Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án Thiết kế cầu bê tông

Được đăng lên bởi dohoangnhanhhg2004-nhanh
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 13010 lần   |   Lượt tải: 17 lần
TThuyết minh đồ án cầu bê tông

GVHD: Ths. Nguyễn Văn Sơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
BM XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG
Nhóm: 8
Họ và tên: Đ

MSSV: 1111014016

Họ và tên: TRẦN TẤN TÀI

MSSV: 1111014017

Ngành: Xây dựng cầu và đường
1. Đầu đề đồ án:
THIẾT KẾ KẾT CẤU NHỊP CẦU BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC
2. Số liệu thiết kế:
Chiều dài nhịp chính:

L=31 m

Bề rộng phần xe chạy:

B=12 m

Mặt cắt ngang dầm chủ:

tiết diện chữ I

Kết cấu nhịp:

giản đơn

Tải trọng thiết kế:

HL – 93

Hình thức DƯL dầm chính:

căng trước

Tiêu chuẩn thiết kế:

22TCN – 272 – 05

3. Nhiệm vụ đồ án:
-

Thiết kế bố trí chung cho nhịp cầu.

-

Tính toán thiết kế lan can.

-

Tính toán thiết kế bản mặt cầu.

4. Ngày giao nhiệm vụ đồ án:
5. Ngày hoàn thành và nộp đồ án:

Nhóm 8

Page 1

TThuyết minh đồ án cầu bê tông

GVHD: Ths. Nguyễn Văn Sơn

PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA CBHD

CB GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

……………………………………………

(ký và ghi rõ họ tên)

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

BÀI THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG
- THIẾT KẾ LAN CAN
I. Chọn kích thước và cấu tạo của lan can:
- Chiều cao lan can:

H = 865 mm

- Chiều rộng lan can:

B = 400 mm

- Cường độ bê tông:

f”c = 30 Mpa

- Cấp lan can thiết kế

L–3

- Lớp bê tông bảo vệ

a = 30 mm

- Đường kính cốt thép dọc:

12 mm

- Đường kính cốt thép đai:

14 mm

- Bước cốt đai:

150 mm

Ø14a150

Nhóm 8

Page 2

TThuyết minh đồ án cầu bê tông

GVHD: Ths. Nguyễn Văn Sơn

Hình 1: Cấu tạo lan can.

Hình 2: Bố trí thép trong lan can.

Bảng I – 1: Bảng thong số hình học của lan can:
B

B1

B2

B3

b1

b2

b3

400

200

50

150

540

200

125

II. KIỂM TOÁN LAN CAN:
1. Trọng lượng của lan can:
Đối với tiết diện thay đổi ta qui đổi về tiết diện chữ nhật tương
đương có diện tích bằng với diện tích ban đầu nhưng không làm thay đổi
chiều cao.
- Ta chia lan can làm 3 phần từ trên xuống:
+ Phần 1:
Tiết diện của phần 1 được qui đổi như sau:

P1 = A1* γ bt = 0.225*0.54*25= 3.04 (kN/m)

Nhóm 8

Page 3

TThuyết minh đồ án cầu bê tông

GVHD: Ths. Nguyễn Văn Sơn

+ Phần 2:
Tiết diện của phần 2 được qui đổi như sau:

P2 = A2* γ

bt

= 0.325*0.2*25= 1.63 (kN/m)

+ Phần 3:
Tiết diện của phần 2 được qui đổi như sau:
P3=A3* γ bt=0.4*0.125*25=1.25(kN/m)
- Tổng trọng lượng của lan can:
⇒

P = P1 + P2 + P3 = 3.04 + 1.63 + 1.25 = 5.92 (kN/m)

2.Điều kiện để kiểm toán lan can:
Lan can thiết kế phải thỏa mãn điều kiện sau:
R

Ft

Và...
TThuyết minh đồ án cầu bê tông GVHD: Ths. Nguyễn Văn Sơn
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
BM XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG
Nhóm: 8
Họ và tên: Đ MSSV: 1111014016
Họ và tên: TRẦN TẤN TÀI MSSV: 1111014017
Ngành: Xây dựng cầu và đường
1. Đầu đề đồ án:
THIẾT KẾ KẾT CẤU NHỊP CẦU BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC
2. Số liệu thiết kế:
Chiều dài nhịp chính: L=31 m
Bề rộng phần xe chạy: B=12 m
Mặt cắt ngang dầm chủ: tiết diện chữ I
Kết cấu nhịp: giản đơn
Tải trọng thiết kế: HL – 93
Hình thức DƯL dầm chính: căng trước
Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN – 272 – 05
3. Nhiệm vụ đồ án:
- Thiết kế bố trí chung cho nhịp cầu.
- Tính toán thiết kế lan can.
- Tính toán thiết kế bản mặt cầu.
4. Ngày giao nhiệm vụ đồ án:
5. Ngày hoàn thành và nộp đồ án:
Nhóm 8 Page 1
Thuyết minh đồ án Thiết kế cầu bê tông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đồ án Thiết kế cầu bê tông - Người đăng: dohoangnhanhhg2004-nhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Thuyết minh đồ án Thiết kế cầu bê tông 9 10 257