Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình bảo trì công nghiệp

Được đăng lên bởi Văn Thành Sz Dtt
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUYẾT TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP

BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP

Bảo trì tập trung vào độ tin cậy (RCM- Reliability Centered Maintenance)

• Bao
̉ trì tâp
̣ trung và o độ tin cây
̣ có nguồ n gô ́ c từ
công nghiêp
̣ hà ng không nơi mà cá c chương trì nh
dich
̣ vụ phò ng ngừ a hư hong,
̉
đam
̉ bao
̉ an toà n và
khả năng sẵ n sà ng cua
̉ má y bay ké m đã hì nh
thà nh nhu cầ u về môṭ giaỉ phá p mớ i đố i vớ i bao
̉
trì .

1. ĐINH
̣
NGHĨ A

• - Bao
̉ trì tâp
̣ trung vào độ tin câỵ (RCM) là môṭ giaỉ
pháp mang tính hệ thống nhằm đánh giá môṭ cách
đinh
̣ lượng nhu cầu để thực hiên
̣ hoăc̣ xem xét laị ca ́c
công viêc̣ và kế hoach
̣ bao
̉ trì phòng ngừa.
-RCM là môṭ quá trình được sử dung
̣ nhằm xác đinh
̣
các yêu cầu bao
̉ trì bất kỳ tài san
̉ vâṭ lý nào trong
những điều kiên
̣ vân
̣ hành cua
̉ nó.

Môṭ đinh
̣ nghĩa đầy đủ hơn:

• -RCM là môṭ quá trình được sử dung
̣ để xác đinh
̣ phaỉ
làm gì để đam
̉ bao
̉ rằng bất kỳ tài san
̉ vâṭ lý nào
tiếp tuc̣ thực hiên
̣ các chức năng trong những điều
kiên
̣ vân
̣ hành hiên
̣ taị cua
̉ nó.

2.HAI PHẦN CHÍNH CỦA RCM

• - Xác đinh
̣ các nhu cầu bao
̉ trì và các công viêc̣ cần thiết
để đáp ứng các nhu cầu này.
• - Phân tích độ tin câỵ cua
̉ các bộ phân
̣ quan trong
̣ trong hê ̣
thống và từ đó xác đinh
̣ thời gian thực hiên
̣ các công viêc̣
bao
̉ trì. Các kỹ thuâṭ đánh giá như phân tích tác đông
̣ va ̀
khả năng tới han
̣ cua
̉ dang
̣ hư hong
̉ (FMECA) hoăc̣ phân ti ́ch
cây sự cố (FTA) được sử dung
̣ để xác đinh
̣ ca ́c hư hong
̉ có
thể anh
̉ hưởng đến khả năng vân
̣ hành cua
̉ thiết bi.̣ Nhờ vâỵ
có thể vach
̣ ra được những công viêc̣ bao
̉ trì câ ̀n thiê ́t va ̀
phù hợp. Ngoài ra bằng cách chia thiết bị ra tha ̀nh t ừng
nhóm đối tượng người ta có thể xác đinh
̣ những chi tiết
cần quan tâm để có những hoaṭ đông
̣ bao
̉ trì tương ứng.

Trong bao
̉ trì đinh
̣ kỳ, các khoang
̉ thời gian giữa
những công viêc̣ bao
̉ trì được xác đinh
̣ nhờ các dữ liêu
̣
thống kê hư hong
̉ và phân bố xác suất tương ứng. Tuy
nhiên trong vài trường hợp, thông tin về tình trang
̣ thực
tế cua
̉ thiết bị cần phaỉ được thu thâp
̣ bằng những kỹ
thuâṭ giám sát tình trang
̣ và nhờ vâỵ mới có thể xác
đinh
̣ hợp lý các khoang
̉ thời gian bao
̉ trì cần thiết.

Bao
̉ trì tâp
̣ trung vào độ tin câỵ là môṭ phương pháp
luân...
THUYẾT TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP
CHỦ ĐỀ: BẢO TRÌ RCM (RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE)
THỰC HIỆN: NHÓM 2
CÁC THÀNH VIÊN:
Thuyết trình bảo trì công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết trình bảo trì công nghiệp - Người đăng: Văn Thành Sz Dtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thuyết trình bảo trì công nghiệp 9 10 891