Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án nền móng

Được đăng lên bởi trgthanh05
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đồ án môn học

1

NỀN MÓNG

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC
NỀN VÀ MÓNG
ĐỀ BÀI : THIẾT KẾ NỀN MÓNG CHO MỘT CÔNG TRÌNH XÂY
DỰNG THEO CÁC SỐ LIỆU
0. Sơ đồ mặt bằng :

1. Kích thước cột:

SƠ ĐỒ 6

axb=60x35(cm)

2. Tải trọng tính toán:
TẢI TRỌNG
Tổ hợp cơ bản
Tổ hợp bổ sung

N(t)
91,20
102,50

CỘT GIỮA
M(tm)
2,40
3,00

Q(t)
1,20
2,10

N(t)
84,50
87,50

CỘT BIÊN
M(tm)
2,20
3,65

Q(t)
1,80
2,15

3. Kết quả thí nghiệm đất:

GVHD: ThS LÊ XUÂN MAI

SVTH: Huỳnh Trần Du

Đồ án môn học

2

NỀN MÓNG

Tỷî
trọng
()

Dung
trọng
(g/cm3)

Độ ẩm
tự
nhiên
w(%)

Giới
hạn
nhão
wnh(%)

Giới
hạn
dẻo
wd(%)

tc
(độ)

C1tc
(kg/cm2)

Số

Lớp
đất

Chiều
dày
(m)

19

Á sét

4

2,67

1,93

26

36

22

19

0,24

18

Á cát

4

2,67

1,93

22

24

18

21

0,19

29

Sét



2,70

1,94

20

30

16

16

0,33

4. Kết quả thí nghiệm nén lún:
Số

Lớp đất

19

Hệ số rỗng i ứng với các cấp áp lực Pi (Kg/cm2)
P0=0

P1=1

P2=2

P3=3

P4=4

Á sét

0,743

0,711

0,685

0,665

0,655

18

Á cát

0,688

0,654

0,632

0,621

0,611

29

Sét

0,642

0,607

0,587

0,571

0,561

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG ÁN
I. Đánh giá tình hình nền đất:
1. Lớp 1 : Đất á sét
Chỉ số dẻo: A Wnh  Wd  36-22= 14
Chỉ số sệt:

B

26  22
W  Wd
 0, 29

14
A

0,25 < B  0,5 : Đất á sét ở trạng thái dẻo cứng.
GVHD: ThS LÊ XUÂN MAI

SVTH: Huỳnh Trần Du

Đồ án môn học

3

Độ bảo hòa nước: G 

0,01.W .

0



NỀN MÓNG

0, 01.26.2, 67
 0,934
0, 743

G = 0,934 > 0,8 => Đất á sét ở trạng thái no nước.
Nhận xét: Lớp đất này ở trạng thái dẻo cứng, tính chất cơ lýï tương đối tốt. Do
đó có thể dùng lớp đất này làm đất nền thiên thiên cho các công trình xây dựng.
2. Lớp 2 : Đất á cát
Chỉ số dẻo: A Wnh  Wd  24-18= 6
Chỉ số sệt:

B

22  18
W  Wd
 0, 67

6
A

0,5 < B  0,75 : Đất á cát ở trạng thái dẻo mềm.
Độ bảo hòa nước: G 

0,01.W .

0



0, 01.22.2, 67
 0,854
0, 688

G = 0,854 > 0,8 => Đất á cát ở trạng thái no nước.
Nhận xét: Lớp đất này ở trạng thái dẻo mềm, tính chất cơ lý không được tốt .
Do đó không nên dùng lớp đât này làm đất nền thiên thiên cho các công trình xây
dựng.
3. Lớp 3 : Đất sét
Chỉ số dẻo: A Wnh  Wd  30-16= 14
Chỉ số sệt:

B

20  16
W  Wd
 0, 29

14
A

0,25 < B  0,5 : Đất á cát ở trạng thái dẻo cứng.
Độ bảo hòa nước: G 

0,01.W .

0



0, 01.20.2, 7
 0,841
0, 642

G = 0,841 > 0,8 => Đất á cát ở trạng thái no nước.
Nhận xét: Lớp đất này ở trạng thái dẻo cứng, tính chất cơ lýï tương đối tốt. Do
đó có thể dùng lớp đâït này làm đất nền thiên thiên cho các công trình xây dựng.
II. ...
Đồ án môn học NỀN MÓNG
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC
NỀN VÀ MÓNG
ĐỀ BÀI : THIẾT KẾ NỀN MÓNG CHO MỘT CÔNG TRÌNH XÂY
DỰNG THEO CÁC SỐ LIỆU
0.Sơ đồ mặt bằng : SƠ ĐỒ 6
1.Kích thước cột: axb=60x35(cm)
2.Tải trọng tính toán:
TẢI TRỌNG
CỘT GIỮA CỘT BIÊN
N(t) M(tm) Q(t) N(t) M(tm) Q(t)
Tổ hợp cơ bản 91,20 2,40 1,20 84,50 2,20 1,80
Tổ hợp bổ sung 102,50 3,00 2,10 87,50 3,65 2,15
3.Kết quả thí nghiệm đất:
GVHD: ThS LÊ XUÂN MAI SVTH: Huỳnh Trần Du
1
Thuyết minh đồ án nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đồ án nền móng - Người đăng: trgthanh05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Thuyết minh đồ án nền móng 9 10 657