Ktl-icon-tai-lieu

tiêu chuẩn đánh giá rượu vang

Được đăng lên bởi cntp37
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2285 lần   |   Lượt tải: 5 lần
tcvn 7045 : 2002

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7045 : 2002

Rượu vang – Qui định kỹ thuật
Wine – Specification

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm rượu vang.

2 Tiêu chuẩn viện dẫn
Quyết định 3742/2001/QĐ-BYT: "Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong

thực phẩm".

Quyết định 178/1999/QĐ - TTg: "Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập
khẩu".
TCVN 378 : 1986 Rượu trắng. Phương pháp thử.
TCVN 3217 : 1979 Rượu. Phân tích cảm quan. Phương pháp cho điểm.
TCVN 4830-89 (ISO 6888 : 1983)

Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về phương pháp đếm vi khuẩn

Staphylococcus aureus. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.
TCVN 4882 : 2001 (ISO 4831 : 1991) Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về định lượng Coliform. Kỹ thuật đếm
số có xác suất lớn nhất.
TCVN 4991-89 (ISO 7937 : 1985)

Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về phương pháp đếm

Clostridium perfringens. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.
TCVN 5165 : 1990 Sản phẩm thực phẩm. Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí.
TCVN 5166 : 1990 Sản phẩm thực phẩm. Phương pháp xác định tổng số bào tử nấm men, nấm mốc.
TCVN 5563 : 1991 Bia – Phương pháp xác định hàm lượng cacbon đioxit (CO2)
TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 : 1983) Chất lượng nước. Xác định thủy ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ
nguyên tử không ngọn lửa. Phương pháp sau khi xử lý với tia cực tím.

3

tcvn 7045 : 2002
TCVN 6193 : 1996 (ISO 8288 : 1996)

Chất lượng nước. Xác định niken, coban, đồng, kẽm, cađimi và chì.

Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
TCVN 6626 : 2000 (ISO 11969 : 1996) Chất lượng nước. Xác định hàm lượng asen. Phương pháp đo phổ hấp
thụ nguyên tử.
TCVN 6846 : 2001 (ISO 7251 : 1993)

Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về định lượng E.Coli giả định. Kỹ

thuật đếm số có xác suất lớn nhất.

3 Định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này áp dụng định nghĩa sau:
3.1 Rượu vang (Wine): Loại đồ uống có cồn được sản xuất bằng phương pháp lên men từ các loại trái cây và
không qua chưng cất.

4 Yêu cầu kỹ thuật
4.1 Yêu cầu cảm quan
Các chỉ tiêu cảm quan của rượu vang được quy định trong bảng 1.
Bảng 1 – Yêu cầu về cảm quan của rượu vang
Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

1. Màu sắc

Đặc trưng cho từng loại vang

2. Mùi

Thơm đặc trưng của nguyên liệu và sản phẩm lên men, không có mùi lạ

3. Vị

Chua chát, có hoặc không có vị ngọt, không có vị lạ

4. Trạng thái

Trong, không vẩn đục

4.2 Chỉ tiêu hoá học
Các chỉ tiêu hóa học của rượu vang được quy định trong bảng 2.

Bảng 2 – Các chỉ tiêu hoá học của rượu vang

4

Tên chỉ tiê...
tcvn 7045 : 2002
T I Ê U C H U Ẩ N V I Ệ T N A M TCVN 7045 : 2002
Rượu vang Qui định kỹ thuật
Wine – Specification
1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm rượu vang.
2 Tiêu chuẩn viện dẫn
Quyết định 3742/2001/QĐ-BYT: "Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm".
Quyết định 178/1999/QĐ - TTg: "Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước hàng hoá xuất khẩu, nhập
khẩu".
TCVN 378 : 1986 Rượu trắng. Phương pháp thử.
TCVN 3217 : 1979 Rượu. Phân tích cảm quan. Phương pháp cho điểm.
TCVN 4830-89 (ISO 6888 : 1983) Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về phương pháp đếm vi khuẩn
Staphylococcus aureus. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.
TCVN 4882 : 2001 (ISO 4831 : 1991) Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về định lượng Coliform. Kỹ thuật đếm
số có xác suất lớn nhất.
TCVN 4991-89 (ISO 7937 : 1985) Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về phương pháp đếm
Clostridium perfringens. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.
TCVN 5165 : 1990 Sản phẩm thực phẩm. Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí.
TCVN 5166 : 1990 Sản phẩm thực phẩm. Phương pháp xác định tổng số bào tử nấm men, nấm mốc.
TCVN 5563 : 1991 Bia – Phương pháp xác định hàm lượng cacbon đioxit (CO2)
TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 : 1983) Chất lượng nước. Xác định thủy ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ
nguyên tử không ngọn lửa. Phương pháp sau khi xử lý với tia cực tím.
3
tiêu chuẩn đánh giá rượu vang - Trang 2
tiêu chuẩn đánh giá rượu vang - Người đăng: cntp37
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tiêu chuẩn đánh giá rượu vang 9 10 560