Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 45

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 104-63
ĐAI ỐC THÔ SÁU CẠNH, XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn:

Đai ốc M10 TCVN 104-63

có ren bước nhỏ 1 mm:

Đai ốc M10 x 1 TCVN 104-63.
mm

S

H

D

b
h
Độ
Độ
lệch
Khối
lệch
cho
lượng
Kích
Đường Kích Sai Kích Sai Kích Kích tâm
phép
Số Kích Sai Kích Sai
thước 1000
kính thước lệch thước lệch thước thước cho
của
rãnh thước lệch thước lệch
chốt đai
ren d danh cho danh cho danh nhỏ phép
rãnh
danh cho danh cho
chẻ ốc, kg
nghĩa phép nghĩa phép nghĩa nhất của
nghĩa phép nghĩa phép so với
lỗ
đường
tâm



4

7

5

8

6

10

8

14

10

17

12

19

15

(14)

22

15

16

-0,36

-0,43

5

+0,30 8,1

7,6

0,3

6

-0,48 9,2

8,7

0,4

8

+0,36 11,5 10,9

9

-0,58 16,2 15,5 0,5

2,5

12

19,6 18,9

3

24 -0,52 18

±0,70

6

1,5
1,5
2

3
+0,40
-0,10

-0,40

4
5

-0,48

5,5

3,5 +0,48 10 -0,58

25,4 24,5 0,7

3,5 -0,10

10

1x12 0,886
1x12 1,495
1,5x12 2,891

0,20

8

21,9 21,1 0,6
27,7 26,3

0,15

2x20 6,703
2,5x25 14,50

0,25

3x30 21,02
3x30 28,76

5

12 -0,70

4x35 38,17

5

14

5

16

4x40 77,48

(18)

27

20 ±1,30 31,2 29,6

20

30

22

34,6 33,8

32 -1,00 25

36,9 35,0

6

18

0,45 5x45 92,51

36

41,6 39,5 0,9

6

18

5x45 122,9

(22)
24

25

0,8

0,30

4x40 56,24

(27)

41

28

47,3 44,9

6

20

5x50 182,3

30

46

30

53,1 50,4

7

21 -0,84

6x60 248,4

36

55

36

63,5 60,3

42

65 -1,20 44 ±1,60 75,0 71,2

48

75

50

86,5 81,2

1,0

7

+0,58 26

10

-0,10

10

32
38

6x70 433,8
-1,00 0,50

1. Chốt chẻ theo TCVN 129-63.
2. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.
4. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

8x80 744,7
8x90 1166

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 104-63
ĐAI ỐC THÔ SÁU CẠNH, XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC
Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn: Đai ốc M10 TCVN 104-63
có ren bước nhỏ 1 mm: Đai ốc M10 x 1 TCVN 104-63.
mm
Đường
kính
ren d
S H D
Độ
lệch
tâm
cho
phép
của
lỗ
Số
rãnh
b h Độ
lệch
cho
phép
của
rãnh
so với
đường
tâm
Kích
thước
chốt
chẻ
Khối
lượng
1000
đai
ốc, kg
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Kích
thước
nhỏ
nhất
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
4 7
-0,36
5 +0,30 8,1 7,6 0,3 6 1,5
+0,40
-0,10
3 -0,40
0,15
1x12 0,886
5 8 6 -0,48 9,2 8,7 0,4 1,5 4
-0,48
1x12 1,495
6 10 8 +0,36 11,5 10,9
0,5
2 5
0,20
1,5x12 2,891
8 14
-0,43
9 -0,58 16,2 15,5 2,5 5,5 2x20 6,703
10 17 12
±0,70
19,6 18,9 3 8
-0,58
2,5x25 14,50
12 19
-0,52
15 21,9 21,1 0,6 3,5 +0,48
-0,10
10
0,25
3x30 21,02
(14) 22 15 25,4 24,5 0,7 3,5 10 3x30 28,76
16 24 18 27,7 26,3
0,8
5 12 -0,70
0,30
4x35 38,17
(18) 27 20 ±1,30 31,2 29,6 5 14 4x40 56,24
20 30 22 34,6 33,8 5 16 4x40 77,48
(22) 32 -1,00 25 36,9 35,0 6 18 0,45 5x45 92,51
24 36 25 41,6 39,5 0,9 6 18 5x45 122,9
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 45 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 45 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 45 9 10 164