Ktl-icon-tai-lieu

tiêu chuẩn 2737

Được đăng lên bởi GrimReaper Le
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2811 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ti£U chuÈn viÖt nam

tcvn 2737 : 1995

T¶i träng vµ t¸c ®éng –Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Loads ands effects-Design standard
1. Ph¹m vi ¸p dông
1.1. Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh t¶i träng vµ t¸c ®éng dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu x©y dùng,
nÒn mãng nhµ vµ c«ng tr×nh.
1.2. C¸c t¶i träng vµ t¸c ®éng do giao th«ng ®|êng s¾t, ®|êng bé, do sãng biÓn, do dßng
ch¶y, do bèc xÕp hµng ho¸, do ®éng ®Êt, do d«ng lèc, do thµnh phÇn ®éng lùc cña
thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ ph|¬ng tiÖn giao th«ng… g©y ra kh«ng qui ®Þnh tiªu trong chuÈn
nµy ®|îc lÊy theo c¸c tiªu chuÈn kh¸c t|¬ng øng do nhµ n|íc ban hµnh.
1.3. Khi söa ch÷a c«ng tr×nh, t¶i träng tÝnh to¸n x¸c ®Þnh trªn c¬ së kÕt qu¶ kh¶o s¸t thùc
tÕ c«ng tr×nh.
1.4. T¸c ®éng cña khÝ quyÓn ®|îc lÊy theo tiªu chuÈn sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ
x©y dùng hiÖn hµnh hoÆc theo sè l|îng cña tæng côc khÝ t|îng thuû v¨n.
1.5. T¶i träng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt quan träng kh«ng ®Ò cËp ®Õn trong tiªu
chuÈn nµy mµ do c¸c cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh.
1.6. §èi víi nh÷ng ngµnh cã c«ng tr×nh ®Æc thï (giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn lùc, b|u
®Õn,..), trªn c¬ së cña tiªu chuÈn nµy cÇn x©y dùng c¸c tiªu chuÈn chuyªn ngµnh cho
phï hîp.
2. Nguyªn t¾c c¬ b¶n
2.1. Quy ®Þnh chung
2.1.1. Khi thiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶ tÝnh ®Õn c¸c t¶i träng sinh ra trong qu¸ tr×nh sö
dông, x©y dùng còng nh| trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn c¸c kÕt
cÊu.
2.1.2. C¸c ®¹i l|îng tiªu chuÈn nªu ra trong tiªu chuÈn nµy lµ ®Æc tr|ng c¬ b¶n cña t¶i
träng.
T¶i träng tÝnh to¸n lµ tÝch cña t¶i träng tiªu chuÈn víi hÖ sè ®é tin cËy vÒ t¶i träng.
HÖ sè nµy tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng sai lÖch bÊt lîi cã thÓ x¶y ra cña t¶i träng so víi gi¸ trÞ
tiªu chuÈn vµ ®|îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i giíi h¹n ®|îc tÝnh ®Õn.
2.1.3. Trong tr|êng hîp cã kÝ do vµ cã sè liÖu thèng kª thÝch hîp, t¶i träng tÝnh to¸n ®|îc
x¸c ®Þnh trùc tiÕp theo x¸c suÊt v|ît t¶i cho tr|íc.
2.1.4. Khi cã t¸c ®éng cña hai hay nhiÒu t¶i träng ®ång thêi, viÖc tÝnh to¸n kÕt cÊu vµ nÒn
mãng theo nhãm thø nhÊt vµ nhãm thø hai cña tr¹ng th¸i giíi h¹n ph¶i thùc hiÖn theo
c¸c tæ hîp bÊt lîi nhÊt cña t¶i träng hay néi lùc t|¬ng øng cña chóng. C¸c tæ hîp t¶i
träng ®|îc thiÕt lËp tõ nh÷ng ph|¬ng ¸n t¸c dông ®ång thêi cña c¸c t¶i träng kh¸c
nhau, cã kÓ ®Õn kh¶ n¨ng thay ®æi s¬ ®å t¸c dông cña t¶i träng. Khi tÝnh tæ hîp T¶i
träng hay néi lùc t|¬ng øng ph¶i nh©n víi hÖ sè tæ hîp.
2.2. HÖ sè ®é tin cËy J (HÖ sè v|ît t¶i)
2.2.1. HÖ sè ®é tin cËy khi tÝnh to¸n kÕt cÊu vµ nÒn mãng ph¶i tÝnh to¸n nh| sau:
2.2.1.1. Khi tÝnh to¸n c|ê...
Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995
T¶i träng vµ t¸c ®éng –Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Loads ands effects-Design standard
1. Ph¹m vi ¸p dông
1.1. Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh t¶i träng vµ t¸c ®éng dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu x©y dùng,
n mãng nhµ vµ c«ng tr×nh.
1.2. c t¶i träng vµ t¸c ®éng do giao th«ng ®|êng s¾t, ®|êng bé, do sãng biÓn, do dßng
ch¶y, do bèc xÕp hµng ho¸, do ®éng ®Êt, do d«ng lèc, do thµnh phÇn ®éng lùc cña
thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ ph|¬ng tiÖn giao th«ng… g©y ra kh«ng qui ®Þnh tiªu trong chuÈn
y ®|îc lÊy theo c¸c tiªu chuÈn kh¸c t|¬ng øng do nhµ n|íc ban hµnh.
1.3. Khi söa ch÷a c«ng tr×nh, t¶i träng tÝnh to¸n x¸c ®Þnh trªn c¬ së kÕt qu¶ kh¶o s¸t thùc
ng tr×nh.
1.4. T¸c ®éng cña khÝ quyÓn ®|îc lÊy theo tiªu chuÈn sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ
y dùng hiÖn hµnh hoÆc theo sè l|îng cña tæng côc khÝ t|îng thuû v¨n.
1.5. i träng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt quan träng kh«ng ®Ò cËp ®Õn trong tiªu
chuÈn nµy mµ do c¸c cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh.
1.6. §èi víi nh÷ng ngµnh cã c«ng tr×nh ®Æc thï (giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn lùc, b|u
®Õn,..), trªn c¬ së cña tiªu chuÈn nµy cÇn x©y dùng c¸c tiªu chuÈn chuyªn ngµnh cho
phï hîp.
2. Nguyªn t¾c c¬n
2.1. Quy ®Þnh chung
2.1.1. Khi thiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶ tÝnh ®Õn c t¶i träng sinh ra trong qu¸ tr×nh sö
dông, x©y dùng còng nh| trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓnc kÕt
cÊu.
2.1.2. C¸c ®¹i l|îng tiªu chuÈn nªu ra trong tiªu chuÈn nµy lµ ®Æc tr|ng c¬ b¶n cña t¶i
träng.
i träng tÝnh to¸n lµ tÝch cña t¶i träng tiªu chuÈn víi hÖ sè ®é tin cËy vÒ t¶i träng.
sè nµy tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng sai lÖch bÊt lîi cã thÓ x¶y ra cña t¶i träng so víi gi¸ trÞ
tiªu chuÈn vµ ®|îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i giíi h¹n ®|îc tÝnh ®Õn.
2.1.3. Trong tr|êng hîp cã kÝ do vµ cã sè liÖu thèng kª thÝch hîp, t¶i träng tÝnh to¸n ®|îc
c ®Þnh trùc tiÕp theo x¸c suÊt v|ît t¶i cho tr|íc.
2.1.4. Khi cã t¸c ®éng cña hai hay nhiÒu t¶i träng ®ång thêi, viÖc tÝnh to¸n kÕt cÊu vµ nÒn
mãng theo nhãm thø nhÊt nhãm thø hai cña tr¹ng th¸i giíi h¹n ph¶i thùc hiÖn theo
c tæ hîp bÊt lîi nhÊt cña t¶i träng hay néi lùc t|¬ng øng cña chóng. C¸c tæ hîp t¶i
träng ®|îc thiÕt lËp tõ nh÷ng ph|¬ng ¸n t¸c dông ®ång thêi cña c¸c t¶i träng kh¸c
nhau, cã kÓ ®Õn kh¶ n¨ng thay ®æi s¬ ®å t¸c dông cña t¶i träng. Khi tÝnhp Ti
träng hay néi lùc t|¬ng øng ph¶i nh©n víi hÖ sè tæ hîp.
2.2. sè ®é tin cËy J (HÖ sè v|ît t¶i)
2.2.1. HÖ sè ®é tin cËy khi tÝnh to¸n kÕt cÊu vµ nÒn mãng ph¶i tÝnh to¸n nh| sau:
2.2.1.1. Khi tÝnh to¸n c|êng ®é vµ æn ®Þnh theo c¸c ®Òu hoÆc môc 3.2, 4.2.2, 4.3.3, 4.4.2,
5.8, 6.3, 6.17.
2.2.1.2. Khi ®é bÒn mái lÊy b»ng 1. §èi víi dÇm cÇu trôc lÊy theoc chØ dÉn ë ®iÒu 5.16
tiêu chuẩn 2737 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiêu chuẩn 2737 - Người đăng: GrimReaper Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
tiêu chuẩn 2737 9 10 553