Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 52

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 112-63
ĐAI ỐC NỬA TINH SÁU CẠNH TO XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 12 mm:
có ren bước lớn (Kiểu I):

Đai ốc M12 TCVN 112-63.

có ren bước nhỏ 1,25 mm (Kiểu I):

Đai ốc M12 x 1,25 TCVN 112-63.

có ren bước lớn (Kiểu II):

Đai ốc II M12 TCVN 112-63.

có ren bước nhỏ 1,25 mm (Kiểu II):

Đai ốc II M12 x 1,25 TCVN 112-63.

mm
S

H

Đường
kính ren Kích
Sai
Kích
d
thước lệch thước
danh cho danh
nghĩa phép nghĩa
12

22

(14)

24

16

27

(18)

30

20

32

(22)

36

15
-0,52

15
18
20

-1,00

22
25

Độ
b
lệch
tâm
Số
Kích
Kích
Kích
Sai
cho rãnh Kích
thước thước thước lệch phép
thước
danh
nhỏ
danh cho của lỗ
danh
nghĩa nhất nghĩa phép
nghĩa
D

Sai
lệch
cho
phép
+0,43
-1,10

+0,52
-1,60

D2

h
Sai
lệch
cho
phép

Kích
Sai
thước lệch
danh cho
nghĩa phép

25,4

24,5

20

0,6

3,5

10

27,7

26,3

22

0,7

3,5

10

31,2

29,6

25

34,6

33,8

28

36,9

35,0

30

41,6

39,5

34

-0,52

6
0,8

-0,62

1. Chốt chẻ theo TCVN 129-63.
2. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.
4. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

5

+0,48

12

5

-0,10

14

5

16

6

18

-0,58

-0,70

Độ lệch
cho
phép
của rãnh
so với
đường
tâm
0,25

0,30
0,45

Khối lượng
1000 đai ốc
kg



Kích
thước
chốt
chẻ Kiểu I Kiểu II
3x30 31,67 29,61
3x30 36,05 33,57
4x35

53,8 48,70

4x40

82,0 80,84

4x40

91,5 87,83

5x45 132,1 126,9

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 112-63
ĐAI ỐC NỬA TINH SÁU CẠNH TO XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC
Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 12 mm:
có ren bước lớn (Kiểu I): Đai ốc M12 TCVN 112-63.
có ren bước nhỏ 1,25 mm (Kiểu I): Đai ốc M12 x 1,25 TCVN 112-63.
có ren bước lớn (Kiểu II): Đai ốc II M12 TCVN 112-63.
có ren bước nhỏ 1,25 mm (Kiểu II): Đai ốc II M12 x 1,25 TCVN 112-63.
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 52 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 52 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 52 9 10 394