Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Điện Tử

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Anh
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2748 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TABLE OF CONTENTS
TABLE OF CONTENTS....................................................................................... 1
PART 1: DIGITAL LOGIC .................................................................................. 3
CHAPTER 1: INTRODUCTION ................................................................................. 3
LOGIC GATES ................................................................................................................ 3

CHAPTER 2: APPLICATIONS OF LOGIC GATES ................................................ 8
INTEGRATED CIRCUIT ................................................................................................ 8
APPLICATIONS.............................................................................................................. 8

CHAPTER 3: BASIC ELECTRONIC COMPONENTS .......................................... 10
RESISTANCE ................................................................................................................ 10
CAPACITOR ................................................................................................................. 11
DIODE ........................................................................................................................... 13
LIGHT EMITTING DIODE ........................................................................................... 15
BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR (BJT) ................................................................ 18

CHAPTER 4: MICROCONTROLLER..................................................................... 20
INTRODUCTION .......................................................................................................... 20
IMPORTANT FEATURES ............................................................................................ 21
POWER SUPPLY CIRCUIT .......................................................................................... 22
HOW TO START WORKING? ..................................................................................... 23

PART 2: MECHANICAL ACTUATION SYSTEMS ....................................... 26
CHAPTER 1: INTRODUCTION ............................................................................... 26
MECHANISMS ............................................................................................................. 26
TYPES OF MOTION ..................................................................................................... 27
DEGREE OF F...
English for Mechatronics Engineering Page 1
TABLE OF CONTENTS
TABLE OF CONTENTS ....................................................................................... 1
PART 1: DIGITAL LOGIC .................................................................................. 3
CHAPTER 1: INTRODUCTION ................................................................................. 3
LOGIC GATES ................................................................................................................ 3
CHAPTER 2: APPLICATIONS OF LOGIC GATES ................................................ 8
INTEGRATED CIRCUIT ................................................................................................ 8
APPLICATIONS .............................................................................................................. 8
CHAPTER 3: BASIC ELECTRONIC COMPONENTS .......................................... 10
RESISTANCE ................................................................................................................ 10
CAPACITOR ................................................................................................................. 11
DIODE ........................................................................................................................... 13
LIGHT EMITTING DIODE ........................................................................................... 15
BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR (BJT) ................................................................ 18
CHAPTER 4: MICROCONTROLLER ..................................................................... 20
INTRODUCTION .......................................................................................................... 20
IMPORTANT FEATURES ............................................................................................ 21
POWER SUPPLY CIRCUIT .......................................................................................... 22
HOW TO START WORKING? ..................................................................................... 23
PART 2: MECHANICAL ACTUATION SYSTEMS ....................................... 26
CHAPTER 1: INTRODUCTION ............................................................................... 26
MECHANISMS ............................................................................................................. 26
TYPES OF MOTION ..................................................................................................... 27
DEGREE OF FREEDOM............................................................................................... 27
CHAPTER 2: CAMS .................................................................................................. 29
ECCENTRIC CAM ........................................................................................................ 29
Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Điện Tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Điện Tử - Người đăng: Nguyễn Đức Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Điện Tử 9 10 838