Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh hoàn công công trình thủy điện

Được đăng lên bởi Dũng Nguyễn Văn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1315 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LD C.TY TBCS ĐỨC SƠN
& C.TY PHÁT TRIỂN CNM ADC
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BCTC/DUCSON-ADC

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2008.

THUYẾT MINH HOÀN CÔNG
Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng (gói thầu số 10).
Dự án thành phần II, đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 1).
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đoạn Bình Long - cảng Dung Quất.
Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty TBCS Đức Sơn & Công ty Phát
triển Công nghệ Máy ADC.
Tổ chức tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Macshinco.
Tổ chức tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp An Ngãi.
Đơn vị thi công khái quát tình hình thi công gói thầu số 10 như sau:
1. Căn cứ thực hiện:
- Quyết định số 10/QĐ-BDA-BL ngày 14/02/2007 của Ban Quản lý dự án
đoạn Bình Long - cảng Dung Quất về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán hạng mục Điện chiếu sáng thuộc dự án thành phần II, đoạn Bình Long cảng Dung Quất (giai đoạn 1);
- Quyết định số 29/QĐ-BDA-BL ngày 26/8/2008 của Ban Quản lý dự án
đoạn Bình Long - cảng Dung Quất về việc phê duyệt hồ sơ dự toán điều chỉnh
giá gói thầu số 10 thuộc dự án thành phần II, đoạn Bình Long - cảng Dung Quất
(giai đoạn 1) theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 và Thông tư
số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 11/QĐ-BDA-BL ngày 19/5/2008 của Ban Quản lý dự án
đoạn Bình Long - cảng Dung Quất về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và
dự toán phát sinh hệ thống điện chiếu sáng (gói thầu số 10) thuộc dự án thành
phần II, đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 1);
- Hợp đồng kinh tế số 10/HĐ-XD ngày 25/6/2007, Phụ lục hợp đồng số
13/2008/PLHĐ-XD ngày 29/5/2008, Phụ lục hợp đồng số 26/2008/PLHĐ-XD
ngày 17/9/2008 đã ký kết giữa Ban Quản lý dự án thành phần đoạn Bình Long cảng Dung Quất và Liên danh Công ty TBCS Đức Sơn và Công ty Phát triển Công
nghệ Máy ADC về việc giao nhận thầu thi công gói thầu số 10 (Điện chiếu sáng);
2. Tình hình thực tế thi công trên công trường:
Hiện tại, công trình đã thi công xong và đang tiến hành thủ tục nghiệm thu,
hoàn công, quyết toán. Liên danh Công ty TBCS Đức Sơn và Công ty Phát triển
Công nghệ Máy ADC xin báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện gói thầu như sau:
- Tuyến đường dây chiếu sáng xây dựng mới được bắt đầu từ các tủ điện
chiếu sáng (TĐCS) xây dựng mới, tuyến đường dây chiếu sáng được đi ngầm
trong mương cáp nền đất.
- Chiều dài toàn bộ tuyến đường dây chiếu sáng: 12.628m.

1/7

- Kết cấu sử dụng 3 pha 4 dây.
- Dây dẫn sử dụng cáp ngầm hạ thế có băng thé...
LD C.TY TBCS ĐỨC SƠN
& C.TY PHÁT TRIỂN CNM ADC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BCTC/DUCSON-ADC Hà Nội, ngày tháng năm 2008.
THUYẾT MINH HOÀN CÔNG
Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng (gói thầu số 10).
Dự án thành phần II, đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 1).
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đoạn Bình Long - cảng Dung Quất.
Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty TBCS Đức Sơn & Công ty Phát
triển Công nghệ Máy ADC.
Tổ chức tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Macshinco.
Tổ chức tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp An Ngãi.
Đơn vị thi công khái quát tình hình thi công gói thầu số 10 như sau:
1. Căn cứ thực hiện:
- Quyết định số 10/QĐ-BDA-BL ngày 14/02/2007 của Ban Quản lý dự án
đoạn nh Long - cảng Dung Quất về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công -
dự toán hạng mục Điện chiếu sáng thuộc dự án thành phần II, đoạn Bình Long -
cảng Dung Quất (giai đoạn 1);
- Quyết định số 29/QĐ-BDA-BL ngày 26/8/2008 của Ban Quản dự án
đoạn Bình Long - cảng Dung Quất về việc phê duyệt hồ dự toán điều chỉnh
giá gói thầu số 10 thuộc dự án thành phần II, đoạn Bình Long - cảng Dung Quất
(giai đoạn 1) theo Thông số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 Thông tư
số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 11/QĐ-BDA-BL ngày 19/5/2008 của Ban Quản dự án
đoạn Bình Long - cảng Dung Quất về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công
dự toán phát sinh hệ thống điện chiếu sáng (gói thầu số 10) thuộc dự án thành
phần II, đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 1);
- Hợp đồng kinh tế số 10/HĐ-XD ngày 25/6/2007, Phụ lục hợp đồng số
13/2008/PLHĐ-XD ngày 29/5/2008, Ph lục hợp đồng số 26/2008/PLHĐ-XD
ngày 17/9/2008 đã ký kết gia Ban Quản d án thành phần đoạn nh Long -
cảng Dung Qut và Liên danh ng ty TBCS Đức Sơn và ng ty Pt trin Công
ngh Máy ADC v vic giao nhn thầu thi công gói thầu s10 (Đin chiếu sáng);
2. Tình hình thực tế thi công trên công trường:
Hiện tại, công trình đã thi công xong và đang tiến hành thủ tục nghiệm thu,
hoàn công, quyết toán. Liên danh Công ty TBCS Đức Sơn Công ty Phát triển
Công nghệ Máy ADC xin báo cáo tổng hợp nh hình thực hiện gói thầu như sau:
- Tuyến đường dây chiếu sáng y dựng mới được bắt đầu từ các tủ điện
chiếu sáng (TĐCS) xây dựng mới, tuyến đường dây chiếu sáng được đi ngầm
trong mương cáp nền đất.
- Chiều dài toàn bộ tuyến đường dây chiếu sáng: 12.628m.
1/7
Thuyết minh hoàn công công trình thủy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh hoàn công công trình thủy điện - Người đăng: Dũng Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thuyết minh hoàn công công trình thủy điện 9 10 979