Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 33

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 90-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU CHỎM CẦU CỔ VUÔNG DÙNG CHO KIM LOẠI
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho kim loại phải theo những
chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm chiều dài 50 mm:
có ren bước lớn: Bulông M16 x 50 TCVN 90-63
có ren bước nhỏ 1 mm: Bulông M10 x 1 x 50 TCVN 90-63
mm

Bảng 1

Đường kính danh
nghĩa của ren d

6

8

10

12

16

20

Kích
thước
danh
nghĩa

13

17

21

25

33

41

Đường
kính đầu
bulông D

Chiều
cao đầu
bulông H

Sai lệch
cho phép
Kích
thước
danh
nghĩa

3

Sai lệch
cho phép

± 0,25

Bán kính chỏm cầu R

Chiều
cao cổ
vuông h

± 0,52

4

5

± 0,62

6

8

± 0,30

10

± 0,36

8,4

11

13,5

16

21

26

Kích
thước
danh
nghĩa

6

8

10

12

16

20

Sai lệch
cho phép

- 0,30



Kích
thước cổ
vuông a

± 0,43

Kích
thước
danh
nghĩa

4

- 0,36
5

-0,43
6

8

-0,52
10

12

Sai lệch
cho phép

± 0,48

Độ lệch tâm cho phép
của đầu bulông

Bán kính
góc lượn
r

± 0,58

0,30

0,40

± 0,70
0,50

0,60

Kích
thước
danh
nghĩa

0,5

0,8

1

Sai lệch
cho phép

- 0,3

- 0,4

- 0,5

Cạnh vát c



1

1,2

1,5

1,8

2

mm
Đường kính danh
nghĩa của ren d

6

8

10

2,5
Bảng 2

12

16

20

Chiều dài bulông l
Kích
thước
danh
nghĩa

Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn)

Sai lệch
cho phép

12

7

-

-

-

-

-

14

9

8

-

-

-

-

16

11

10

9

-

-

-

(18)

13

12

11

9

-

-

20

15

14

13

11

-

-

(22)

17

16

15

13

11

-

20

19

18

16

14

12

(28)

20

22

21

18

17

15

30

20

25

23

21

19

17

35

20

25

28

26

24

22

40

20

25

30

31

29

27

45

20

25

30

35

34

32

50

20

25

30

35

39

37

20

25

30

35

42

43

60

20

25

30

35

45

47

65

20

25

30

35

45

50

70

20

25

30

35

45

50

75

20

25

30

35

45

50

80

20

25

30

35

45

50

90

20

25

30

35

45

50

25

55

± 1,5

± 1,8

100

20

25

30

35

45

50

110

20

25

30

35

45

50

120

20

25

30

35

45

50

130

20

25

30

35

45

50

140

20

25

30

35

45

50

150

20

25

30

35

45

50

160

20

25

30

35

45

50

20

25

30

35

45

50

180

20

25

30

35

45

50

190

20

25

30

35

45

50

200

-

25

30

35

45

50

220

-

25

30

35

45

50

240

-

-

30

35

45

50

260

-

-

30

35

45

50

+ 1,5

+2

+ 2,5

+3

170

± 2,0

Sai lệch cho phép của
chiều dài ren lo

+4

2. Đường kính của thân bulông d2 nằm trong giới hạn đường kính trung bình của ren và do cơ sở
sản xuất quy định.
3. Cố gắng k...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 90-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU CHỎM CẦU CỔ VUÔNG DÙNG CHO KIM LOẠI
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho kim loại phải theo những
chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm chiều dài 50 mm:
có ren bước lớn: Bulông M16 x 50 TCVN 90-63
có ren bước nhỏ 1 mm: Bulông M10 x 1 x 50 TCVN 90-63
mm Bảng 1
Đường kính danh
nghĩa của ren d
6 8 10 12 16 20
Đường
kính đầu
bulông D
Kích
thước
danh
nghĩa
13 17 21 25 33 41
Sai lệch
cho phép
± 0,43 ± 0,52 ± 0,62
Chiều
cao đầu
bulông H
Kích
thước
danh
nghĩa
3 4 5 6 8 10
Sai lệch
cho phép
± 0,25 ± 0,30 ± 0,36
Bán kính chỏm cầu R
8,4 11 13,5 16 21 26
Kích
thước cổ
vuông a
Kích
thước
danh
nghĩa
6 8 10 12 16 20
Sai lệch
cho phép
- 0,30 - 0,36 -0,43 -0,52
Chiều
cao cổ
vuông h
Kích
thước
danh
nghĩa
4 5 6 8 10 12
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 33 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 33 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 33 9 10 89