp

§å ¸n Bª t«ng cèt thÐp

GVHD: Th.s TrÇn Anh ThiÖn

- Dầm chính bê tông cốt thép 4 nhịp
*)Phần tính toán cụ thể:
1)Chọn vật liệu và các chỉ tiêu kỉ thuật của vật liệu:
Rb = 8,5.103(KN/m2)

+ Bê tông cấp độ bền B15 :

Rbt= 750 (KN/m2)
+ Cốt thép : AI : Rs=Rsc=225.103(KN/m2) ; Rsw= 175.103(KN/m3)
AII : Rs=Rsc=280.103(KN/m2) ; Rsw= 225.103(KN/m3)
2)Tính toán bản:
2.1)Kiểm tra phương làm việc của bản:
Ta có l1=2,5(m) và l2=6,8 (m) >2xl1=5(m) nên bản chủ yếu làm
việc theo phương cạnh ngắn , như vậy đây là loại sàn sườn toàn khối có bản loại dầm ,
các trục (B),(C) là dầm chính các trục đánh kí tự số là dầm phụ ( 1a ; 1b ; 2;... ; 3; ... ; 4; ... ).
2.2)Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận:
a) Kích thước bản:
Để tính toán bản ta cắt một dãi bản rộng 1m theo phương làm việc của bản (theo phương l 1) ,
chọn chiều cao bản theo công thức : hb =
hệ số phụ thuộc tải trọng

D
l ; với l chiều dài nhịp bản l ≈ l1 = 250(cm) ; D là
m

D = 0,8 ÷ 1, 4 vì hoạt tải tác dụng lên bản khá lớn Ptc = 8,0 (KN/m2)

nên ta chọn D=1,2 ; m là hệ số phụ thuộc vào kết cấu của bản ,m=35 (bản loại dầm liên tục).
hb =

D
1, 2
l=
× 250 = 8,57 (cm) => chọn hb=9(cm)
m
35

Đảm bảo điều kiện hb ≥ hmin = 6(cm) (đối với nhà dân dụng
b)Kích thước dầm phụ:

hdp =

)

1
ld với md là hệ số phụ thuộc sơ đồ
md

dầm và tải trọng ta chọn md=15 (không lớn quá vì tải trọng lớn) ; ld nhịp
của dầm đang xét ld ≈ l2 = 680(cm) nên: hdp =
hdp=50(cm) , bể rộng dầm phụ là bdp=20 (cm),

1
1
ld = .680 = 45,33(cm) =>
md
15

chọn

§å ¸n Bª t«ng cèt thÐp

GVHD: Th.s TrÇn Anh ThiÖn

c)Kích thước dầm chính: tương tự hdc =

1
ld với
md

ld ≈ 3 × l1 = 3 × 250(cm) ; md =9 nên => hdc =

1
1
ld = × 750 = 83,33 (cm)
md
9

Vì vậy chọn sơ bộ hdc=80(cm) ,bdc=30(cm)
2.3) Sơ đồ tính toán bản:
t=340

t/2
90
c=hb
2

lb

l

1

l...
§å ¸n Bª t«ng cèt thÐp GVHD: Th.s TrÇn Anh ThiÖn
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP
I) Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế :
Thiết kế sàn Bê tông cốt thép kiểu sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
II) Số liệu cho trước:
a)Sơ đồ sàn:
1b
1a
54
3
2
1
D
C
B
A
680068006800
750075007500250025002500
H.1:Sơ đồ sàn
b)Hoạt tải tiêu chuẩn : P
tc
= 7,9 (KN/m
2
)
III) Phần tính toán thiết kế:
*)Chọn phương án mặt sàn và kết cấu mặt sàn
+Phương án mặt sàn:
- Sơ đồ sàn (hình vẽ H.1)
- Kích thước : l
1
=2,8 (m) , l
2
=6,4 (m) ,độ dày tường t=34 (cm)
+Kết cấu sàn:
- Lớp vữa xi măng dày 2(cm) bên trên bản
- Bản bêtông cốt thép
- Lớp trát bên dưới dày 1 (cm) bên dưới bản
- Dầm phụ bêtông cốt thép 3 nhịp
thuyết minh đồ án bê tông cốt thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuyết minh đồ án bê tông cốt thép - Người đăng: nguyencauduong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 9 10 405