Ktl-icon-tai-lieu

Tiện Fanuc

Được đăng lên bởi nguyenminhs
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 964 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Khai baùo ñôn vò löôïng aên dao F
Khai baùo ñôn vò löôïng aên dao F
G98 – Ñôn vò löôïng chaïy dao F laø mm/ph hoaëc
G98 – Ñôn vò löôïng chaïy dao F laø mm/ph hoaëc
inch/ph.
inch/ph.
Thí duï G71G94 F100 cho löôïng aên dao laø
Thí duï G71G94 F100 cho löôïng aên dao laø
100 mm/ph
100 mm/ph
G99 - Ñôn vò löôïng chaïy dao F laø mm/vg hoaëc inch/vg.
G99 - Ñôn vò löôïng chaïy dao F laø mm/vg hoaëc inch/vg.
Thí duï G71G95 F0.3 cho löôïng aên dao laø 0,3
Thí duï G71G95 F0.3 cho löôïng aên dao laø 0,3
mm/vg
mm/vg
Treân maùy tieän CNC baùn sang Vieät Nam, leänh maëc
Treân maùy tieän CNC baùn sang Vieät Nam, leänh maëc
ñònh laø G97 vaø G99.
ñònh laø G97 vaø G99.
Lyù do:
Lyù do:
Dao beàn hôn, ñoä nhaùm beà maët toát hôn
Dao beàn hôn, ñoä nhaùm beà maët toát hôn
Tiện Fanuc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiện Fanuc - Người đăng: nguyenminhs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiện Fanuc 9 10 881