Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 31

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 88-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU SÁU CẠNH CÓ CỔ ĐỊNH HƯỚNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu sáu cạnh có cổ định hướng phải theo những chỉ dẫn ở
hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M12 x 100 TCVN 88-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm: Bulông M12 x 1,25 x 100 TCVN 88-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm và có lỗ ở thân: Bulông M12 x 1,25 x 100/96 TCVN 88-63
trong đó 96 là kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm của lỗ.

mm
Đường kính danh nghĩa của ren d
Kích thước danh
nghĩa

S

12

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

19

22

24

27

30

32

36

41

46

55

Sai lệch cho phép
Chiều cao đầu
bulông H

Đường kính vòng
tròn ngoại tiếp D

Đường kính cổ
bulông d1

Kích thước danh
nghĩa

-0,52
8

10

-1,00
12

13

14

15

-1,20
17

19

23

+ 0,36

+ 0,43

+ 0,52

- 0,58

- 0,70

- 0,84

Kích thước danh
nghĩa

21,9

25,4

27,7

31,2

34,6

36,9

41,6

47,3

53,1

63,5

Sai lệch cho phép

-1,2

-1,3

-1,4

-1,6

-1,8

-1,9

-2,1

-2,4

-2,7

-3,2

Kích thước danh
nghĩa

12

14

16

18

20

22

24

27

30

36

Sai lệch cho phép

+0,24

+0,24

+0,24

+0,52

+0,52

0,52

+0,52

-0,45

-0,50

-0,55

-0,55

-0,60

0,65

-0,70

16

18

0,8

1,0

5

Độ lệch tâm cho phép của đầu bulông
Cạnh vát C



7
0,4

8

8

0,5

10

10

12

0,6

14

0,7

1,8

2

2

2,5

2,5

2,5

3

3,5

4

4,5



0,8

0,8

1

1

1

1

1,6

1,6

1,6

2

Kích thước danh
nghĩa

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

Bán kính góc lượn r
Đường
kính

9

Sai lệch cho phép

Chiều cao cổ bulông h, không nhỏ hơn

Lỗ để
cắm
chốt
chẻ

Bảng 1

Sai lệch cho phép

+0,40

Độ lệch cho phép so với trục
tâm của thân

0,25

+0,48
0,30

0,45

mm

Chú thích:
1. Những bulông có trị số lo nằm trên đường gẫy khúc trong bảng có thể chế tạo không có cổ và
cắt ren đến đầu bulông.
2. Những bulông có lỗ để cắm chốt chẻ cần chế tạo theo yêu cầu của bên đặt hàng thì kích
thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm lỗ cắm chốt chẻ phải chỉ dẫn trong đơn đặt hàng. Sai
lệch cho phép của kích thước này bằng ± 0,3 bước ren.
2. Đường kính thân bulông d2 nằm trong giới hạn đường kính trung bình của ren và do cơ sở sản
xuất quy định.
3. Cho phép không làm cạnh vát C ở cuối thân bulông.
4. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
5. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.
6. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG
Đường kính danh nghĩ...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 88-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU SÁU CẠNH CÓ CỔ ĐỊNH HƯỚNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu sáu cạnh có cổ định hướng phải theo những chỉ dẫn ở
hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M12 x 100 TCVN 88-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm: Bulông M12 x 1,25 x 100 TCVN 88-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm và có lỗ ở thân: Bulông M12 x 1,25 x 100/96 TCVN 88-63
trong đó 96 là kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm của lỗ.
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 31 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 31 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 31 9 10 972