Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn BRC

Được đăng lên bởi Trang Lê
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2040 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Bài tập quản lí chất lượng

GVHD: Đào Thị Anh Thư

LỜI MỞ ĐẦU
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cũng ngày càng tăng cao.
Do vậy con người không ngừng đặt ra những tiêu chí chất lương cho những hàng
hóa tiêu dùng là không ngừng thay đổi. Đặc biệt, đối với sản phẩm thực phẩm thì
con người luôn đặt vấn đề vệ sinh an toàn lên hàng đầu. Để đáp ứng nhu cầu đó của
con người các công ty thực phẩm phải không ngừng phấn đấu, cải tiến không ngừng
để hướng tới chất lượng của khách hàng.
Việc đảm bảo các sản phẩm thực phẩm đạt vệ sinh an toàn đòi hỏi phải có một
khuôn khổ để cho các công ty thực phẩm áp dụng và phải có các tổ chức giám sát
hoạt động áp dụng của công ty.
Do vậy các công ty muốn phát triển chiếm vị thế trên thị trường cũng như sự hài
lòng của người tiêu dùng thì phải đáp ứng được mong muốn của người tiêu dùng.Đó
là những áp lực từ khách hàng, đặc biệt là khách hàng từ thị trường Châu Âu; áp
lực từ xu thế phát triển chung của kinh tế xã hội; có thể có động lực là lợi ích kinh tế
và định hướng của ban lãnh đạo công ty hay sự khẳng định thương hiệu doanh
nghiệp.
Xuất phát từ những vấn đề và đòi hỏi trên đã có rất nhiều tổ chức trên thế giới ra
đời để đảm bảo cho vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với sự ra đời của các tổ
chức là sự ra đồi của các tiêu chuẩn nhằm tạo ra khuôn khổ cho các công ty thực
phẩm áp dụng.
Cũng giống như các tổ chức khác trên thế giới, Hiệp Hội các nhà bán lẻ Anh
(British Retail Consortium , BRC) cũng ra đời với mục đích vì lợi ích của người tiêu
dùng và ban hành rất nhiều tiêu chuẩn. Đặc biệt, BRC đã đưa ra bộ tiêu chuẩn toàn
cầu về an toàn thực phẩm (BRC Global Standar For Food Safety) và được áp dụng
ở rất nhiều nước trên toàn thế giới. việc áp dụng tiêu chuẩn này giúp cho sản phẩm

Tiêu chuẩn BRC

Page 1

SVTH: Lê Thị Trang

Bài tập quản lí chất lượng

GVHD: Đào Thị Anh Thư

thực phẩm của các công ty áp dụng vượt qua được rào cản thương mại, thâm nhập
vào thị trường Anh và nhiều thị trường khác trên thế giới.

Tiêu chuẩn BRC

Page 2

SVTH: Lê Thị Trang

Bài tập quản lí chất lượng

GVHD: Đào Thị Anh Thư

NỘI DUNG
I. Tổng quan
1.1 Giới thiệu chung về tiêu chuẩn BRC Global Standar For Food Safety
(Tiêu Chuẩn Toàn Cầu Về An Toàn Thực Phẩm BRC)
1.1.1 Giới thiệu về BRC
a. Khái niệm
Tiêu chuẩn BRC (British Retail Consortium) là tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà
bán lẻ Anh. Tiêu chuẩn được ra đời nhằm giúp các nhà bán lẻ về các yêu cầu đầy đủ
của luật định và bảo vệ cho người tiêu dùng bằng cách cung cấp đánh giá cơ ...
Bài tập quản lí chất lượng GVHD: Đào Thị Anh Thư
LỜI MỞ ĐẦU
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cũng ngày càng tăng cao.
Do vậy con người không ngừng đặt ra những tiêu chí chất lương cho những hàng
hóa tiêu dùng là không ngừng thay đổi. Đặc biệt, đối với sản phẩm thực phẩm thì
con người luôn đặt vấn đề vệ sinh an toàn lên hàng đầu. Để đáp ứng nhu cầu đó của
con người các công ty thực phẩm phải không ngừng phấn đấu, cải tiến không ngừng
để hướng tới chất lượng của khách hàng.
Việc đảm bảo các sản phẩm thực phẩm đạt vệ sinh an toàn đòi hỏi phải có một
khuôn khổ để cho các công ty thực phẩm áp dụng và phải có các tổ chức giám sát
hoạt động áp dụng của công ty.
Do vậy các công ty muốn phát triển chiếm vị thế trên thị trường cũng như sự hài
lòng của người tiêu dùng thì phải đáp ứng được mong muốn của người tiêu dùng.Đó
là những áp lực từ khách hàng, đặc biệt là khách hàng từ thị trường Châu Âu; áp
lực từ xu thế phát triển chung của kinh tế xã hội; có thể có động lực là lợi ích kinh tế
và định hướng của ban lãnh đạo công ty hay sự khẳng định thương hiệu doanh
nghiệp.
Xuất phát từ những vấn đề và đòi hỏi trên đã có rất nhiều tổ chức trên thế giới ra
đời để đảm bảo cho vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với sự ra đời của các tổ
chức là sự ra đồi của các tiêu chuẩn nhằm tạo ra khuôn khổ cho các công ty thực
phẩm áp dụng.
Cũng giống như các tổ chức khác trên thế giới, Hiệp Hội các nhà bán lẻ Anh
(British Retail Consortium , BRC) cũng ra đời với mục đích vì lợi ích của người tiêu
dùng và ban hành rất nhiều tiêu chuẩn. Đặc biệt, BRC đã đưa ra bộ tiêu chuẩn toàn
cầu về an toàn thực phẩm (BRC Global Standar For Food Safety) và được áp dụng
ở rất nhiều nước trên toàn thế giới. việc áp dụng tiêu chuẩn này giúp cho sản phẩm
Tiêu chuẩn BRC Page 1 SVTH: Lê Thị Trang
Tiêu chuẩn BRC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn BRC - Người đăng: Trang Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Tiêu chuẩn BRC 9 10 637