Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án môn học kết cấu bê tông

Được đăng lên bởi Ronaldo Cris
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUYẾT MINH
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT
CẤU BÊ TÔNG

Trường Đại Học Kiến Trúc Hà
Nội

Lớp TC. 2005X1

Mục Lục
I. MẶT BẰNG SÀN.....................................................................................................3
II. TÍNH TOÁN BẢN SÀN.........................................................................................4
2. Phân loại bản sàn.....................................................................................................5
3. Chọn sơ bộ kích thước các bộ phận sàn................................................................5
4. Sơ đồ tính..................................................................................................................5
5. Xác định tải trọng.....................................................................................................6
6. Xác định nội lực ......................................................................................................7
7. Vẽ biểu đồ mô men..................................................................................................7
8. Tính cốt thép............................................................................................................8
9. Bố trí cốt thép...........................................................................................................9
III. TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM PHỤ..............................................................12
III. TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM PHỤ..............................................................13
2. Xác định tải trọng...................................................................................................13
2.1 Tĩnh tải.................................................................................................................13
2.2 Hoạt tải.................................................................................................................13
2.3 Tổng tải trọng tác dụng lên dầm phụ................................................................13
3.1 Biểu đồ bao mô men............................................................................................13
3.2 Biểu đồ bao lực cắt...............................................................................................14
4.1 Cốt dọc...................................................................................................................17
KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CỐT THÉP DỌC CHO DẦM PHỤ.............................19
4.2 Cốt ngang..............................................................
THUYẾT MINH
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT
CẤU BÊ TÔNG
Thuyết minh đồ án môn học kết cấu bê tông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đồ án môn học kết cấu bê tông - Người đăng: Ronaldo Cris
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Thuyết minh đồ án môn học kết cấu bê tông 9 10 237