Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn của Nga

Được đăng lên bởi Cao Huu Tinh
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ГОСТ 3063-80, Канат одинарной свивки типа тк конструкции 1х19 (1+6+12). Сортамент
One lay rope type ТК construction 1x19 (1+6+12). Dimensions

ГОСТ 3063-80, Канат одинарной свивки типа тк конструкции 1х19 (1+6+12). Сортамент
One lay rope type ТК construction 1x19 (1+6+12). Dimensions

ГОСТ 3063-80, Канат одинарной свивки типа тк конструкции 1х19 (1+6+12). Сортамент
One lay rope type ТК construction 1x19 (1+6+12). Dimensions

ГОСТ 3063-80, Канат одинарной свивки типа тк конструкции 1х19 (1+6+12). Сортамент
One lay rope type ТК construction 1x19 (1+6+12). Dimensions

ГОСТ 3063-80, Канат одинарной свивки типа тк конструкции 1х19 (1+6+12). Сортамент
One lay rope type ТК construction 1x19 (1+6+12). Dimensions

...
ГОСТ 3063-80, Канат одинарной свивки типа тк конструкции 1х19 (1+6+12). Сортамент
One lay rope type ТК construction 1x19 (1+6+12). Dimensions
Tiêu chuẩn của Nga - Người đăng: Cao Huu Tinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tiêu chuẩn của Nga 9 10 966