Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 35

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 93 - 86
BU LÔNG ĐẦU CHỎM CẦU LỚN CÓ NGẠNH - KẾT CẤU VÀ KÍCH THƯỚC
Increased cup nibbed head bolts - Construction and sizes
1. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 93-63
2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bulông cấp chính xác C đầu chỏm cầu lớn có ngạnh, có
đường kính ren từ M6 đến M20.
3. Kết cấu và kích thước bulông phải phù hợp với những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1
và 2.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính ren d = 12 mm ren bước lớn, miền dung sai 8g,
chiều dài l = 60 mm, cấp bền 3.6, có lớp mạ 01 dày 6 µm:
Bulông M12 x 60.36.016 TCVN 93-86
Bảng 1
mm
Đường kính danh nghĩa
của ren d

6

8

10

12

16

20

Bước ren p

1

1,25

1,5

1,75

2

2,5

Đường kính Kích thước
đầu bulông danh nghĩa
D
Sai lệch
giới hạn
theo js16

14

18

23

28

35

44

Chiều cao Kích thước
đầu bulông danh nghĩa
K
Sai lệch
giới hạn
theo js16

3

Bán kính chỏm cầu R1
≈

11

14

18

22

26

32

Chiều cao ngạnh W,
không nhỏ hơn

3

3,5

5

6

8

9

Kích thước R, không
chỗ chuyển nhỏ hơn
tiếp
da, không

0,25

± 0,55

± 0,65

4

5

± 0,30

7,2

± 0,80

6

8

± 0,38

± 0,45

0,4
10,2

0,6
12,2

10

15,2

0,8
19,2

24,4

lớn hơn
Chiều dài Khi 1 ≤ 120
đoạn cắt
ren b (sai Khi 1 > 120
lệch giới
hạn + 2p)

18

22

26

30

38

46

-

-

32

36

44

52

4. Ren hệ mét, góc prôfin 600, miền dung sai của ren – 86 theo TCVN 1917-76.
Theo thỏa thuận giữa khách hàng và cơ sở sản xuất, cho phép chế tạo bulông có ren bước nhỏ,
miền dung sai của ren: 6e.
5. Đường kính thân bulông d1 có thể lấy bằng đường kính trung bình của ren hoặc bằng đường
kính danh nghĩa của ren.
6. Các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 1916-76. Cơ tính của bulông phải phù hợp với các cấp bền
3.6, 4.6, 4.8, 5.6 và 5.8.
7. Khối lượng bulông ghi trong phụ lục của tiêu chuẩn này.
Bảng 2
mm

Chú thích.
1. Bulông được chế tạo với chiều dài nằm giữa các đường đậm.
2. Các bulông nằm trong vùng từ đường đậm trên đến đường chấm chấm, được cắt ren đến
ngạnh.
PHỤ LỤC
(Tham khảo)
Chiều dài
bulông L
(mm)

Khối lượng 1000 chiếc bulông (kg) khi đường kính danh nghĩa của ren d (mm)
6

8

10

12

16

20

25

6,501

-

-

-

-

-

30

7,346

14,34

-

-

-

-

35

8,191

15,88

27,16

-

-

-

40

9,035

17,42

29,87

46,53

90,15

-

45

9,880

18,95

32,32

50,08

96,67

-

50

10,725

20,48

34,76

53,62

103,20

-

55

11,570

22,03

37,20

57,16

109,73

188,2

60

12,415

23,57

39,64

60,70

116,25

198,5

65

13,260

25,11

42,08

64,24

122,78

208,7

70

14,105

26,65

44,53

67,78

129,31

219,0

75

14,95...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 93 - 86
BU LÔNG ĐẦU CHỎM CẦU LỚN CÓ NGẠNH - KẾT CẤU VÀ KÍCH THƯỚC
Increased cup nibbed head bolts - Construction and sizes
1. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 93-63
2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bulông cấp chính xác C đầu chỏm cầu lớn có ngạnh, có
đường kính ren từ M6 đến M20.
3. Kết cấu và kích thước bulông phải phù hợp với những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1
và 2.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính ren d = 12 mm ren bước lớn, miền dung sai 8g,
chiều dài l = 60 mm, cấp bền 3.6, có lớp mạ 01 dày 6 µm:
Bulông M12 x 60.36.016 TCVN 93-86
Bảng 1
mm
Đường kính danh nghĩa
của ren d
6 8 10 12 16 20
Bước ren p 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5
Đường kính
đầu bulông
D
Kích thước
danh nghĩa
14 18 23 28 35 44
Sai lệch
giới hạn
theo js16
± 0,55 ± 0,65 ± 0,80
Chiều cao
đầu bulông
K
Kích thước
danh nghĩa
3 4 5 6 8 10
Sai lệch
giới hạn
theo js16
± 0,30 ± 0,38 ± 0,45
Bán kính chỏm cầu R1
11 14 18 22 26 32
Chiều cao ngạnh W,
không nhỏ hơn
3 3,5 5 6 8 9
Kích thước
chỗ chuyển
tiếp
R, không
nhỏ hơn
0,25 0,4 0,6 0,8
da, không 7,2 10,2 12,2 15,2 19,2 24,4
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 35 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 35 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 35 9 10 630