Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án kết cấu thép

Được đăng lên bởi Tommy Tứ
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 3290 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ThuyÕt minh ®å ¸n KÕt cÊu thÐp Ph¹m ThÞ Lan Anh _ 2158.47_Líp 47
th
2
1
ThuyÕt minh ®å ¸n kÕt cÊu thÐp ii
* Sè liÖu thiÕt kÕ :
NhÞp khung L = 30m
Bíc khung B = 6m
ChiÒu dµi nhµ 17B
Søc trôc Q = 75T
Sè cÇu trôc lµm viÖc trong xëng lµ 2 , chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh
Cao tr×nh ®Ønh ray H
1
= 8.3m
§Þa ®iÓm x©y dng : vïng B
VËt liÖu thÐp BCT3, hµn tay que hµn N46
TÊm m¸i panen sên 1.5x6m
Bªt«ng mãng mac M200# , têng g¹ch tù mang
X¸c ®Þnh c¸c kÝch thíc c¬ b¶n cña khung
ngang nhμ :
A.X¸c ®Þnh kÝch thíc theo ph¬ng ngang nhµ:
I.Theo ph¬ng ®øng:
Chän cèt nÒn nhµ trïng víi cèt +0.00 ®Ó tÝnh c¸c th«ng sè chiÒu cao.Ta cã cao
tr×nh ®Ønh ray lµ chiÒu cao tõ mÆt nÒn ®Õn mÆt ray cÇu trôc H
1
= 8,3cm (theo ®Ò bµi).
KÝch thíc c¬ b¶n lµ nhÞp khung L = 30m . MÆt kh¸c, do t¶i träng cÇu trôc:
Q=75T nªn trôc ®Þnh vÞ trïng víi mÐp ngoµi cét mét kho¶ng : a= 250 mm.Trong
trêng hîp nµy, ®Ó cho cÇu trôc khi chuyÓn ®éng kh«ng ch¹m vµo cét, kho¶ng c¸ch λ
tõ trôc ray ®Õn trôc ®Þnh vÞ ph¶i ®¶m b¶o ®ñ lín
DahB
t
+
+
)(
1
λ
. λ lÊy ch½n
250mm , ta chän λ =750 mm khi cÇu trôc Q =75T .
Suy ra nhÞp cña cÇu trôc lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 tim ray:
L
C
= L- 2.λ = 30-2.0,75 = 28,5(m)
Tra phô lôc VI.2 ta cã th«ng sè vÒ cÇu trôc víi søc trôc b»ng 75T :
B
K
B
1
H
C
=
=
=
=
8800
4400
400
4000
mm
mm
mm
mm
ChiÒu cao tõ cao tr×nh ®Ønh ray tíi c¸nh díi cña dµn v× kÌo:
H
2
=(H
C
+100)+ƒ
Trong ®ã : H
C
=4000mm.
100 mm lµ khe hë an toµn gi÷a cÇu trôc vµ dµn v× kÌo
ƒ : lµ khe hë phô xÐt tíi ®é vâng cña dµn v× kÌo vµ viÖc bè trÝ hÖ gi»ng
thanh díi , ta chän ƒ=300mm.
Thuyết minh đồ án kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đồ án kết cấu thép - Người đăng: Tommy Tứ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Thuyết minh đồ án kết cấu thép 9 10 265