Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án thi công

Được đăng lên bởi daifc30101994
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑOÀ AÙN KYÕ THUAÄT THI COÂNG GVHD : Th.S BUØI QUANG
TUAÁN
GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH
Coâng trình : NHAØ ÔÛ GIA ÑÌNH
Ñòa ñieåm : TP.BIEÂN HOØA – ÑOÀNG NAI
Dieän tích xaây döïng : 9m x 14m, goàm 2 taàng.
Coâng trình söû duïng giaûi phaùp moùng coïc eùp BTCT.
Coïc daøi 14 m goàm 2 ñoaïn – moãi ñoaïn 7 m
Tieát dieän coïc : 250x250
Söùc chòu taûi cuûa coïc laø P
Tk
= 40 T
Löïc eùp toái ña ñaàu coïc laø (P
eùp
)
max
= 60 T
I. THI COÂNG COÏC EÙP BEÂTOÂNG COÁT THEÙP
1. Choïn maùy eùp coïc :
Theo TCXDVN 286-2003 : Ñoùng vaø eùp coïc – Tieâu chuaån thi coâng vaø nghieäm thu.
a. Choïn kích eùp :
(P
eùp
)
min
= (150%
200%) P
TK
(P
eùp
)
min
= 60 T
P
kích
1.4 (P
eùp
)
max
= 84 T
b. Choïn ñoái troïng : Ñoái troïng laø caùc cuïc BTCT coù kích thöôùc (1x1x2)m
P
taûi
= 5 T
P
ñoái troïng
= 1.1 (P
eùp
)
max
= 1.1x60 = 66 T
Soá löôïng cuïc taûi caàn :
2.13
5
66
5
trongdoi
P
n
(cc)
Chn 14 cc, b trí 7 cc cho mi beân daøn eùp.
2. Choïn maùy c u :
a. C u g ườ ng :
+ Söùc truïc :
tgyc
QQQ
g
Q
: Troïng löôïng giöôøng (theùp hình chöõ I, 7mx1,8mx0,5m, choïn
g
Q
1,5 T)
t
Q
:Troïng löôïng daây treo ( choïn
t
Q
=0,3 T)
(T)
+ Ñoä cao naâng caàn thieát :
pulitckatkeyc
hhhhhH
3,55,125,013,0
(m)
300
1600 2400 1600 700700
7000
2000 1500
1500
1000
1500
1500
8150
500
SVTH : LEÂ QUANG ÑÒNH _ MSSV: 911316C Trang 1
Thuyết minh đồ án thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đồ án thi công - Người đăng: daifc30101994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Thuyết minh đồ án thi công 9 10 348