Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh tiến độ thi công

Được đăng lên bởi Quang Huy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1804 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ThuyÕt minh tiÕn ®é thi c«ng
i. C¸c c¨n cø lËp tiÕn ®é
- C¨n cø vµo hå s¬ thiÕt kÕ.
-n vµo khèi lîng ®Æc ®iÓm c¸c c«ng viÖc, c¸c ®iÒu kiÖn thuû v¨n, thêi tiÕt mÆt
b»ng thi c«ng.
- C¨n vµo biÖn ph¸p thi c«ng do chóng t«i lËp yªu u thêi gian hoµn thµnh c¸c
h¹ng môc u tiªn: Kªnh n¾n dßng, San lÊp khu vùc II vµ V (tõ 01/01/2009 ®Õn hÕt 31/3/2009), ®Þnh
møc 2405.
Ii. TÝnh to¸n bè trÝ m¸y mãc, nh©n lùc thi c«ng
N¨ng suÊt 1 sè lo¹i m¸y mãc
Dùa vµo ®Þnh møc 2405 ta t¹m tÝnh ®îc n¨ng suÊt 1 sè lo¹i m¸y mãc nh sau:
* M¸y ®µo:
(AB.24131) m3/ca581
172,0
100
N
1,25
m3/ca837
25,1
1,8
*581N
1,8
m3/ca52,1115
25,1
2,4
*581N
2,4
m3/ca56,441
25,1
0,95
*581N
0,95
* M¸y ñi:
(AB.62123) m3/ca3,699
143,0
100
N
110CV
* M¸y ®Çm:
(AB.62123) m3/ca9,350
285,0
100
N
16T
m3/ca2,875
16
40
*9,350N
40T
*«t«:
(AB.41441) m3/ca9,163
610,0
100
N
oto12T
m3/ca75,409
12
30
*9,163N
oto30T
*tµu hót:
- Tµu Beaver:
m3/2ca792033,0*2*6*2000N
huttau
- Tµu HS900:
m3/2ca285133,0*2*6*720N
huttau
Nh©n c«ng thñ c«ng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
T*p*s*h
Dld*Q
C
Thuyết minh tiến độ thi công - Trang 2
Thuyết minh tiến độ thi công - Người đăng: Quang Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thuyết minh tiến độ thi công 9 10 15