Ktl-icon-tai-lieu

tiết kiệm năng lượng

Được đăng lên bởi chinhtruc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1554 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG
HỆ THỐNG NHIỆT

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

2

Mục đích





Tìm hiểu về hơi nước và quá trình biến đổi nước sang hơi.
Tìm hiểu về hệ thống nhiệt.
Phương pháp đánh giá hệ thống nhiệt.
Nhận dạng các tiềm năng tiết kiệm và giải pháp thực hiện.

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

3

Nội dung
A.
B.
C.

Giới thiệu hệ thống nhiệt lò hơi.
Các phương pháp đánh giá hệ thống nhiệt.
Các giải pháp tiết kiệm cho hệ thống nhiệt.

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

4

Phần A: Giới thiệu hệ thống nhiệt lò hơi
Vai trò của hơi nước trong hệ thống nhiệt và quá trình tạo ra
hơi nước:
a) Vai trò của hơi nước.
b) Quá trình gia nhiệt và tạo ra hơi nước.
Giả sử gia nhiệt 1 kg nước ở áp suất P và nhiệt độ 20°C, quá trình biến
đổi nước thành hơi được thể hiện trên đồ thị T–s sau:
1.

5

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

Phần A: Giới thiệu hệ thống nhiệt lò hơi

b)

Quá trình gia nhiệt nước và tạo ra hơi.

6

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

Phần A: Giới thiệu hệ thống nhiệt lò hơi

b)

Quá trình gia nhiệt nước và tạo ra hơi.

7

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

Phần A: Giới thiệu hệ thống nhiệt lò hơi

1.

Giới thiệu hệ thống nhiệt:

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

8

Phần A: Giới thiệu hệ thống nhiệt lò hơi






Hệ thống lò hơi bao gồm:
Hệ thống nước cấp.
Hệ thống hơi.
Hệ thống nhiên liệu.
Sơ đồ nguyên lý hệ thống lò hơi:

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

9

Phần A: Giới thiệu hệ thống nhiệt lò hơi





Các dạng lò hơi phổ biến:
Lò hơi ống lửa
(Fire Tub Boiler)

Lò hơi ống nước
(Water Tube Boiler)

10

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

Phần A: Giới thiệu hệ thống nhiệt lò hơi





Các dạng lò hơi phổ biến:
Lò hơi vỉ (chain-grate)

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

11

Phần B:
Các phương pháp đánh giá hệ thống nhiệt
...
D
á
n
N
â
n
g
c
a
o
h
i
u
q
u
s
d
n
g
n
ă
n
g
l
n
g
ư
t
r
o
n
g
c
á
c
d
o
a
n
h
n
g
h
i
p
n
h
v
à
v
a
V
i
t
N
a
m
P
E
C
S
M
E
1
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG
HỆ THỐNG NHIỆT
tiết kiệm năng lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiết kiệm năng lượng - Người đăng: chinhtruc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
tiết kiệm năng lượng 9 10 463