Ktl-icon-tai-lieu

Thyết minh đồ án môn học Thiết kế sản phẩm với CAD

Được đăng lên bởi Tống Lim Dim
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 7245 lần   |   Lượt tải: 32 lần
Thyết minh đồ án môn học Thiết kế sản phẩm với CAD

PHẦN I: TÍNH TOÁN HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ
I.1. Tớnh chọn động cơ điện
I.1.1. Chọn loại động cơ
Chọn động cơ điện để dẫn động mỏy múc hoặc cỏc thiết bị cộng nghệ là giai đoạn
đầu tiờn trong quỏ trỡnh tớnh toỏn thiết kế mỏy.
Theo yờu cầu đặt ra là thiết kế hệ dẫn động xớch tải ta chọn loại động cơ là động cơ
ba pha khụng đồng bộ rụ to ngắn mạch với cỏc ưu và nhược điểm sau:
• Ưu điểm:
- Kết cấu đơn giản, giỏ thành hạ, dễ bảo quản, làm việc tin cậy, cú thể
mắc trực tiếp vào lưới điện ba pha mà khụng cần phải biến đổi dũng điện.
• Nhược điểm:
- Hiệu suất và hệ số cụng suất thấp (so với động cơ ba pha đồng bộ),
khụng điều chỉnh được vận tốc (so với động cơ một chiều và động ba pha khụng
đồng bộ dõy quấn).
I.1.2. Chọn cụng suất động cơ
Cụng suất làm việc danh nghĩa trờn trục cụng tỏc được xỏc định theo cụng thức
sau:
Plv ct =

Ft .v 4500.2, 4
=
= 10,8
103
103

(KW)

Ft

Trong đú:

là lực vũng trờn xớch tải (N).
v
là vận tốc xớch tải (m/s).
Cụng suất làm việc trờn trục động cơ được xỏc định theo cụng thức sau:
Plvdc =

Trong đú:

ηΣ

Plvct
ηΣ

là hiệu suất chung của toàn hệ thống.

ηΣ = η .η .ηRC .ηRT
2
K

(KW)

4
OL

Cú:
Theo bảng 2.3 [1] ta cú:

1

Thyết minh đồ án môn học Thiết kế sản phẩm với CAD
ηK = 1

Hiệu suất khớp nối trục.

ηOL = 0.99

Hiệu suất 1 cặp ổ lăn.

η RT = 0.97

Hiệu suất bộ truyền bỏnh răng trụ.

η RC = 0.96

Hiệu suất bộ truyền bỏnh răng cụn.

ηΣ = 1 .0,99 .0, 96.0,97 = 0,89
2

⇒

4

Plvdc =

Plvct 10,8
=
= 12, 07
ηΣ 0,89

(KW)
Để đảm bảo điều kiện nhiệt độ của động cơ khụng lớn hơn trị số cho phộp thỡ cụng
suất của động cơ phải thỏa món:
dc
dc
Pdm ≥ Pdt

dc
dm

(KW)

P

Trong đú:

dc
dt

là cụng suất định mức của động cơ.

P

là cụng suất đẳng trị trờn trục động cơ.

Do tải khụng đổi nờn

dc
dc
Pdt ≥ Plv

.

I.1.3. Chọn số vũng quay đồng bộ của động cơ
Ta cú số vũng quay của trục cụng tỏc:
nct =

Trong đú:

60.103 v 60.103 .2,4
=
=58,84
Z .t
55.44,5
nct

(v/ph)

là số vũng quay trục cụng tỏc.
Z là số răng đĩa xớch tải.
t là bước xớch tải.
v là vận tốc xớch tải.
+ Số vòng quay sơ bộ của động cơ đợc xác định theo công thức :
nđb =

60 f
P

2

Thyết minh đồ án môn học Thiết kế sản phẩm với CAD
với f là tần số của mạng điện xoay chiều f=50Hz
p – là số đôi cực
Ta thấy số vòng quay của đông cơ không đồng bộ càng thấp thi kích thớc và giá
thành càng cao. Tuy nhiên dùng động cơ có vận tốc cao thì lại yêu cầu giảm tốc
nhiều tức là tỷ số truyền của toàn hệ thống tăng lên dẫn đến kích thớc giá thành của...
ThyÕt minh ®å ¸n m«n häc ThiÕt kÕ s¶n phÈm víi CAD
PHẦN I: TÍNH TOÁN HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ
I.1. Tính chọn động cơ điện
I.1.1. Chọn loại động cơ
Chọn động điện để dẫn động máy móc hoặc các thiết bị cộng nghệ là giai đoạn
đầu tiên trong quá trình tính toán thiết kế máy.
Theo yêu cầu đặt ra thiết kế hệ dẫn động xích tải ta chọn loại động cơđộng cơ
ba pha không đồng bộ rô to ngắn mạch với các ưu và nhược điểm sau:
Ưu điểm:
- Kết cấu đơn giản, giá thành hạ, dễ bảo quản, làm việc tin cậy, thể
mắc trực tiếp vào lưới điện ba pha mà không cần phải biến đổi dòng điện.
Nhược điểm:
- Hiệu suất hệ số công suất thấp (so với động ba pha đồng bộ),
không điều chỉnh được vận tốc (so với động một chiều động ba pha không
đồng bộ dây quấn).
I.1.2. Chọn công suất động cơ
Công suất làm việc danh nghĩa trên trục công tác được c định theo công thức
sau:
3 3
.
4500.2,4
10,8
10 10
ct
t
lv
F v
P
= = =
(KW)
Trong đó:
t
F
là lực vòng trên xích tải (N).
v là vận tốc xích tải (m/s).
Công suất làm việc trên trục động cơ được xác định theo công thức sau:
ct
dc
lv
lv
P
P
η
Σ
=
(KW)
Trong đó:
η
Σ
là hiệu suất chung của toàn hệ thống.
Có:
2 4
. . .
K OL RC RT
η η η η η
Σ
=
Theo bảng 2.3 [1] ta có:
1
Thyết minh đồ án môn học Thiết kế sản phẩm với CAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thyết minh đồ án môn học Thiết kế sản phẩm với CAD - Người đăng: Tống Lim Dim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Thyết minh đồ án môn học Thiết kế sản phẩm với CAD 9 10 769