Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh chuyên nghành cơ khí

Được đăng lên bởi Hiếu Ckm Spkt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ VIỆC HỌC TIẾNG ANH, ĐẶC BIỆT LÀ
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ
ThS. HỒ THỊ THUÝ QUỲNH
Bộ môn Anh văn
Khoa Khoa học cơ bản
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Tóm tắt: Bài báo nêu lên một vài suy nghĩ của tác giả về thực trạng học tiếng Anh, đặc
biệt là tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên khoa Cơ khí với những thuận lợi và hạn chế,
đồng thời chia sẻ với các em một số kinh nghiệm học tiếng Anh có hiệu quả qua quá trình học
tập và giảng dạy.
Summary: The article presents some author’s opinions about learning English,
especially ESP of mechanical students, showing their advantages and disadvantages in
learning English and gives some experiences of studying English in the most effective way as
well.

I. MỞ ĐẦU
CNTTCB

Sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ
của công nghệ thông tin đã làm cho việc trao
đổi học tập, nghiên cứu và phát triển mọi mặt
mà trong đó giáo dục luôn được coi là quốc
sách hàng đầu không còn chỉ bó hẹp trong
từng quốc gia, từng lãnh thổ riêng biệt. Sự
bùng nổ thông tin trên toàn thế giới đã tạo ra
một lượng thông tin khổng lồ và không ngừng
biến đổi. Làm thế nào để có thể nắm bắt được
lượng thông tin ấy một cách kịp thời và có
chọn lọc? Làm thế nào để có thể lĩnh hội và
có một chỗ đứng vững vàng trong một nền
kinh tế được gọi là nền kinh tế tri thức? Hơn
lúc nào hết, các sinh viên Việt Nam, trong đó
có các sinh viên khoa Cơ khí của trường Đại
học Giao thông Vận tải, những chủ nhân
tương lai của đất nước, cần ý thức được tầm
quan trọng và sự cần thiết phải trang bị cho
mình những công cụ phục vụ đắc lực cho
chuyên môn, đó là ngoại ngữ và tin học.

Là một ngôn ngữ mang tính quốc tế, một
trong những ngôn ngữ phổ biến và thông dụng
nhất trên thế giới hiện nay, tiếng Anh đã, đang
và sẽ tiếp tục được sử dụng hết sức rộng rãi
trong rất nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hoá,
thương mại, du lịch … và đặc biệt là khoa học
kỹ thuật. Đã từ nhiều năm nay, tiếng Anh
được đưa vào giảng dạy trong các cấp học, từ
trường phổ thông tới trường đại học với tư
cách là một môn học chính thức. Ở các trường
đại học, sinh viên không chỉ được học tiếng
Anh cơ bản với mục đích giao tiếp thông dụng
mà còn được học tiếng Anh chuyên ngành
theo các chuyên ngành mà họ được đào tạo.
Cùng với vốn tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh
chuyên ngành giúp sinh viên có thể đọc, hiểu
và mở rộng kiến thức chuyên ngành thông qua
các tài liệu bằng tiếng Anh, có được sự trang
bị khá đầy đủ kiến thức cho bản thân, tạo tiền
đề vững vàng cho công việc trong tương lai,...
ĐÔI ĐIU SUY NGHĨ V VIC HC TING ANH, ĐẶC BIT LÀ
TING ANH CHUYÊN NGÀNH CA SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ
ThS. H TH THUÝ QUNH
B môn Anh văn
Khoa Khoa hc cơ bn
Trường Đại hc Giao thông Vn ti
Tóm tt: Bài báo nêu lên mt vài suy nghĩ ca tác gi v thc trng hc tiếng Anh, đặc
bit là tiếng Anh chuyên ngành ca sinh viên khoa Cơ khí vi nhng thun li và hn chế,
đồng thi chia s vi các em mt s kinh nghim hc tiếng Anh có hiu qu qua quá trình hc
tp và ging dy.
Summary: The article presents some author’s opinions about learning English,
especially ESP of mechanical students, showing their advantages and disadvantages in
learning English and gives some experiences of studying English in the most effective way as
well.
I. M ĐẦU
S phát trin nhanh chóng và mnh m
ca công ngh thông tin đã làm cho vic trao
đổi hc tp, nghiên cu và phát trin mi mt
mà trong đó giáo dc luôn được coi là quc
sách hàng đầu không còn ch bó hp trong
tng quc gia, tng lãnh th riêng bit. S
bùng n thông tin trên toàn thế gii đã to ra
mt lượng thông tin khng l và không ngng
biến đổi. Làm thế nào để có th nm bt được
lượng thông tin y mt cách kp thi và có
chn lc? Làm thế nào để có th lĩnh hi và
có mt ch đứng vng vàng trong mt nn
kinh tế được gi là nn kinh tế tri thc? Hơn
lúc nào hết, các sinh viên Vit Nam, trong đó
có các sinh viên khoa Cơ khí ca trường Đại
hc Giao thông Vn ti, nhng ch nhân
tương lai ca đất nước, cn ý thc được tm
quan trng và s cn thiết phi trang b cho
mình nhng công c phc v đắc lc cho
chuyên môn, đó là ngoi ng và tin hc.
Là mt ngôn ng mang tính quc tế, mt
trong nhng ngôn ng ph biến và thông dng
nht trên thế gii hin nay, tiếng Anh đã, đang
và s tiếp tc được s dng hết sc rng rãi
trong rt nhiu lĩnh vc: kinh tế, văn hoá,
thương mi, du lch … và đặc bit là khoa hc
k thut. Đã t nhiu năm nay, tiếng Anh
được đưa vào ging dy trong các cp hc, t
trường ph thông ti trường đại hc vi tư
cách là mt môn hc chính thc. các trường
đại hc, sinh viên không ch được hc tiếng
Anh cơ bn vi mc đích giao tiếp thông dng
mà còn được hc tiếng Anh chuyên ngành
theo các chuyên ngành mà h được đào to.
Cùng vi vn tiếng Anh cơ bn, tiếng Anh
chuyên ngành giúp sinh viên có th đọc, hiu
và m rng kiến thc chuyên ngành thông qua
các tài liu bng tiếng Anh, có được s trang
b khá đầy đủ kiến thc cho bn thân, to tin
đề vng vàng cho công vic trong tương lai,
có cơ hi tìm kiếm và đạt được các hc bng
du hc ưu đãi v.v…
CNTT-
CB
Tiếng anh chuyên nghành cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng anh chuyên nghành cơ khí - Người đăng: Hiếu Ckm Spkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiếng anh chuyên nghành cơ khí 9 10 258