Ktl-icon-tai-lieu

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP

Được đăng lên bởi alexthai
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 11037 lần   |   Lượt tải: 26 lần
§å ¸n Bª t«ng cèt thÐp

GVHD: Th.s

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP
1) TÓM TẮT NHIỆM VỤ :
Thiết kế sàn Bê tông cốt thép kiểu sàn sườn toàn khối có bản loại dầm

2) .MẶT BẰNG SÀN VÀ LỰA CHỌN VẬT LIỆU
2.1)Sơ đồ sàn:

5600

4

5600

16800

3

5600

2

1
2400

2400

2400

2400

7200

2400

2400

2400

7200

2400

2400

2400

7200

2400

2400

7200

28800

A

B

C

D

E

H.1:Sơ đồ sàn
2.2).Số liệu cho trước.
Baûng 1.
Soá lieäu ñeà baøi
L1
(mm)
2400

L2
(mm)
5600

Hoaït taûi tieâu chuaån (pc)
(daN/m2)
850

2.3)Chọn phương án mặt sàn và kết cấu mặt sàn:
+Phương án mặt sàn:
- Sơ đồ sàn (hình vẽ H.1)

SVTH: Nguyễn Quốc Huy - Líp 06X1A

Trang: 1

§å ¸n Bª t«ng cèt thÐp

GVHD: Th.s

- Kích thước : l1=2400 (mm) , l2=5600 (mm) ,
độ dày tường t=34 (cm)
+Cấu tạo mặt sàn:
Gaïch Ceramic
Vöõa loùt
Lôùp taïo doác
Lôùp choáng thaám
Lôùp BTCT
Lôùp vöõa traùc

Hình 2. Caùc lôùp caáu taïo saøn
* Chieàu daøy caùc lôùp saøn :
Gaïch Ceramic : δg = 10 mm; γ g = 20 kN/m3; n = 1,2
Vöõa loùt + lôùp choáng thaám : δv = 25 mm; γ v = 18 kN/m3; n = 1,3
Lôùp BTCT : δb = hb; γ b = 25 kN/m3; n = 1,1
Lôùp vöõa traùt : δv = 20mm; γ v = 18 kN/m3; n = 1,3

2.4)Chọn vật liệu và các chỉ tiêu kỉ thuật của vật liệu:
+ Bêtông với cấp độ bền 15: B15, có Rb=8.5Mpa
R bt=0.75Mpa
E b=23.103(MPa)
+ Chọn hai loại thép:
Thép A-I: Rs=Rsc=225Mpa : Dùng cho bản và cốt đai.
Rsw= 175Mpa
Thép A-II: Rs=Rsc=280Mpa ,Rsw= 225MPa
E s=21.104 (MPa)
Dùng cho cốt dọc và cốt xiên
3.TÍNH TOÁN BẢN:
3.1)Kiểm tra phương làm việc của bản:
Xét tỷ số :

L2 5, 6
=
= 2,33 > 2
L1 2, 4

Như vậy xét bản làm việc theo một phương l1, ta có sàn sườn toàn khối loại
bản dầm từ trục 2-3 là dầm chính, các dầm dọc là dầm phụ.
3.2)Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận:
a) Kích thước bản:

SVTH: Nguyễn Quốc Huy - Líp 06X1A

Trang: 2

§å ¸n Bª t«ng cèt thÐp

GVHD: Th.s

sơ bộ chọn chiều cao bản theo công thức : hb =

D
l1 ; với l chiều dài nhịp bản
m

l1 = 2400(mm) ; D = 0,8 ÷ 1, 4 .vì hoạt tải tác dụng lên bản khá lớn ptc = 8,50 (KN/m2)

nên ta chọn D=1,1 ; m là hệ số phụ thuộc vào kết cấu của bản , m=35 (bản loại dầm
liên tục).
hb =

D
1,1
l = × 2400 = 75, 4mm (cm) => chọn hb= 80(mm)
m
35

Đảm bảo điều kiện hb ≥ hmin = 6(cm) (đối với nhà dân dụng)
b)Kích thước dầm phụ:
hdp = (

1 1
1 1
÷ )Ldp = ( ÷ ).5600 = 280 ÷ 467 (mm)
20 12
20 12

vôùi Ldp = L2 = 5,6 m
Choïn hdp = 450 mm
bdp = (0.3-0.5)hdp = 120 ÷ 200 (mm)
Choïn bdp = 200 mm
Daàm phuï (200 x 450)
c)Kích thước dầm chính:
1 1
)Ldc = 600 ÷ 900 (mm)
8 12

hdc = ( ÷

Ldc = 3L1...
§å ¸n Bª t«ng cèt thÐp GVHD: Th.s
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP
1) TÓM TẮT NHIỆM VỤ :
Thiết kế sàn Bê tông cốt thép kiểu sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
2) .MẶT BẰNG SÀN VÀ LỰA CHỌN VẬT LIỆU
2.1)Sơ đồ sàn:
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
7200 7200 7200 7200
28800
5600 5600 5600
16800
A
1
B C D E
2
3
4
H.1:Sơ đồ sàn
2.2).Số liệu cho trước.
Baûng 1.
Soá lieäu ñeà baøi
L
1
(mm)
L
2
(mm)
Hoaït taûi tieâu chuaån (p
c
)
(daN/m
2
)
2400 5600 850
2.3)Chọn phương án mặt sàn và kết cấu mặt sàn:
+Phương án mặt sàn:
- Sơ đồ sàn (hình vẽ H.1)
SVTH: Nguyễn Quốc Huy - Líp 06X1A Trang: 1
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP - Người đăng: alexthai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP 9 10 56