Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án công nghệ máy

Được đăng lên bởi Đình Hoàng
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ThuyÕt minh ®å ¸n
Lêi nãi ®Çu
rong ®iÒu kiÖn c«ng cuéc kiÕn thiÕt níc nhµ ®ang bíc vµo thêi kú c«ng
nghiÖp h - hiÖn ®¹i ho¸ víi nh÷ng héi thuËn lîi nh÷ng khã kh¨n
th¸ch thøc lín. §iÒu nµy ®Æt ra cho thÕ hÖ trÎ, nh÷ng ngêi chñ t¬ng lai cña ®Êt
níc nh÷ng nhiÖm vô n¨ng nÒ.
T
ph¸t triÓn nhanh chãng cña cuéc c¸ch ng khoa häc thuËt nãi
chung trong lÜnh vùc ®iÖn - ®iÖn - tin häc nãi riªng lµm cho mÆt cña
héi thay ®æi tõng ngµy. Trong hoµn c¶nh ®ã, ®Ó ®¸p øng ®îc nh÷ng ®iÒu
kiÖn thùc tiÔn cña s¶n xuÊt ®ßi hái nh÷ng ngêi kÜ s ®iÖn t¬ng lai ph¶i ®îc trang
bÞ nh÷ng kiÕn thøc chuyªn nghµnh mét c¸ch s©u réng.
Trong khu«n khæ ch¬ng tr×nh ®µo t¹o s nghµnh ®éng ho¸ - cung
cÊp ®iÖn; nh»m gióp cho sinh viªn tríc khi ra trêng®iÒu kiÖnthèng ho¸
l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trang ë trêng còng nh ®iÒu kiÖn tiÕp cËn víi
nh÷ng m« h×nh thuËt chuyªn nghµnh cña thùc tiÔn trong s¶n xuÊt, ®ång
thêi còng gióp cho sinh viªn héi t duy ®éc lËp nghiªn cøu thiÕt kÕ.
Trêng §¹i Häc Kü ThuËt C«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn tæ chøc cho sinh viªn tr-
íc khi ra trêng lµm ®å ¸n tèt nghiÖp - b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp nµy ra ®êi trong
hoµn c¶nh ®ã.
Thùc tiÔn trong c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp hiÖn nay ®ang ®Æt ra vÊn ®Ò lµ ph¶i
c¶i t¹o, n©ng cÊp l¹i nh÷ng thiÕt vµ d©y truyÒn s¶n xuÊt theo quan ®iÓm
gi÷ l¹i nh÷ng phÇn thiÕt ®· hoµn thiÖn hoÆc cßn phï hîp, c¶i t¹o vµ thay
thÕ nh÷ng phÇn ®· l¹c hËu hoÆc nhiÒu nhîc ®iÓm ®Ó cho ra nh÷ng thiÕt
khi ®a vµo s¶n xuÊt cho n¨ng suÊt chÊt lîng s¶n phÈm cao. Dùa trªn nÒn
t¶ng ®ã b¶n ®å ¸n thiÕt kÕ hÖ thèng trang ®iÖn cho truyÒn ®éng ¨n dao cña
m¸y doa v¹n n¨ng 2620B tËp trung vµo gi¶i quyÕt, c¶i t¹o thèng trang
®iÖn cho m¸y.
B¶n ®å ¸n gåm 5 phÇn:
PhÇn I: T×m hiÓu c«ng nghÖ cña m¸y
PhÇn II: ThiÕt kÕ s¬ ®å nguyªn lý
PhÇn III: TÝnh chän thiÕt bÞ
PhÇn IV: X©y dùng ®Æc tÝnh tÜnh
PhÇnV: X©y dùng ®Æc tÝnh qu¸ ®é - xÐt æn ®Þnh vµ hiÖu chØnh hÖ thèng
Trªn tinh thÇn lµm viÖc nghiªm tóc, víi nh÷ng lùc cao cña b¶n th©n
néi dung cña b¶n ®å ¸n ®îc x©y dùng trªn c¬ së nh÷ng tÝnh to¸n logic vµ khoa
häc cã tÝnh thuyÕt phôc cao. B¶n ®å ¸n ®îc tr×nh bµy mét c¸ch logic,gän nh»m
Trêng §¹i häc KTCN
1
Thuyết minh đồ án công nghệ máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đồ án công nghệ máy - Người đăng: Đình Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Thuyết minh đồ án công nghệ máy 9 10 443