Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThuyÕt minh vµ híng dÉn ¸p dông
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùng
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng (Sau ®©y gäi t¾t lµ §Þnh møc dù
to¸n) ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt thÓ hiÖn møc hao phÝ vÒ vËt liÖu, lao ®éng vµ m¸y thi c«ng
®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng nh 1m
3
têng g¹ch, 1m
3
bª t«ng, 1m
2
l¸t
g¹ch, 1 tÊn cèt thÐp, 100m dµi cäc .v.v. tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc c«ng t¸c x©y dùng
(kÓ c¶ nh÷ng hao phÝ cÇn thiÕt do yªu cÇuthuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o thi c«ng
x©y dùng liªn tôc, ®óng quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt).
§Þnh møc dù to¸n ®îc lËp trªn c¬ së c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng; quy ph¹m kü
thuËt vÒ thiÕt kÕ - thi c«ng - nghiÖm thu; møc c¬ giíi hãa chung trong ngµnh x©y dùng; trang
thiÕt bÞthuËt, biÖn ph¸p thi c«ng vµ nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong x©y dùng (c¸c
vËt liÖu míi, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn.v.v.).
1. Néi dung ®Þnh møc dù to¸n
§Þnh møc dù to¸n bao gåm:
- Møc hao phÝ vËt liÖu:
lîng vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c phËn rêi lÎ, vËt liÖu
lu©n chuyÓn (kh«ng kÓ vËt liÖu phô cÇn dïng cho m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ nh÷ng
vËt liÖu tÝnh trong chi phÝ chung) cÇn cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng
c«ng t¸c x©y dùng.
Møc hao phÝ vËt liÖu trong ®Þnh møc nµy ®· bao gåm hao hôt vËt liÖu ë kh©u thi c«ng;
riªng ®èi víi c¸c lo¹i c¸t x©y dùng ®· kÓ ®Õn hao hôt do ®é d«i cña c¸t.
- Møc hao phÝ lao ®éng:
ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c x©y
dùng vµ c«ng nh©n phôc vô x©y dùng.
lîng ngµy c«ng ®· bao gåm lao ®éng chÝnh, phô ®Ó thùc hiÖn hoµn thµnh mét
®¬n khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng kh©u chuÈn ®Õn kh©u kÕt thóc, thu dän hiÖn trêng
thi c«ng.
CÊp bËc c«ng nh©n trong ®Þnh møc cÊp bËc b×nh qu©n cña c¸c c«ng nh©n tham gia
thùc hiÖn mét ®¬n vÞ c«ng t¸c x©y dùng.
- Møc hao phÝ m¸y thi c«ng:
sè ca dông m¸y thiÕt thi c«ng chÝnh trùc tiÕp thùc hiÖn m¸y vµ thiÕt
bÞ phô phôc vô ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng.
2. KÕt cÊu tËp ®Þnh møc dù to¸n
- TËp ®Þnh møc to¸n ®îc tr×nh bÇy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng
vµ ®îc m· hãa thèng nhÊt bao gåm 11 ch¬ng.
Ch¬ng I : C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng
Ch¬ng II : C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t
Ch¬ng III : C«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç cäc khoan nhåi
Ch¬ng IV : C«ng t¸c lµm ®êng
Ch¬ng V : C«ng t¸c x©y g¹ch ®¸
Ch¬ng VI : C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç
Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - Trang 2
Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - Người đăng: Linh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình 9 10 220