Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn gost 7505 – 89 về vật dập

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 883 lần   |   Lượt tải: 7 lần
häc viÖn kü thuËt qu©n sù
bé m«n gia c«ng ¸p lùc – khoa c¬ khÝ

trÇn ®øc cøu (biªn dÞch)

gost 7505 – 89

vËt dËp b»ng thÐp
dung sai, l-îng d- vµ l-îng thªm
(Dïng cho häc viªn chuyªn ngµnh C«ng nghÖ chÕ t¹o ®¹n
vµ ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y)

l-u hµnh néi bé

hµ néi – 2007

Государственный стандарт CCCР

Поковки стальные штампованные
допуски, припуски и кузнечные напуски
ГОСТ 7505-89
Издание официальное, Москва – 1990
DÞch tõ tiÕng Nga: ThS TrÇn §øc Cøu
HiÖu ®Ýnh: TS Hå ViÖt H¶i

Ph¹m vi ¸p dông cña GOST 7505 - 89
GOST 7505 - 89 ®-îc ¸p dông ®Ó x¸c ®Þnh l-îng d-, dung sai, l-îng thªm vµ
sai lÖch h×nh d¹ng ®èi víi vËt dËp nãng b»ng thÐp cã khèi l-îng kh«ng lín h¬n 250
kg vµ (hoÆc) vËt dËp cã kÝch th-íc bao kh«ng lín h¬n 2500 mm.
§èi víi vËt dËp cã khèi l-îng lín h¬n 250 kg hoÆc cã kÝch th-íc bao lín h¬n
2500 mm, vËt dËp lµm tõ thÐp bÒn nhiÖt, thÐp chÞu nhiÖt vµ thÐp kh«ng gØ, còng nhc¸c yªu cÇu riªng kh¸c ®èi víi vËt dËp (mÉu thö c¬ tÝnh, vÊu treo vËt dËp khi nhiÖt
luyÖn, v.v.) ®-îc quy ®Þnh theo tháa thuËn gi÷a nhµ s¶n xuÊt vµ ng-êi ®Æt hµng.

1. ThuËt ng÷ vµ gi¶i thÝch
1.1. VËt dËp b»ng thÐp (d-íi ®©y gäi chung lµ vËt dËp) - s¶n phÈm ®-îc chÕ
t¹o b»ng c¸ch dËp khèi nãng theo yªu cÇu kü thuËt cña GOST 8479.
1.2. H×nh d¹ng vËt dËp - h×nh d¸ng kh«ng gian ®-îc x¸c ®Þnh b»ng kÝch th-íc
dµi vµ kÝch th-íc gãc danh nghÜa.
1.3. Khèi l-îng vËt dËp - th«ng sè c©n nÆng cña vËt dËp; ®-îc x¸c ®Þnh dùa
vµo h×nh d¹ng, kÝch th-íc cña vËt dËp vµ khèi l-îng riªng cña thÐp.
1.4. KÝch th-íc dµi danh nghÜa cña vËt dËp - th«ng sè h×nh häc ®-îc ®o theo
®¬n vÞ ®é dµi vµ ®-îc x¸c ®Þnh dùa vµo kÝch th-íc danh nghÜa cña chi tiÕt sau khi
x¸c lËp ®-îc l-îng d- (h×nh 1) vµ l-îng thªm khi dËp.
1.5. KÝch th-íc gãc danh nghÜa cña vËt dËp - th«ng sè h×nh häc ®o theo ®¬n
vÞ gãc vµ ®-îc x¸c ®Þnh dùa vµo kÝch th-íc gãc danh nghÜa cña chi tiÕt.
1.6. KÝch th-íc thùc cña vËt dËp - kÝch th-íc thùc tÕ nhËn ®-îc b»ng c¸ch ®o
víi sai sè cho phÐp.
1.7. KÝch th-íc giíi h¹n cña vËt dËp - hai kÝch th-íc giíi h¹n cho phÐp, trong
®ã kÝch th-íc thùc vµ kÝch th-íc danh nghÜa hoÆc lµ mét trong hai kÝch th-íc nµy
ph¶i n»m gi÷a chóng.
1.8. Sai lÖch kÝch th-íc cho phÐp cña vËt dËp – hiÖu sè gi÷a kÝch th-íc giíi
h¹n vµ kÝch th-íc danh nghÜa t-¬ng øng.
1.9. Dung sai (miÒn dung sai) kÝch th-íc cña vËt dËp - hiÖu sè c¸c kÝch th-íc
giíi h¹n lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña vËt dËp.

H×nh 1
1. chi tiÕt, 2. kÝch th-íc chi tiÕt; 3. kÝch th-íc danh nghÜa cña vËt dËp; 4. kÝch th-íc
giíi h¹n nhá nhÊt cña vËt dËp; 5. kÝch th-íc g...
häc viÖn kü thuËt qu©n sù
bé m«n gia c«ng ¸p lùc khoa c¬ khÝ
trÇn ®øc cøu (biªn dÞch)
gost 7505 89
vËt dËp b»ng thÐp
dung sai, l-îng d- vµ l-îng thªm
(Dïng cho häc viªn chuyªn ngµnh C«ng nghÖ chÕ t¹o ®¹n
vµ ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y)
hµ néi 2007
l-u hµnh néi bé
Tiêu chuẩn gost 7505 – 89 về vật dập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn gost 7505 – 89 về vật dập - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Tiêu chuẩn gost 7505 – 89 về vật dập 9 10 795