Ktl-icon-tai-lieu

Tiện Fanuc

Được đăng lên bởi nguyenminhs
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 863 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CAØI ÑAËT HEÄ TOAÏ ÑOÄ CHI TIEÁT
Caùch 3
Caùch 3
: Duøng G52
: Duøng G52
Leänh G52 duøng ñeå chæ ra vò trí toïa ñoä cuï boä so vôùi goác toïa ñoä hieän
haønh.
Tiện Fanuc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiện Fanuc - Người đăng: nguyenminhs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiện Fanuc 9 10 114