Ktl-icon-tai-lieu

tiêu chuẩn đường

Được đăng lên bởi Minh Huynh
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc Lôc
CH-¬ng 1. Quy ®Þnh chung ..................................................................................... 4

1.1

Ph¹m vi ¸p dông...........................................................................................4

1.3

Yªu cÇu ®èi víi kÕt cÊu ¸o ®-êng mÒm vµ phÇn lÒ ®-êng cã gia cè ..............7

1.2
1.4
1.5

C¸c thuËt ng÷ ...............................................................................................4
Néi dung c«ng t¸c thiÕt kÕ ¸o ®-êng mÒm..................................................10
Néi dung vµ yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c ®iÒu tra thu thËp sè liÖu thiÕt kÕ .......11

CH-¬ng 2. ThiÕt kÕ cÊu t¹o kÕt cÊu nÒn ¸o ®-êng .............................. 15

2.1

Nguyªn t¾c thiÕt kÕ.....................................................................................15

2.3

ThiÕt kÕ cÊu t¹o tÇng mãng.........................................................................20

2.2
2.4
2.5
2.6

CÊu t¹o tÇng mÆt vµ c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ.....................................................15
BÒ dµy cÊu t¹o c¸c líp trong kÕt cÊu ¸o ®-êng............................................23
Yªu cÇu thiÕt kÕ ®èi víi khu vùc t¸c dông cña nÒn ®-êng:..........................24
ThiÕt kÕ tho¸t n-íc cho kÕt cÊu nÒn ¸o ®-êng vµ lÒ ®-êng..........................28

2.7
KÕt cÊu ¸o ®-êng cña phÇn lÒ gia cè, cña líp phñ d¶i ph©n c¸ch gi÷a vµ cña
c¸c bé phËn kh¸c....................................................................................................31
CH-¬ng 3. TÝnh to¸n c-êng ®é vµ bÒ dµy kÕt cÊu ¸o ®-êng............ 34

3.1

C¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c tÝnh to¸n:..........................................................34

3.3

Sè trôc xe tÝnh to¸n trªn mét lµn xe vµ trªn kÕt cÊu ¸o lÒ cã gia cè..............37

3.2
T¶i träng trôc tÝnh to¸n vµ c¸ch quy ®æi sè trôc xe kh¸c vÒ sè t¶i träng trôc
tÝnh to¸n.................................................................................................................35
3.4
TÝnh to¸n c-êng ®é kÕt cÊu nÒn ¸o ®-êng vµ kÕt cÊu ¸o lÒ cã gia cè theo tiªu
chuÈn ®é vâng ®µn håi cho phÐp ............................................................................38
3.5
TÝnh to¸n c-êng ®é kÕt cÊu nÒn ¸o ®-êng vµ kÕt cÊu ¸o lÒ cã gia cè theo tiªu
chuÈn chÞu c¾t tr-ît trong nÒn ®Êt vµ c¸c líp vËt liÖu kÐm dÝnh kÕt. .......................44
3.6
TÝnh to¸n c-êng ®é kÕt cÊu nÒn ¸o ®-êng vµ kÕt cÊu ¸o lÒ cã gia cè theo tiªu
chuÈn chÞu kÐo uèn trong c¸c líp vËt liÖu liÒn khèi ...............................
1
Môc Lôc
CH-¬ng 1. Quy ®Þnh chung ..................................................................................... 4
1.1 Ph¹m vi ¸p dông...........................................................................................4
1.2 C¸c thuËt ng÷ ...............................................................................................4
1.3 Yªu cÇu ®èi víi kÕt cÊu ¸o ®-êng mÒm vµ phÇn lÒ ®-êng cã gia ..............7
1.4 Néi dung c«ng t¸c thiÕt kÕ ¸o ®-êng mÒm..................................................10
1.5 Néi dung vµ yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c ®iÒu tra thu thËp sè liÖu thiÕt kÕ .......11
CH-¬ng 2. ThiÕt kÕ cÊu t¹o kÕt cÊu nÒn ¸o ®-êng .............................. 15
2.1 Nguyªn t¾c thiÕt kÕ.....................................................................................15
2.2 CÊu t¹o tÇng mÆt vµ c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ.....................................................15
2.3 ThiÕt kÕ cÊu t¹o tÇng mãng.........................................................................20
2.4 BÒ dµy cÊu t¹o c¸c líp trong kÕt cÊu ¸o ®-êng............................................23
2.5 Yªu cÇu thiÕt kÕ ®èi víi khu vùc t¸c dông cña nÒn ®-êng:..........................24
2.6 ThiÕt kÕ tho¸t n-íc cho kÕt cÊu nÒn ¸o ®-êng vµ lÒ ®-êng..........................28
2.7 KÕt cÊu ¸o ®-êng cña phÇn gia cè, cña líp pd¶i ph©n ch gi÷a cña
c¸c bé phËn kh¸c....................................................................................................31
CH-¬ng 3. TÝnh to¸n c-êng ®é vµ bÒ dµy kÕt cÊu ¸o ®-êng............ 34
3.1 C¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c tÝnh to¸n:..........................................................34
3.2 T¶i träng trôc tÝnh to¸n vµ c¸ch quy ®æi trôc xe kh¸c vÒ t¶i träng trôc
tÝnh to¸n.................................................................................................................35
3.3 Sè trôc xe tÝnh to¸n trªn mét lµn xe vµ trªn kÕt cÊu ¸o lÒgia cè..............37
3.4 TÝnh to¸n c-êng ®é kÕt cÊu nÒn ¸o ®-êng kÕt cÊu ¸o gia theo tiªu
chuÈn ®é vâng ®µn håi cho phÐp ............................................................................38
3.5 TÝnh to¸n c-êng ®é kÕt cÊu nÒn ¸o ®-êng kÕt cÊu ¸o gia theo tiªu
chuÈn chÞu c¾t tr-ît trong nÒn ®Êt vµ c¸c líp vËt liÖu kÐm dÝnh kÕt. .......................44
3.6 TÝnh to¸n c-êng ®é kÕt cÊu nÒn ¸o ®-êng kÕt cÊu ¸o gia theo tiªu
chuÈn chÞu kÐo uèn trong c¸c líp vËt liÖu liÒn khèi ................................................48
CH-¬ng 4. ThiÕt kÕ t¨ng c-êng, c¶i t¹o ¸o ®-êng cò ......................... 53
4.1 C¸c néi dung, yªu cÇu vµ nguyªn t¾c thiÕt kÕ..............................................53
4.2 Yªu cÇu ®èi víi viÖc thiÕt cÊu t¹o t¨ng c-êng réng kÕt cÊu ¸o
®-êng cò ................................................................................................................54
4.3 §iÒu tra thu thËp sè liÖu phôc vô thiÕt kÕ t¨ng c-êng, c¶i t¹o ¸o ®-êng ..56
4.4 TÝnh to¸n c-êng ®é (bÒ dµy) kÕt cÊu t¨ng c-êng hoÆc c¶i t¹o .....................58
tiêu chuẩn đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiêu chuẩn đường - Người đăng: Minh Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
tiêu chuẩn đường 9 10 355