Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn cơ bản trình bày bản vẽ

Được đăng lên bởi upl0vend
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiêu chuẩn cơ bản trình bày bản vẽ
Tiêu chuẩn trong thiết kế đó là những quy định chung, thống nhất về quy cách thể hiện bản vẽ ở một khu vực, một quốc gia, một hiệp
hội hay nhỏ hơn là một công ty. Thiết kế đúng quy chuẩn là một yêu cầu bắt buộc nhằm tránh sự hiểu nhầm, tranh cải và sai sót...thể
hện sự chuyên nghiệp của người thết kế. Từ những kinh nghiệm trong quá trình thiết kế thegioicadcam tổng hợp những vấn đề cơ bản
nhất trong tiêu chuẩn giúp cho các thành viên có thể tra cứu nhanh xuyên suốt trong quá trình thiết kế và hiệu chỉnh bản vẽ.
Các tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ
I- giới thiệu về tcvn và iso
- Tiêu chuẩn là những điều khoản, chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho một (hoặc một nhóm) đối tượng nhằm đảm bảo thoả mãn các yêu
cầu đã đề ra.
- Tiêu chuẩn thường do một tổ chức có đủ khả năng về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ soạn thảo và đề xuất, sau đó phải được một
tổ chức cấp cao hơn xét duyệt và công bố.
- Mỗi nước đều có hệ thống tiêu chuẩn riêng của mình.
- Mỗi tiêu chuẩn đều mang tính pháp lý kỹ thuật ; mọi cán bộ kỹ thuật phải nghiêm túc áp dụng
•Tiêu chuẩn quốc tế ISO
( International Organization for Standardization )
- Thành lập từ năm 1946
- Phát triển mạnh mẽ về nhiều lĩnh vực
- Việt Nam đã và đang từng bước áp dụng ISO trong một số lĩnh vực.
- Các tiêu chuẩn đều được định kỳ soát xét, bổ sung
II- khổ giấy: Mỗi bản vẽ phải được vẽ trên một khổ giấy qui định gọi là khổ bản vẽ, là kích thước của tờ giấy sau khi đã xén.
TCVN 2-74 quy định những khổ chính trong ngành cơ khí:
® Khổ A0 kích thước

1189 x 841 mm

còn gọi là khổ 44

® Khổ A1 kích thước

594 x 841 mm

còn gọi là khổ 24

® Khổ A2 kích thước

594 x 420 mm

còn gọi là khổ 22

® Khổ A3 kích thước

297 x 420 mm

còn gọi là khổ 12

® Khổ A4 kích thước

297 x 210 mm

còn gọi là khổ 11 (Trong đó khổ A4 được gọi là khổ đơn vị)

* ý nghĩa của ký hiệu khổ: Gồm 2 con số. Số thứ nhất chỉ bội số cạnh dài 297,25mm của khổ đơn vị; số thứ hai chỉ bội số cạnh
ngắn 210.25mm. Tích của 2 con số bằng số lượng của khổ đơn vị chứa trong khổ giấy đó.
Ngoài ra còn có khổ phụ và khổ đặc biệt, cấu tạo từ khổ đơn vị
1- khung bản vẽ và khung tên: Mỗi bản vẽ đều phải có khung bản vẽ và khung tên

b- Khung tên: Vẽ bằng nét liền đậm và được đặt ở góc phải, phía dưới của bản vẽ. Cạnh dài của khung tên xác định hướng
đường bằng của bản vẽ. Có thể đặt khung tên dọc theo cạnh dài hoặc cạnh ngắn của khổ giấy, riêng khổ A4 phải đặt theo cạnh
ngắn.

Nội dung ghi trong các ô của khung tên:
(1)- “Người vẽ “ (2)- Họ và...
Tiêu chun cơ bn tnh bày bn v
Tiêu chun trong thiết kế đó là nhng quy định chung, thng nht v quy cách th hin bn v mt khu vc, mt quc gia, mt hip
hi hay nh hơn là mt công ty. Thiết kế đúng quy chun mt yêu cu bt buc nhm tnh s hiu nhm, tranh ci và sai sót...th
hn s chuyên nghip ca người thết kế. T nhng kinh nghim trong quá trình thiết kế thegioicadcam tng hp nhng vn đề cơ bn
nht trong tiêu chun giúp cho các thành viên có th tra cu nhanh xuyên sut trong quá trình thiết kế và hiu chnh bn v.
Các tiêu chun cơ bn v trìnhy bn v
I- gii thiu v tcvn và iso
- Tiêu chun là nhng điu khon, ch tiêu k thut áp dng cho mt (hoc mt nhóm) đối tượng nhm đảm bo tho mãn các yêu
cu đã đề ra.
- Tiêu chun thường do mt t chc có đủ kh năng v chuyên môn, k thut, nghip v son tho và đề xut, sau đó phi được mt
t chc cp cao hơn xét duyt và công b.
- Mi nước đều có h thng tiêu chun riêng ca mình.
- Mi tiêu chun đều mang tính pháp lý k thut ; mi cán b k thut phi nghiêm túc áp dng
•Tiêu chun quc tế ISO
( International Organization for Standardization )
- Thành lp t năm 1946
- Phát trin mnh m v nhiu lĩnh vc
- Vit Nam đã và đang tng bước áp dng ISO trong mt s lĩnh vc.
- Các tiêu chun đều được định k soát xét, b sung
II- kh giy: Mi bn v phi được v trên mt kh giy qui định gi là kh bn v, là kích thước ca t giy sau khi đã xén.
TCVN 2-74 quy định nhng kh chính trong ngành cơ khí:
® Kh A0 kích thước 1189 x 841 mm còn gi là kh 44
® Kh A1 kích thước 594 x 841 mm còn gi là kh 24
® Kh A2 kích thước 594 x 420 mm còn gi là kh 22
® Kh A3 kích thước 297 x 420 mm còn gi là kh 12
® Kh A4 kích thước 297 x 210 mm còn gi là kh 11 (Trong đó kh A4 được gi là kh đơn v)
* ý nghĩa ca ký hiu kh: Gm 2 con s. S th nht ch bi s cnh dài 297,25mm ca kh đơn v; s th hai ch bi s cnh
ngn 210.25mm. Tích ca 2 con s bng s lượng ca kh đơn v cha trong kh giy đó.
Ngoài ra còn có kh ph và kh đặc bit, cu to t kh đơn v
1- khung bn v khung tên: Mi bn v đều phi có khung bn v và khung tên
Tiêu chuẩn cơ bản trình bày bản vẽ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn cơ bản trình bày bản vẽ - Người đăng: upl0vend
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiêu chuẩn cơ bản trình bày bản vẽ 9 10 932