Ktl-icon-tai-lieu

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

Được đăng lên bởi nguyenhoanghanh
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 11497 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Đồ án nền móng              Cọc 14m                                             GVHD: Th.s Ph ạm Văn 
Trực

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
----------

PHẦN I: SƠ ĐỒ VÀ SỐ LIỆU TÍNH TOÁN
I.

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG: Sơ đồ 2

3000

F

4000

E

4500

D

4500

C

4000

B

A
4000

1

4000

4000

3

2

4000

4

4000

5

4000

6

4000

7

4000

8

4500

9

10

MAËT BAÈNG MOÙNG II

II.

SỐ LIỆU TÍNH TOÁN:
BẢNG SỐ LIỆU PHẦN MÓNG NÔNG
MÓNG NÔNG

Đề
số

Mặt
bằng

Địa chất
Số liệu địa chất các lớp
Lớp 1

197

2

Số
hiệu
77

Dày
(m)
4,1

Lớp 2
Số
hiệu
13

SVTH: Võ Lê Vinh­XD32A

Dày
(m)
2,4

MNN
(m)

Móng
đơn

Đề bài
Móng
băng

Cột

Trục

7-D

3

Lớp 3
Số hiệu
Dày ∞
53

4,5

Kích
thướt
cột
Lcxbc
(cm)
45x25

PAGE 1

Đồ án nền móng              Cọc 14m                                             GVHD: Th.s Ph ạm Văn 
Trực

BẢNG SỐ LIỆU PHẦN MÓNG CỌC
Đề
số

MÓNG CỌC
Địa chất
Số liệu địa chất các lớp

Mặt
bằng
Lớp 1

197

2

Lớp 2

Lớp 3

Móng
cọc

Cột

N
(T)

M
(T.m)

Q
(T)

Kích
thướt
cột
Lcxbc
(cm)

8-A

266

26,6

4,8

60x50

Lớp 4

Số
hiệu

Dày
(m)

Số
hiệu

Dày
(m)

Số
hiệu

Dày

(m)

Số
hiệu
Dày ∞

7

4,7

24

5,6

85

4,2

105

SVTH: Võ Lê Vinh­XD32A

MNN
(m)

Đề bài
Tải trọng tính toán
dưới cột

4,5

PAGE 2

Đồ án nền móng              Cọc 14m                                             GVHD: Th.s Ph ạm Văn 
Trực

PHẦN 2: THUYẾT MINH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
MÓNG NÔNG.
I. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT:
1. Lớp 1: Số hiệu 77
Ta có:
Đường 2-1
1-0,5 0,50,25kính
0,25
0,1
hạt
(mm)
Phần
0,5
2
20
28,5
trăm
mỗi
nhóm
(%)

0,10,05

0,050,01

0,010,002

<0,00
2

16

14,5

13

5,5

Từ bảng số liệu trên ta thấy:
Những hạt có đường kính trung bình từ 2-1mm chiếm 0,5% khối lượng.
Những hạt có đường kính trung bình d>0,5mm chiếm 2,5% khối lượng.
Những hạt có đường kính trung bình d>0,25mm chiếm 22,5% khối lượng.
Những hạt có đường kính trung bình d>0,1mm chiếm 51% khối lượng.
Những hạt có đường kính trung bình d>0,05mm chiếm 67% khối lượng.
Những hạt có đường kính trung bình d>0,01mm chiếm 81,5% khối lượng.
Những hạt có đường kính trung bình d>0,02mm chiếm 94,5% khối lượng.
Những hạt có đường kính trung bình d<0,02mm chiếm 100% khối lượng.
Ta thấy: cát hạt có đường kính d>0,1mm chiếm ít hơn 75% khối lượng.
→lớp 1 thuộc lớp cát bụi.
- Hệ số rỗng:
∆ × γ × (1 + 0,01× W)
2,64 × 1× (1 + 0,01 × 19, 2)
0
eο =
-1 =
-1 = 0,710
γ
1,84
Ta thấy: eο = 0,710 →lớp 1 thuộc đất cát bụi chặt vừa.
0,01 × W × ∆ 0,01 × 19, 2 × 2,64
=
= 0,714
- Độ bão hòa: G =
γ
0,710
Ta thấy: 0,5<G=0,741<0,8 →lớp 1 thuộc đất ở trạn...
Đ án n n móng C c 14m GVHD: Th.s Ph m Văn
Tr c
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
----------
PHẦN I: SƠ ĐỒ VÀ SỐ LIỆU TÍNH TOÁN
I. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG: Sơ đồ 2
4000 4500 4500 4000 3000
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4500
1 2
3
4
5 6
7
8 9 10
A
B
C
D
E
F
4000 4000
MAËT BAÈNG MOÙNG II
II. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN:
BẢNG SỐ LIỆU PHẦN MÓNG NÔNG
MÓNG NÔNG
Đề
số
Mặt
bằng
Địa chất Đề bài
Số liệu địa chất các lớp MNN
(m)
Móng
đơn
Móng
băng
Kích
thướt
cột
L
c
xb
c
(cm)
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3
Cột Trục
Số
hiệu
Dày
(m)
Số
hiệu
Dày
(m)
Số hiệu
Dày ∞
197 2 77 4,1 13 2,4 53 4,5 7-D 3 45x25
SVTH: Võ Lê Vinh-XD32A PAGE 1
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN NỀN MÓNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN NỀN MÓNG - Người đăng: nguyenhoanghanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN NỀN MÓNG 9 10 548