Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh thiết kế thi công hạng mục xây dựng Trạm xử lý nước thải chế biến cao su

Được đăng lên bởi canhphamkt07
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1676 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thuyết minh thiết kế thi công hạng mục xây dựng Trạm xử lý nước thải chế biến cao su

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KẾT CẤU
A. TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH :
MAËT BAÈNG HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI SAU CAÛI TAÏO
TYÛ LEÄ : 1/200

T08-C
WP08-A/B

NÖÔÙC SAU XÖÛ LYÙ

MX08-I

FM14

(ÑAÏT QCVN 01:2008/BTNMT, COÄT A)
(ÑAÏT QCVN 40:2011/BTNMT, COÄT A)

M14

MX08-H

M08-F

M08-E

M08-A

MX08-E

MX08-G

T14-A

M08-D

T09-B

T14-B
M08-C

MX08-F

M08-B

RP09-C/D

SP14-A/B

T08-B

CWP
SP12-A/B

RP09-A/B

T09-A

PT04

MX08-C

WP04-A/B

AC04

T04

MX08-D

T16
T01-C

T08-A

MX08-A

MX08-B

SP15-A/B

AC-B

DP07
WP15

M17-A

HAÏNG MUÏC BEÅ CAÛI TAÏO
HAÏNG MUÏC BEÅ HIEÄN HÖÕU

DP05-A/B
AC-A

WP02-A/B

T15-A

AB02-A/B

T02

T01-B

T01-B

T01-B

T01-B

M17-B
MC06

MC04 MC01 MC02 MC03

Trang 1

Thuyết minh thiết kế thi công hạng mục xây dựng Trạm xử lý nước thải chế biến cao su
B. THIẾT KẾ CỤM BỂ XỬ LÝ :
MAËT BAÈNG
TYÛ LEÄ: 1/50

D

MAËT CAÉT B-B
TYÛ LEÄ: 1/50

Trang 2

Thuyết minh thiết kế thi công hạng mục xây dựng Trạm xử lý nước thải chế biến cao su
MAËT CAÉT E-E
TYÛ LEÄ: 1/50

A

A

E

B

D

B

C

A

C

A

MAËT CAÉT F-F
TYÛ LEÄ: 1/50

E

D

Trang 3

Thuyết minh thiết kế thi công hạng mục xây dựng Trạm xử lý nước thải chế biến cao su
1.

QUY TRÌNH THI CÔNG VÀ THỬ NƯỚC :



Thi công đào đất đến cao trình thiết kế với mái dốc thích hợp



Thi công bản đáy



Thi công bản thành



Lấp đất xung quanh bể



Thi công bản nắp



Thử nước

Lưu ý: Khi thử nước: cần bơm đều vào các ngăn của bể để nước dâng lên từ từ đến cao trình đến cao trình
thiết kế để kiểm tra độ rò rỉ của bản thành xung quanh. Nước thử này sẽ được giữ lại cho đến khi đưa vào
sử dụng. Như vậy, áp lực nước tác dụng lên các bản thành nằm giữa các ngăn xem như bằng 0, chỉ có các
bản thành theo chu vi mới chịu áp lực nước.
2. CÁC SỐ LIỆU TÍNH TOÁN
a.

Các tiêu chuẩn áp dụng



Tiêu chuẩn Tải trọng và tác động : TCVN 2737 – 1995.



Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BTCT : TCXDVN 5574 – 2012.



Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép : TCXDVN 5575 – 2012.



Kết cấu thép – Gia công , lắp ráp và nghiệm thu – Yêu cầu kỹ thuật : TCXD 170-1989



Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình : TCXDVN 9362 - 2012.



b. Vật liệu sử dụng:
Bê tông cấp bền B20(tương ứng mác 250#):
Rb = 11.5 MPa.
Rbt = 0.9 MPa.
E = 27x103 MPa.
 = 25 kN/m3.



Thép : Dùng thép có cường độ :
Nếu 6   < 10: dùng thép AI :
Cường độ nén tính toán : Rs = 225 Mpa
Cường độ kéo tính toán : Rs = 225 Mpa
Cường độ cắt tính toán : Rs = 175 Mpa
Mô dun đàn hồi : Ea =...
Thuyết minh thiết kế thi công hạng mục xây dựng Trạm xử lý nước thải chế biến cao su
THUYẾT MINH THIẾT KẾ KẾT CẤU
A. TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH :
M17-A
MC02 MC03MC01MC04
DP05-A/B
MC06
T01-C
AC04
PT04
WP04-A/B
T14-A
T14-B
M14
SP14-A/B
WP08-A/B
AB02-A/B
T01-B
T02
WP02-A/B
T04
T08-A
T09-A
T09-B
T08-C
MX08-A MX08-B
MX08-C MX08-D
RP09-A/B
RP09-C/D
SP12-A/B
T15-A
SP15-A/B
WP15
M08-A
MX08-F
MX08-E
M08-D
MX08-H
M08-E
M08-F
MX08-G
M17-B
T01-B
T01-B
T01-B
T16
AC-B
DP07
MAËT BAÈNG HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI SAU CAÛI TAÏO
TYÛ LEÄ : 1/200
T08-B
HAÏNG MUÏC BEÅ CAÛI TAÏO
HAÏNG MUÏC BEÅ HIEÄN HÖÕU
AC-A
CWP
MX08-I
M08-BM08-C
NÖÔÙC SAU XÖÛ LYÙ
(ÑAÏT QCVN 01:2008/BTNMT, COÄT A)
(ÑAÏT QCVN 40:2011/BTNMT, COÄT A)
FM14
Trang 1
Thuyết minh thiết kế thi công hạng mục xây dựng Trạm xử lý nước thải chế biến cao su - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh thiết kế thi công hạng mục xây dựng Trạm xử lý nước thải chế biến cao su - Người đăng: canhphamkt07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Thuyết minh thiết kế thi công hạng mục xây dựng Trạm xử lý nước thải chế biến cao su 9 10 299