Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 40

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 98-63
BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ DÙNG GHÉP VÀO LỖ ĐÃ DOA
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ dùng ghép vào lỗ đã doa phải theo những chỉ
dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 50 mm:
có ren bước lớn (kiểu I): Bulông M 10 x 50 TCVN 98-63
có ren bước nhỏ 1mm (kiểu I): Bulông M 10 x 1 x 50 TCVN 98-63
có ren bước lớn (kiểu II): Bulông II M 10 x 50 TCVN 98-63
có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II): Bulông II M 10 x 1 x 50 TCVN 98-63

mm
Đường kính danh
nghĩa của ren

S

Kích
thước
danh
nghĩa

8

10

12

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

42

48

12

14

17

19

22

24

27

30

32

36

41

50

55

65

Sai lệch
cho
phép

- 0,24

Kích
thước
danh
nghĩa

7

5,5
Chiều
cao đầu
bulông H Sai lệch
cho
± 0,30
phép
Kích
thước
Đường
danh
kính
nghĩa
vòng tròn
ngoại Sai lệch
tiếp D
cho
phép
Kích
thước
Đường danh
kính thân nghĩa
bulông
Sai lệch
d1
cho
phép

Bảng 1

13,8

8

9

10

12

- 0,34

13

± 0,36

16,2

-0,4

9

- 0,28

19,6

21,9

25,4

27,7

-0,6

13

15

17

19

23

± 0,43

-0,5

11

14

- 0,40

15

31,2

34,6

-0,7

17

19

21

23

26

30

63,5

75,0

-1,3

-1,4

44

50

± 0,52

36,9

41,6

-0,8

-1

25

28

47,3

57,7

-1,1

32

Được chỉ dẫn trong đơn đặt hàng, phụ thuộc vào cách lắp ghép

38

d2

l3

Kích
thước
danh
nghĩa

5,5

Sai lệch
cho
phép

-0,48



7

1,5

8,5

13

2

2

15

17

2

2,5

3

3

3

4

3

4

4

4

+ 0,25

Độ lệch tâm cho
phép của phần
thân cắt ren so với
phần tinh
0,3

4

4

28

33

38

5

5

-1
6

7

8

1

5

5

0,30

5

6

6

8

8

+ 0,36

0,45

0,25

0,4

23

- 0,84

+ 0,30

0,25

0,20

21

0,5

3

0,20

18

- 0,70

0,25

Sai lệch
cho
Đường
phép
kính lỗ d3
Độ lệch
cho
phép so
với trục
tâm của
thân

Độ lệch tâm cho
phép của đầu
bulông

12

-0,58

Bán kính góc lượn
r, không lớn hơn
Kích
thước
danh
nghĩa

10

0,30

0,5

0,6
mm

0,50

0,40

0,8
Bảng 2

Đường kính
danh nghĩa
của ren d

8

10

12

Chiều dài
bulông l
Kích Sai
thước lệch
danh cho
nghĩa phép

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

42

48

Chiều dài phần thân nhẵn l2 và khoảng cách l1 từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm lỗ chốt

l1

l2

l1

l2

l1

l2

l1

l2

l1

l2

l1

l2

l1

l2

l1

l2

l1

l2

l1

l2

l1

l2

l1

l2

l1

l2

l1

l2

25

19,5 7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(28)

22,5 10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

24,5 12 24 10

-

-

-

-
...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 98-63
BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ DÙNG GHÉP VÀO LỖ ĐÃ DOA
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ dùng ghép vào lỗ đã doa phải theo những chỉ
dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 50 mm:
có ren bước lớn (kiểu I): Bulông M 10 x 50 TCVN 98-63
có ren bước nhỏ 1mm (kiểu I): Bulông M 10 x 1 x 50 TCVN 98-63
có ren bước lớn (kiểu II): Bulông II M 10 x 50 TCVN 98-63
có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II): Bulông II M 10 x 1 x 50 TCVN 98-63
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 40 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 40 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 40 9 10 568