Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng

Được đăng lên bởi Uchiha Iitachi
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2939 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1
ThuyÕt minh vµ h−íng dÉn ¸p dông
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùng
(söa ®æi vµ bæ sung)
§Þnh c to¸n y dùng ng tr×nh - PhÇn x©y dùng söa ®æi sung
(Sau ®©y i t¾t lµ §Þnh c to¸n) ®Þnh møc kinh - thuËt thÓ hiÖn møc
hao pvÒ t liÖu, lao ®éng m¸y thi c«ng ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ ki l−îng
c«ng t¸c x©y dùng nh− 100m
2
v¸n khu«n, 1m
2
tt têng,.v.v. tõ kh©u chn bÞ ®Õn
kh©u kÕt thóc c«ng t¸c x©y dùng (kÓ c nh÷ng hao phÝ cÇn thiÕt do yªu cÇu kü thuËt
vµ chøc n xuÊt nh»m ®¶m o thi c«ng x©y dùng liªn c, ®óng quy tr×nh, quy
ph¹m thuËt).
§Þnh møc to¸n ®−îc lËp trªn c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng;
quy ph¹m kü thuËt vÒ thiÕt kÕ - thi c«ng - nghiÖm thu; møc c¬ giíi hãa chung trong
ngµnh x©y dùng; trang thiÕt thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng nh÷ng tiÕn khoa
häc thuËt trong x©y dùng (c¸c vËt liÖu míi, thiÕt c«ng ngthi c«ng tiªn
tiÕn.v.v.).
1. Néi dung ®Þnh møc dù to¸n
§Þnh møc dù to¸n bao gåm:
- Møc hao phÝ vËt liÖu:
l−îng vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c bé phËn rêi lÎ,
vËt liÖu lu©n chuyÓn (kh«ng vËt liÖu phô cÇn dïng cho m¸y mãc, ph−¬ng tiÖn
vËn chuyÓn nh÷ng vËt liÖu tÝnh trong chi phÝ chung) cÇn cho viÖc thùc hiÖn
hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng.
Møc hao phÝ vËt liÖu trong ®Þnh møc nµy ®bao gåm hao hôt vËt liÖu ë kh©u
thi c«ng; riªng ®èi víi c¸c lo¹i c¸t x©y dùng ® kÓ ®Õn hao hôt do ®é d«i cña c¸t.
- Møc hao phÝ lao ®éng:
ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn khèi l−îng c«ng
t¸c x©y dùng vµ c«ng nh©n phôc vô x©y dùng.
l−îng ngµy ng ® bao gåm clao ®éng chÝnh, phô ®Ó thùc hiÖn vµ hoµn
thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc,
thu dän hiÖn tr−êng thi c«ng.
CÊp bËc ng nh©n trong ®Þnh møc cÊp bËc b×nh qu©n cña c¸c c«ng nh©n
tham gia thùc hiÖn mét ®¬n vÞ c«ng t¸c x©y dùng.
- Møc hao phÝ m¸y thi c«ng:
ca sö dông m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh trùc tiÕp thùc hiÖn kÓ m¸y
vµ thiÕt bÞ phô phôc vô ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng.
Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng - Người đăng: Uchiha Iitachi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng 9 10 908