Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh Động cơ 3F

Được đăng lên bởi Nguyễn Sơn Tùng
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn II: tÝnh to¸n chu tr×nh c«ng t¸c cña ®éng c¬
I. Môc ®Ých
Môc ®Ých cña viÖc tÝnh to¸n chu tr×nh c«ng t¸c x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu
kinh tÕ, hiÖu qu¶ cña chu tr×nh c«ng t¸c lµm viÖc cña ®éng c¬. ®ã x©y
dùng ®å thÞ c«ng chØ thÞ cña chu tr×nh ®Ó lµm c¬ së cho viÖc tÝnh to¸n ®éng lùc häc,
tÝnh to¸n søc bÒn vµ sù mµi mßn cña c¸c chi tiÕt cña ®éng c¬.
ChÕ ®é tÝnh to¸n: §å ¸n ®îc giao nhiÖm tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm ®éng
c¬ ‘3F’ cña NhËt ë chÕ ®é c«ng suÊt cực đại.
Thùc nghiÖm cho thÊy, c¸c chu tr×nh x¶y ra kh«ng gièng nhau tuy ë cïng
tr¹ng th¸i lµm viÖc cña ®éng c¬. Do vËy, c¸c sè liÖu tÝnh to¸nc¸c kÕt qu¶ thu ®-
îc ®Òu lµ gi¸ trÞ trung b×nh.
II. C¸c sè liÖu ban ®Çu
T
T
C¸c th«ng sè Gi¸ trÞ §¬n vÞ
1 §êng kÝnh xi lanh (D) 90 mm
2 Sè xi lanh (i) 6
3 Sè kú ( ) 4
4 Hµnh tr×nh c«ng t¸c (S) 101,6 mm
5 ThÓ tÝch c«ng t¸c (V
H
) 0,646 dm
3
6 TØ sè nÐn ( ) 7,8
7 C«ng suÊt cã Ých lín nhÊt (N
eMax
) 102 kW
8 Sè vßng quay øng víi c«ng suÊt cùc ®¹i 4000 v/ph
9 Gãc më sím XP n¹p 17 ®é
10 Gãc ®ãng muén XP n¹p 53 ®é
11 Gãc më sím XP th¶i 55 ®é
12 Gãc ®ãng muén XP th¶i 15 ®é
13 Khe hë xu p¸p n¹p 0,2 mm
14 Khe hë xu p¸p th¶i 0,35 mm
Thuyết minh Động cơ 3F - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh Động cơ 3F - Người đăng: Nguyễn Sơn Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thuyết minh Động cơ 3F 9 10 753