Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn kênh mương

Được đăng lên bởi Nguyễn Đình Thuần
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCCS… : 2014

TCCS

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS

: 2014

DỰ THẢO LẦN 4

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KÊNH MƯƠNG VÀ CÔNG TRÌNH
NỘI ĐỒNG

HÀ NỘI - 2014

2

TCCS… : 2014
Mục lục
Trang
Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Phạm vi áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Tài liệu viện dẫn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Thuật ngữ và định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Yêu cầu chung............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.
Tài liệu phục vụ cho công tác đánh giá
5.2.
Phương pháp khảo sát
5.3.
Trình tự thực hiện công tác đánh giá
6
Đánh giá mức độ hư hỏng cấu kiện công trình.
6.1.
Nguyên tắc chung
6.2.
Đánh giá nền móng
6.3.
Đánh giá cấu kiện kết cấu gạch xây
6.4.
Đánh giá cấu kiện kết cấu gỗ
6.5.
Đánh giá cấu kiện kết cấu bê tông, bê tông cốt thép
6.6.
Đánh giá cấu kiện kết cấu thép
6.7.
Đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình
7
Đánh giá chất lượng kênh, mương................................................................ . . . . . . . . . . . . . .
7.1.
Sự phù hợp với yêu cầu quy hoạch, bản vẽ thiết kế công trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.
Hiện trạng chất lượng công trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.
Năng lực hoạt động .................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Đánh giá chất lượng công trình trên kênh, công trình dưới đê bao, bờ bao, đê bối và
cống bọng
8.1.
Sự phù hợp với yêu cầu quy hoạch, bản vẽ thiết kế công trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.
8.3.
9.
9.1.

Hiện trạng chất lượng công trình . ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Năng lực hoạt động ..................................
TCCS… : 2014
TCCS : 2014
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI -
ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KÊNH MƯƠNG VÀ CÔNG TRÌNH
NỘI ĐỒNG
HÀ NỘI - 2014
2
TCCS TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
DỰ THẢO LẦN 4
Tiêu chuẩn kênh mương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn kênh mương - Người đăng: Nguyễn Đình Thuần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tiêu chuẩn kênh mương 9 10 430