Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh tính toán cơ điện

Được đăng lên bởi trungabc
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Toøa nhaø vaên phoøng Ngaân haøngNam AÙ TMTT Cô ñieän
CTY CP TÖ VAÁN ÑAÀU TÖ & THIEÁT KEÁ XAÂY DÖÏNG CDCo
148 Nam kyø Khôûi Nghóa, Q.1, TP.HCM 1
Coâng trình : TOØA NHAØ VAÊN PHOØNG NGAÂN HAØNG NAM AÙ TP.HCM
Ñòa ñieåm : 201-203 CAÙCH MAÏNG THAÙNG 8, P4, Q3, TP.HCM
Chuû ñaàu tö : NGAÂN HAØNG TMCP NAM AÙ
1. GIAÛI PHAÙP CAÁP NÖÔÙC
Döï aùn toïa laïc taïi truïc ñöôøng chính Caùch maïng thaùng 8 - truïc ñöôøng trung taâm cuûa
quaän 3 vaø laø moät trong nhöõng ûa ngoõ giao thoâng troïng ñieåm ñi vaøo khu trung taâm
quaän 1. Vôùi trí ltöôûng nhö vaäy, vieäc xaây döïng moät cao oác cao caáp taïi ñaây l
raát phuø hôïp, noù seõ ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu giao dòch vaø laøm vieäc cho caùc vaên
phoøng theo xu höôùng hieän ñaïi cuûa khu vöïc neân seõ thu huùt nhieàu coâng ty môû caùc
vaên phoøng ñaïi dieän taïi ñaây, taêng cao vhieäu quaû khai thaùc söû duïng. Ngoaøi ra coøn
taïo ñöôïc boä maët kieán truùc caûnh quan hieän ñaïi vaø sinh ñoäng cho khu trung taâm
thaønh phoá trong töông lai.
Chöùc naêng chính cuûa cao oác laø moät khu phöùc hôïp duøng phuïc vuï laøm vieäc cho khu
ngaân haøng Nam AÙ ñeå toå chöùc giao dòch, trao ñoåi ngoaïi teä v.v vaø phaàn dieän tích coøn
laïi söû duïng laøm caùc vaên phoøng cho thucao caáp. trí khu ñaát coù 3 maët Ñoâng
Nam,Taây Nam vaø Taây Baéc tieáp giaùp caùc coâng trình, höôùng Ñoâng Baéc tieáp giaùp
truïc ñöôøng Caùch maïng thaùng 8 (CMT8) vôùi loä giôùi 35m.
Khu ñaát coù toång dieän tích l1940m
2
, trong ñoù dieän tích chieám ñaát xaây döïng
laø 970m
2
Cô caáu boá trí coâng trình ñöôïc phaân chia cuï theå nhö sau:
+ Taàng haàm 1-2: khu ñaäu xe oâ toâ vaø boá trí caùc phoøng phuï trôï phuïc vuï coâng
trình
+ Taàng 1- löûng : khu giao dòch ngaân haøng Nam AÙ vaø khu cho thueâ baùn l
cöûa haøng
+ Taàng 2-16: khu vaên phoøng cho thueâ
+ Taàng 17: khu caø pheâ giaûi khaùt
Heä thoáng kyõ thuaät caáp nöôùc laø moät haïng muïc kyõ thuaät thieát yeáu cuûa coâng trình.
Vieäc thieát keá heä thoáng ñoøi hoûi phaûi thoûa maõn caùc yeáu tkyõ thuaät - tieän nghi cho
nhu caàu sinh hoaït cuûa cuûa con nguôøi vaø nhöõng ñaëc thcuûa toøa nhaø. Cuï thphaûi
theo nhöõng tieâu chí sau:
Thuyết minh tính toán cơ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh tính toán cơ điện - Người đăng: trungabc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Thuyết minh tính toán cơ điện 9 10 571