Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án kết cấu thép 2

Được đăng lên bởi vanhien-naruto92-gmail-com
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 3201 lần   |   Lượt tải: 19 lần
ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP II
THIẾT KẾ NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG

A. Đề Bài và Yêu Cầu
1. Đề Bài:

Thiết kế kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng một nhịp có cầu trục
hoạt động.
a) Số liệu chung:
- Công trình có một tầng một nhịp, hai cầu trục cùng hoạt động trong nhịp và
sức cẩu Q. Chế độ làm việc trung bình.
- Chiều dài công trình khoảng 90m, bước cột 6, 7 hoặc 8m. Mái lợp tôn mạ
màu, độ dốc mái lấy bằng 10%, có cửa trời.
- Tuổi thọ công trình lấy bằng 50 năm.
- Vật liệu thép CCT34 có:
f y  21 kN / cm 2 ; E  2.110 4 kN / cm 2 ;   0.3 ;   7850 kg / m 2
Que hàn E42, E42A hay tương đương. Dùng phương pháp hàn tay, kiểm tra
đường hàn bằng phương pháp thông thường.
- Bê tông móng đá 1x2cm, cấp bền B20 (mác M250).
- Bu lông cấp bền 4.6, 5.6, 6.6, hoặc 8.8
- Tài liệu tham khảo:
+ Sách – thiết kế kết cấu thép – Gs. Đoàn Định Kiến [1]
+ Bải giảng của thấy Ngô Hữu Cường [2]
+ Kết câu thép – cấu kiện cơ bản – Gs.TS Phan Văn Hội [3]
+ TCVN 5575 : 2012 về tiêu chuẩn thiết kế [4]
+ TCVN 2737 : 1995 về tải trọng và tác động [5]
b) Số liệu riêng:
-

Nhịp nhà L (m)

Bước cột B (m)

Cao trình đỉnh ray
Hr (m)
14

Sức cẩu Q (T)

21
6
20
- Địa điểm xây dựng: Phú Quốc – Kiên Giang.
2. Yêu Cầu:
- Thể hiện kết quả thiết kế lên bản A1 gồm: mặt bằng cột, khung ngang, kích
thước và nội lực dàn, các hệ giằng, chi tiếp thân cột, vai cột, chân cột, chi
tiết mái, mắt dàn, ghi chú và khung tên. Bản vẽ được thể hiện bằng máy tính
hoặc thủ công.

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 | ĐOÀN VĂN HIỂN - 81101155

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
B. Xác Định Kích Thước Khung Ngang.
1. Các Số Liệu Tra Bảng

Cầu trục sử dụng móc cẩu có sức nâng chính là 20T, chế độ làm việc trung bình,
nhịp nhà là 20m, ta có thể tra bảng ra những số liệu sau:
- Loại ray thích hợp KP70
Hk

mm

2400

Bk

6300

Lk

mm

19.5

B1

K

m

4400

mm

280

mm

2. Xác Định Kích Thước Theo Phương Đứng.
-

Chiều cao thực của phần cột dưới:
Trong đó:
+ Giả định chiều cao ray và đệm
hdcc 

+ Chiều cao dầm cầu chạy:

H d  H r  hr  hdcc  hm

hr  200 mm
1
1
 B   6000  600 mm
10
10

+ Không bố trí đoạn cột chôn dưới đất,

hm  0

 H d  H r  hr  hdcc  hm  14000  200  600  0  13200 mm
-

H t  hr  hdcc  H k  100  f (mm)

Chiều cao thực của phần cột trên:
Trong đó:
+ Khoảng hở giữa cầu trục và mép dưới dàn mái lấy bằng 100 mm
f 

+ Độ võng dàn mái:

1
1
L 
 21000  210 mm
100
100

 H t  hr  hdcc  H k  100  f  200  600  2400  100  210  3510 mm

Các kích thước lấy là bội số của 200 m...
ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 | ĐOÀN VĂN HIỂN - 81101155
ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP II
THIẾT KẾ NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG
A. Đề Bài và Yêu Cầu
1. Đề Bài:
Thiết kế kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng một nhịp có cầu trục
hoạt động.
a) Số liệu chung:
- Công trình có một tầng một nhịp, hai cầu trục cùng hoạt động trong nhịp và
sức cẩu Q. Chế độ làm việc trung bình.
- Chiều dài công trình khoảng 90m, bước cột 6, 7 hoặc 8m. Mái lợp tôn mạ
màu, độ dốc mái lấy bằng 10%, có cửa trời.
- Tuổi thọ công trình lấy bằng 50 năm.
- Vật liệu thép CCT34 có:
2 4 2 2
21 / ; 2.1 10 / ; 0.3 ; 7850 /
y
f kN cm E kN cm kg m
- Que hàn E42, E42A hay tương đương. Dùng phương pháp hàn tay, kiểm tra
đường hàn bằng phương pháp thông thường.
- Bê tông móng đá 1x2cm, cấp bền B20 (mác M250).
- Bu lông cấp bền 4.6, 5.6, 6.6, hoặc 8.8
- Tài liệu tham khảo:
+ Sách – thiết kế kết cấu thép – Gs. Đoàn Định Kiến [1]
+ Bải giảng của thấy Ngô Hữu Cường [2]
+ Kết câu thép – cấu kiện cơ bản – Gs.TS Phan Văn Hội [3]
+ TCVN 5575 : 2012 về tiêu chuẩn thiết kế [4]
+ TCVN 2737 : 1995 về tải trọng và tác động [5]
b) Số liệu riêng:
Nhịp nhà L (m) Bước cột B (m)
Cao trình đỉnh ray
Hr (m)
Sức cẩu Q (T)
21 6 14 20
- Địa điểm xây dựng: Phú Quốc – Kiên Giang.
2. Yêu Cầu:
- Thể hiện kết quả thiết kế lên bản A1 gồm: mặt bằng cột, khung ngang, kích
thước và nội lực dàn, các hệ giằng, chi tiếp thân cột, vai cột, chân cột, chi
tiết mái, mắt dàn, ghi chú và khung tên. Bản vẽ được thể hiện bằng máy tính
hoặc thủ công.
Thuyết minh đồ án kết cấu thép 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đồ án kết cấu thép 2 - Người đăng: vanhien-naruto92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Thuyết minh đồ án kết cấu thép 2 9 10 703