Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án môn học thiết kế sản phẩm với CAD

Được đăng lên bởi k46cdl01-gmail-com
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thuyết minh đồ án môn học thiết kế sản phẩm với CAD

LỜI NÓI ĐẦU
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí là một nội dung không thể thiếu đối với chương trình
đào tạo kĩ sư cơ khí nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở về kết cấu máy và
các quá trình cơ bản khi thiết kế máy.
Trong quá trình học tập môn học Thiết kế sản phẩm với CAD, chúng em đã được làm quen
với các kiến thức cơ bản về cách thiết kế và vẽ các kết cấu máy, các tính năng cơ bản của
các chi tiết máy thường gặp. Đồ án môn học Thiết kế sản phẩm với Cad là kết quả đánh
giá thực chất nhất quá trình học tập môn học chi tiết máy, sức bền vật liệu, dung sai và lắp
ghép…
Hộp giảm tốc là thiết bị không thể thiếu đối với các máy cơ khí, nó có nhiệm vụ biến đổi
một vận tốc đầu vào thành một hay nhiều vận tốc ra tùy vào công dụng của máy. Khi nhận
đồ án thiết kế hệ dẫn động băng tải chúng em đã tìm hiểu và cố gắng hoàn thành nó một
cách tốt nhất có thể.
Trong quá trình làm đồ án còn mắc rất nhiều thiếu sót, chúng em mong các thầy, các cô
tận tình chỉ bảo để chúng em rút ra kinh nghiệm làm phong phú thêm kiến thức của bản
thân.
Chúng em xin chân thành cám ơn!
Thái nguyên, ngày

tháng

năm 2014

Sinh viên:nguyễn văn khánh
long trung nghĩa
nguyễn văn nam

Trường ĐHKT Công Nghiệp – Thái Nguyên
1

Thuyết minh đồ án môn học thiết kế sản phẩm với CAD

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
................................................................................................................
Thuyết minh đồ án môn học thiết kế sản phẩm với CAD

LỜI NÓI ĐẦU

 !"#$%"&'"()$*
+,-*.
+/0%/"-%123456789+7
',-):$*5;,-<=
*>?%.@A/"-%12=+-
B$$+/0%/*5"',)05"=C%
D%E
F%-,G*5HHI,J
0K=*)0=L*I<=*.M0
A,;-678CH
$H.
+ANC$)"H567K*5
0O,-676=%%6&'<=,-
P.
267QPR
*&5*;STUV
W&X*Y;
!=
*Y;=
Trường ĐHKT Công Nghiệp – Thái Nguyên
1
Thuyết minh đồ án môn học thiết kế sản phẩm với CAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đồ án môn học thiết kế sản phẩm với CAD - Người đăng: k46cdl01-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Thuyết minh đồ án môn học thiết kế sản phẩm với CAD 9 10 93