Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh Đồ án môn học máy công cụ

Được đăng lên bởi Hồ Minh Hải
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 5615 lần   |   Lượt tải: 1 lần
®å ¸n thiÕt kÕ m¸y

TrÇn Quang Hng-Líp CTM6-K43

THUYÕT MINH §å ¸N M¤N HäC M¸Y C¤NG Cô
Ch¬ng 1 :
NGhI£N CøU M¸Y §· Cã
1.1TÝnh n¨ng kü thuËt cña m¸y cïng cì.
TÝnh N¨ng Kü thuËt.
C«ng suÊt ®éng
c¬(kw)
Ph¹m vi ®iÒu chØnh
tèc ®é
Nmin- nmax
Sè cÊp tèc ®é zn
Ph¹m vi ®IÒu chØnh lîng ch¹y dao smin –
smax
Sè lîng ch¹y dao zs

P82
7/1,7

P81
4,5/1,7

P79
2,8

P83
10/2,8

30÷ 1500

65÷ 1800 110÷ 123 30÷ 1500
0

18
23,5÷ 118
0

16
35÷ 980

8
25÷ 285

18
23,5÷ 118
0

18

16

8

18

Víi sè liÖu m¸y ta cÇn thiÕt kÕ míi lµ:
C«ng suÊt ®éng c¬ N=7KW
Ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é :30÷ 1500
Sè cÊp tèc ®é Zn=18
Ph¹m vi ®iÒu chØnh lîng ch¹y dao: 25÷ 1250
Sè lîng ch¹y dao:Zs=18
®éng c¬ ch¹y dao:1,7KW
ta thÊy r»ng sè liÖu cña m¸y cÇn thiÕt kÕ míi gÇn gièng víi tÝnh
n¨ng kü thuËt cña m¸y P82(6H82) do ®ã ta lÊy m¸y 6H82 lµm m¸y
chuÈn.
1.2 Ph©n tÝch ph¬ng ¸n m¸y tham kh¶o (6H82)
1.2.1TÝnh n¨ng kü thuËt cña m¸y 6H82
1:/ Hép tèc ®é
- Sè cÊp tèc ®é
Z = 18
- Sè c«ng béi chuçi vßng quay ϕ = 1,26
- Tèc ®é trôc chÝnh nmin = 30 v/phót
nmax = 1500v/phót
- BÒ mÆt lµm viÖc cña bµn m¸y 320x1250 mm
- C«ng suÊt ®éng c¬
N = 7 Kw
n = 1460 v/phót
- Trôc chÝnh cã chuçi vßng quay s¾p xÕp nh sau
30
37,5 47,5
60
75
300
375
475
600
750
2:/ Hép ch¹y dao
- Sè cÊp tèc ®é
Z = 18
1

95
950

118
1180

150
1500

190

235

TrÇn Quang Hng-Líp CTM6-K43

- C«ng béi cña chuçi vßng quay

®å ¸n thiÕt kÕ m¸y
ϕ = 1,26

- §éng c¬ cña hép ch¹y dao N = 1,7 Kw
n = 1440 v/phót
- Bµn ch¹y dao cã 3 chuyÓn ®éng däc ngang , ®øng
Sd = Sn
23,5
30
37,5 47,5
60
75
95
118
235
300
375
475
600
750
950 1180
S® =
8
10
12,5
16
20
25
31,5
40
100
125
160
200
250
315
400
1.2.2 C¸c xÝch truyÒn ®éng trong s¬ ®å déng cña m¸y
a)chuyÓn ®éng chÝnh :

2

150

190

50
500

80

®å ¸n thiÕt kÕ m¸y

TrÇn Quang Hng-Líp CTM6-K43

26

nMT. 54 .

 19   18 
 36  47  52
   
1 6  39 38
. . 
 39   26   19 
   
2   28  71
 3   37

⇒ ntrôc chÝnh

trôc chÝnh cã 18 tèc ®é kh¸c nhau tõ (30÷ 1500)v/ph.
b) ChuyÓn ®éng ch¹y dao gåm cã ch¹y dao däc ,ch¹y dao ngang
vµ ch¹y dao ®øng .
xÝch ch¹y dao däc .
nMT2 ⇒ tP

3

®å ¸n thiÕt kÕ m¸y

TrÇn Quang Hng-Líp CTM6-K43

26 20

nMT2. 44 . 68 .

 36  18
 18   40
     40 
 27 . 21 .  40  .28.18 3 1818.t ⇒
 27  37  13.18 40 35 3 371618
     45 40 40
1 8   24
 36  34
V

tP

xÝch ch¹y dao ngang
nMT2 ⇒ tP

4

®å ¸n thiÕt kÕ m¸y

TrÇn Quang Hng-Líp CTM6-K43

26 20

nMT2. 44 . 68 .

 36  18
 18   40
     40 
 27 . 21 . ...
TrÇn Quang Hng-Líp CTM6-K43 ®å ¸n thiÕt kÕ m¸y
THUYÕT MINH §å ¸N M¤N HäC M¸Y C¤NG Cô
Ch¬ng 1 :
NGhI£N CøU M¸Y § ·
1.1TÝnh n¨ng kü thuËt cña m¸y cïng cì.
TÝnh N¨ng Kü thuËt. P82 P81 P79 P83
C«ng suÊt ®éng
c¬(kw)
7/1,7 4,5/1,7 2,8 10/2,8
Ph¹m vi ®iÒu chØnh
tèc ®é
N
min
- n
max
30÷ 1500 65÷ 1800 110÷ 123
0
30÷ 1500
Sè cÊp tèc ®é z
n
18 16 8 18
Ph¹m vi ®IÒu chØnh l-
îng ch¹y dao s
min
s
max
23,5÷ 118
0
35÷ 980 25÷ 285 23,5÷ 118
0
Sè lîng ch¹y dao z
s
18 16 8 18
Víi sè liÖu m¸y ta cÇn thiÕt kÕ míi lµ:
C«ng suÊt ®éng c¬ N=7KW
Ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é :30÷ 1500
Sè cÊp tèc ®é Z
n
=18
Ph¹m vi ®iÒu chØnh lîng ch¹y dao: 25÷ 1250
Sè lîng ch¹y dao:Z
s
=18
®éng c¬ ch¹y dao:1,7KW
ta thÊy r»ng liÖu cña m¸y cÇn thiÕt míi gÇn gièng víi tÝnh
n¨ng kü thuËt cña m¸y P82(6H82) do ®ã ta lÊy m¸y 6H82 lµm m¸y
chuÈn.
1.2 Ph©n tÝch ph ¬ng ¸n m¸y tham kh¶o (6H82)
1.2.1TÝnh n¨ng kü thuËt cña m¸y 6H82
1:/ Hép tèc ®é
- Sè cÊp tèc ®é Z = 18
- Sè c«ng béi chuçi vßng quay
ϕ
= 1,26
- Tèc ®é trôc chÝnh n
min
= 30 v/phót
n
max
= 1500v/phót
- BÒ mÆt lµm viÖc cña bµn m¸y 320x1250 mm
- C«ng suÊt ®éng c¬ N = 7 Kw n = 1460 v/phót
- Trôc chÝnh cã chuçi vßng quay s¾p xÕp nh sau
30 37,5 47,5 60 75 95 118 150 190 235
300 375 475 600 750 950 1180 1500
2:/ Hép ch¹y dao
- Sè cÊp tèc ®é Z = 18
1
Thuyết minh Đồ án môn học máy công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh Đồ án môn học máy công cụ - Người đăng: Hồ Minh Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Thuyết minh Đồ án môn học máy công cụ 9 10 826