Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh nền móng

Được đăng lên bởi Nguyễn Bảo Tiến
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thuyết minh TKCS công trình: Ngân hàng Kiêng Long – TP.Châu Đốc - T.An Giang

THIẾT KẾ MÓNG
I.KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT :
Tại thời điểm khảo sát (tháng 01 năm 2015 ), mực nước ngầm không xuất hiện trong hố khoan.
Địa chất công trình được khoan thăm dò và khảo sát như sau :
Lớp Đ:
Nền gạch bê tông xà bần
Lớp này gặp ở cả hai hố khoan có bề dày 3.0m.Cao độ lớp đáy -3.00
Lớp 1:
Sét rất dẻo (CH), màu nâu vàng, xám xanh trạng thái dẻo mềm.
Lớp này gặp ở cả hai hố khoan có bề dày biến đổi từ 4.20m (HK2) đến 4.50m(HK1) Cao
độ đáy lớp là biến đổi từ -7.50m(HK1) đến -7.20m(HK2).
Lớp 2:
Sét rất dẻo (CH), lẫn hữu cơ, màu xám nâu, xám xanh, trạng thái chảy đến dẻo chảy.
Lớp này gặp ở cả hai hố khoan có bề dày biến đổi từ 17.90m (HK1) đến 18.10m(HK2)
Cao độ đáy lớp biến đổi từ -25.40(HK1) đến -25.30m(HK2)
Lớp 3:
Cát bụi (SM), Màu xám xanh, kết cấu chặt vừa, đôi chỗ chặt.
Lớp này gặp ở cả hai hố khoan có bề dày biến đổi từ 7.70m (HK2) đến 8.10m(HK2) Cao
độ đáy lớp biến đổi từ -33.50(HK1) đến -33.00m(HK2)
Lớp 4:
Cát bụi (SM), màu nâu vàng, xám xanh, kết cấu chặt đến rất chặt.
Lớp này gặp ở cả hai hố khoan có bề dày biến đổi từ 14.30m (HK2) đến 15.50m(HK1)
Cao độ đáy lớp biến đổi từ -49.00(HK1) đến -47.30m(HK2)
Lớp 5:
Sét rất dẻo(CH), đôi chỗ lẫn sạn sỏi leterite, màu nâu vàng, nâu đỏ, trạng thái cứng.
L ớp này gặp ở cả hai hố khoan có bề dày lớp này chưa xác định được do chưa khảo sát
hết đáy lớp.

Lập thuyết minh:

CÔNG TY CỔ PHẦN KT-XD NHÀ VUI

Trang 1
VP CTY: 139B - Pasteur - P.6 - Q.3- TP.HCM

Thuyết minh TKCS công trình: Ngân hàng Kiêng Long – TP.Châu Đốc - T.An Giang

BẢNG CHỈ TIÊU CƠ LÝ:
Lớp
Đ
1
2
3
4
5

Tên đất
Lớp đất san
lấp
Sét rất
dẻo(CH)
Sét rất dẻo
(CH)
Cát bụi(SM)
Cát bụi(SM)
Sét rất
dẻo(CH)

Bề dày
(m)

s
(T/m3)

3.0

W
(%)

N30

()

c
(T/m2)

B

-

-

-

-

-

-

4.35

2.72

1.88

33.4

5

7o21

2.56

0.3

18.00

2.62

1.63

58.6

1

3o55’

1.0

0.85

7.90
14.90

2.66
2.66

-

21.9
21.1

27
44

32o45’
33o26’

0
0

-

1.2

2.72

2.03

24.1

34

8o49’

7.02

-0.03

II.TẢI TRỌNG TÁC DỤNG
1.Mô hình tính toán
Lập thuyết minh:

w
(T/m3)

CÔNG TY CỔ PHẦN KT-XD NHÀ VUI

Trang 2
VP CTY: 139B - Pasteur - P.6 - Q.3- TP.HCM

Thuyết minh TKCS công trình: Ngân hàng Kiêng Long – TP.Châu Đốc - T.An Giang

Tải trọng tác dụng lên móng tính từ Etabs 9.50

2. Tải trọng tính toán
Lập thuyết minh:

CÔNG TY CỔ PHẦN KT-XD NHÀ VUI

Trang 3
VP CTY: 139B - Pasteur - P.6 - Q.3- TP.HCM

Thuyết minh TKCS công trình: Ngân hàng Kiêng Long – TP.Châu Đốc - T.An Giang

Móng công trình được...
Thuyết minh TKCS công trình: Ngân hàng Kiêng Long – TP.Châu Đốc - T.An Giang
THIẾT KẾ MÓNG
I.KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT :
Tại thời điểm khảo sát (tháng 01 năm 2015 ), mực nước ngầm không xuất hiện trong hố khoan.
Địa chất công trình được khoan thăm dò và khảo sát như sau :
Lớp Đ:
Nền gạch bê tông xà bần
 
Lớp 1:
Sét rất dẻo (CH), màu nâu vàng, xám xanh trạng thái dẻo mềm.
!"#$%&'()&*!%+'(),*
!"#$ -+'(),*! -&'()&*
Lớp 2.
Sét rất dẻo (CH), lẫn hữu cơ, màu xám nâu, xám xanh, trạng thái chảy đến dẻo chảy.
!"#$,-/'(),*!,0,'()&*
!"#$ &+%'(),*! &+'()&*
Lớp 3.
Cát bụi (SM), Màu xám xanh, kết cấu chặt vừa, đôi chỗ chặt.
!"#$--'()&*!0,'()&*
!"#$ +'(),*! '()&*
Lớp 4.
Cát bụi (SM), màu nâu vàng, xám xanh, kết cấu chặt đến rất chặt.
!"#$,%'()&*!,++'(),*
!"#$ %/'(),*! %-'()&*
Lớp 5.
Sét rất dẻo(CH), đôi chỗ lẫn sạn sỏi leterite, màu nâu vàng, nâu đỏ, trạng thái cứng.
1231415#
!#
Lập thuyết minh: CÔNG TY CỔ PHẦN KT-XD NHÀ VUI
Trang ,
VP CTY: 139B - Pasteur - P.6 - Q.3- TP.HCM
Thuyết minh nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh nền móng - Người đăng: Nguyễn Bảo Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Thuyết minh nền móng 9 10 79