Ktl-icon-tai-lieu

Tiện CNC

Được đăng lên bởi chipchiu-baby
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nôội dung đào tạo:

TIỆN CNC

a. Mã lệnh G thường dùng
G00

Định vị dao nhanh

G42

Bù trừ bán kính dao bên phải

G01

Nôệi suy đường thẳng

G50

Cài đặt tốc độ vòng lớn nhất

G02

Nôệi suy cung tròn cùng
chiều kim đồng hồ

G90

Chu trình tiện trụ ngoài, trụ
trong

G03

Nôệi suy cung tròn ngược
chiều kim đồng hồ

G96

Cài đặt chế độ tốc độ mặt
không đổi

G04

Dừng tạm thời

G97

Cài đặt chế độ tốc độ vòng
không đổi

G20

Dùng hêệ Inch

G92

Chu trình tiện ren

G21

Dùng hêệ mm

G94

Chu trình tiện mặt đầu

G28

Trở về điểm chuẩn máy

G98

F(mm/phút)

G40

Hủy bỏ bù trừ BK mũi dao

G99

F(mm/vòng)

G41

Bù trừ bán kính dao bên trái

b. Mã lệnh M thường dùng
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M00 = Dưng chương trinh tam thơi
M01 = Dưng chương trinh co điều kiện
M02 = Kết thuùc chương trinh
M03 = Truïc chính quay theo chieàu kim ñoàng hoà
M04 = Truïc chính quay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà
M05 = Döøng truïc chính
M06 = Mơ khí 1
M07 = Tăt khí 1
M08 = Môû bôm Coolant 1
M09 = Taét bôm Coolant 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

M14 : Mở Khí 2
M15 : Tắt khí 2
M18 : Mở bơm Coolant 2
M19 : Tắt bơm Coolant 2
M30 : Kết thúc chương trình
M74 : Mở cửa
M73: Đóng cửa
M98 : Gọi chương trình con
M99 : kết thúc chương trình con( quay về dòng lêệnh kế
tiếp của chương trình chính)

2. Lập trình theo tọa độ tuyệt
đối vaø töông ñoái
Lập trình trên máy tiện cnc có hai dạng lập
trình theo tọa độ tuyệt đối và lập trình
theo tọa độ tương đối.
Lập trình theo tọa độ tuyệt đối là tất cả các
vị trí mà dao cần di chuyển đến đều so với
một điểm chung duy nhất. Điểm này là
điểm “0” lập trình và cũng chính là điểm
“0” của chi tiết.

+ Lập trình theo hệ tọa độ tương đối là vị trí
hiện tại của dao sẽ làm góc tọa độ cho vị
trí tiếp theo mà dao cần di chuyển.
Cách tính tọa độ theo lập trình tương đối
như sau
• Xcần di chuyển = Xđiểm cần đến - Xđiểm hiện tại
• Zcần di chuyển = Zđiểm cần đến - Zđiểm hiện tại

Thí dụ
X_ Z_ – ghi toïa ñoä tuyeät
ñoái.
U_ W_ -- ghi toïa ñoä töông
ñoái.
Theo caùch ghi tuyeät ñoái, ta coù
toïa ñoä cuûa ñieåm Q seõ laø
X400.0 Z50.0
Theo caùch ghi töông ñoái, ta
coù toïa ñoä cuûa ñieåm Q seõ laø
U200.0 W-400.

3. Dao treân maùy tieän
a. Goïi dao
Maùy tieän CNC luoân coù heä thoáng thay dao töï ñoäng, khi
laäp trinh gia coâng chi tieát ta phaûi xaùc ñònh duïng cuï caét
cho töøng nguyeân coâng.
Choïn duïng cuï caét Txx YY
Vò trí dao treân maâm dao

Soá offset mòn dao

Thoâng thöôøng söû duïng XX vaø YY gioáng nhau

Thí duï T02...
Nôi dung đo to:
TIN CNC
Tiện CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiện CNC - Người đăng: chipchiu-baby
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tiện CNC 9 10 424