Ktl-icon-tai-lieu

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN  MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG

Được đăng lên bởi thang-nguyen-khac
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 17196 lần   |   Lượt tải: 93 lần
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN 
MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG

1

MỤC LỤC
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN .................................................................................................1
MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG......................................................................................1
MỤC LỤC.........................................................................................................................2

THUYẾT MINH
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG
I. MẶT BẰNG SÀN
Công trình: Nhà công nghiệp
Mặt bằng tầng thứ i

2

Tường chịu lực có chiều dày t = 330 mm
Cột tiết diện 300 × 300
Bê tông B15 tương ứng M200 ⇒ Rb = 8,5 < 15 MPa ⇒ ξPl = 0,37 và αPL = 0,30
Hệ số điều kiện làm việc của bê tông γ b2 = 1,0
Cốt thép chọn để tính toán
+ d ≤ 10 dùng loại thép CI
+ d ≥ 10 dùng loại thép CII
Mặt bằng sàn + dầm phụ + dầm chính
3 L1

3 L1

3 L1

D
C
B
A

6000

1000

A

L2

B

L2

6000

C

L2

6000

D

L2

6000

E

3 L1

E

3 L1

2000

2000

2000

2000

6000

2000

2000

2000

6000

1

4

2000

2000

2000

6000

7

2000

2000

2000

6000

10

2000

2000

6000

13

16

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU TÍNH TOÁN

c

t

L1

L2

P

mm
330

m
2,0

m
6,0

T/m2
0.7

γf,p

Bê tông B15

MPa
1,2 Rb = 8,5
Rbt = 0,75

Cốt thép
Thép sàn Cốt đai
d ≤ 10
d ≤ 10
MPa
MPa
Rsw = 175
Rs = 225

Cốt dọc
d ≥ 12
MPa
Rs = 280

3

γ b = 1,0
ĐỔI CÁC ĐƠN VỊ ĐỂ THUẬN CHO VIỆC TINH TOÁN

Trạng thái
Hoạt tải tiêu chuẩn
Cường độ chịu nén dọc trục của bê tông
Cường độ chịu kéo dọc trục của bê tông
Cường độ chịu kéo của cốt thép dọc
Cường độ chịu kéo của cốt thép dọc
(dầm)
Cường độ chịu kéo của cốt thép ngang

Ký hiệu
Pc
Rb
Rbt
Rs (sàn)
Rs và Rs’

Đơn vị gốc
0.7 T/m2
8,5 MPa
0,75 MPa
225 MPa
280 MPa

Đơn vị chuyển đổi
7 KN/m2
8,5 × 10 3KN/m2
7,5× 10 3 KN/m2
225 × 10 3 KN/m2
280 × 10 3 KN/m2

Rsw

175 MPa

175 × 10 3 KN/m2

II. TÍNH TOÁN BẢN SÀN.
1.Các lớp cấu tạo sàn.
1. G¹ch Ceramic dµy 10mm
2. V÷a lãt dµy 25 mm
3. Bª t«ng cèt thÐp B15 dµy = hb
4. V÷a tr¸t trÇn m¸c 50 dµy 20

Gạch Ceramic
δ = 10 mm
Vữa lót
δ = 25 mm
Bê tông cốt thép
δ = hb mm
Vữa trát
δ = 20 mm
2. Phân loại bản sàn.
- Xét tỷ số hai cạnh ô bản:

γ g = 20 KN/m3
γ v = 18 KN/m3
γ bt = 25 KN/m3
γ g = 18 KN/m3

γ f = 1,2
γ f = 1,3
γ f = 1,1
γ f = 1,3

L2
6
= = 3 > 2 ⇒ Bản thuộc loại bản dầm, bản làm việc theo một phương
L1
2

cạnh ngắn.
3. Chọn sơ bộ kích thước các bộ phận sàn.
hb =

1× 2000
DL1
=
= 67 mm > hmin = 60 mm
30
m

Chọn hb = 70 mm
- Xác định sơ bộ kích thước dầm phụ

4

Chiều cao dầm phụ:

1 1
1 1
÷  Ldp =  ÷ 6000 = 500 ÷ 375 mm
 1...
THUYT MINH Đ ÁN
MÔN HC KT CU BÊ TÔNG
1
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN  MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN  MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG - Người đăng: thang-nguyen-khac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN  MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG 9 10 603