Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án kết cấu thép 2

Được đăng lên bởi Tuấn
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1266 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thuyeát minh ñoà aùn Keát Caáu Theùp 2
THIEÁT KEÁ NHAØ COÂNG NGHIEÄP MOÄT TAÀNG
Soá lieäu thieát keá :
1. Kích thöôùc nhaø
-Nhòp L=24m ; B=6m ; D=84m ; Q=30/5T
-Cao trình ñænh ray H
r
=15m
Cheá ñoä laøm vieäc trung bình
3.Vaät lieäu
-Keát caáu khung :Theùp CT
3
-Keát caáu bao che:
+Maùi : Taám Panel BTCT kích thöôùc 3x6 m
+Töôøng : Taám BTCT , xaây gaïch
+Moùng :BTCT mac 100 , 150
4.Lieân keát haøn vaø buloâng
5.Ñòa ñieåm xaây döïng : Ñaø naüng
PHAÀN THUYEÁT MINH TÍNH TOAÙN
1/ Sô ñoà khung ngang vaø keát caáu maùi nhaø coâng nghieäp
Khung ngang : goàm coù coät vaø röôøng ngang , lieân keát coät vaø röôøng ngang laø cöùng
Coät : choïn phöông aùn coät coù phaàn coät treân ñaëc vaø phaàn coät döôùi roãng
Daøn hình thang hai maùi doác vôùi maùi lôïp baèng taám Beâ toâng coát theùp (Panel söôøn ) , ñoä doác maùi
i=1/10
SVTH :Ngoâ Buøi Vyõ Huøng Lôùp 98X1A Trang 1
Thuyết minh đồ án kết cấu thép 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đồ án kết cấu thép 2 - Người đăng: Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Thuyết minh đồ án kết cấu thép 2 9 10 940