Ktl-icon-tai-lieu

Tiện Fanuc

Được đăng lên bởi nguyenminhs
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CHU TRÌNH TIEÄN RAÕNH HÖÔÙNG KÍNH G75
Caáu truùc :
Trong ñoù :
X(U) : ñöôøng kính raõnh.
Z(W) : toaï ñoä ñieåm cuoái raõnh.
e : khoaûng luøi dao theo Z.
k : khoaûng dòch chuyeån ñeå caét lôùp tieáp theo
(Q1000=1mm).
i : chieàu saâu moãi lôùp caét theo X (P1000=1mm)
d : khoaûng thoaùt dao taïi ñaùy raõnh (thöôøng boû
qua).
F : toác ñoä tieán dao khi tieän raõnh.
Tiện Fanuc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiện Fanuc - Người đăng: nguyenminhs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiện Fanuc 9 10 469