Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 53

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 113-63
ĐAI ỐC DẸT NỬA TINH SÁU CẠNH, XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn:

Đai ốc M10 TCVN 113-63.

có ren bước nhỏ 1 mm Đai ốc M10 x 1 TCVN 113-63.
mm
S

H

D

b
h
Độ
Độ
lệch
Khối
lệch
cho
Kích lượng
Đường Kích Sai Kích Sai Kích Kích tâm
phép
Số Kích Sai Kích Sai
thước 1000
kính thước lệch thước lệch thước thước cho
của
rãnh thước lệch thước lệch
chốt
ren d danh cho danh cho danh nhỏ phép
danh cho danh cho rãnh chẻ đai ốc
kg 
nghĩa phép nghĩa phép nghĩa nhất của
nghĩa phép nghĩa phép so với
lỗ
đường
tâm
6

10 -0,36

5

+0,30 11,5 10,9

8

14

6

-0,75 16,2 15,5 0,5

2,5

10

17

19,6 18,9

3

12

19

10

(14)

22

10

16

-0,43

8

+0,36
-0,90

24 -0,52 12

(18)

27

14

20

30

16

(22)

32

18

24

36

(27)

41

30

46

36

55 -1,20 28

42

65

-1,00

+0,43
-1,10

22

+0,40
-0,10

3
3,5
5

3,5

6

25,4 24,5 0,7

3,5

6

5

7

31,2 29,6
34,6 33,8

0,8

36,9 35,0
41,6 39,5

+0,52

2

21,9 21,1 0,6
27,7 26,3

18
20

6

47,3 44,9

0,9

1,5x15 1,845
-0,40

0,20

2x20 4,497
2,5x25 8,921

-0,48
0,25

3x30 13,48
3x30 18,37
4x35 33,67

5

+0,48

8

-0,58 0,30

4x40 58,64

5

-0,10

10

4x40 63,27

6

11

5x45 69,50

6

11

5x45 82,95

6

12 -0,70 0,45 5x50 121,1

53,1 50,4 1,0

7

+0,58 13

6x60 169,7

63,5 60,3

7

-0,10

18

6x70 236,9

32 +0,62 75,0 71,2

10

20 -0,84 0,50

8x80 516,4

-1,60

48

75

38

-2,00 86,5 81,2

10

26

1. Chốt chẻ theo TCVN 129-63.
2. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.
4. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

8x90 858,0

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 113-63
ĐAI ỐC DẸT NỬA TINH SÁU CẠNH, XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC
Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn: Đai ốc M10 TCVN 113-63.
có ren bước nhỏ 1 mm Đai ốc M10 x 1 TCVN 113-63.
mm
Đường
kính
ren d
S H D
Độ
lệch
tâm
cho
phép
của
lỗ
Số
rãnh
b h Độ
lệch
cho
phép
của
rãnh
so với
đường
tâm
Kích
thước
chốt
chẻ
Khối
lượng
1000
đai ốc
kg
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Kích
thước
nhỏ
nhất
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
6 10 -0,36 5
+0,30
-0,75
11,5 10,9
0,5
6 2
+0,40
-0,10
3
-0,40
-0,48
0,20
1,5x15 1,845
8 14
-0,43
6 16,2 15,5 2,5 3,5 2x20 4,497
10 17 8
+0,36
-0,90
19,6 18,9 3 5 2,5x25 8,921
12 19
-0,52
10 21,9 21,1 0,6 3,5
+0,48
-0,10
6
0,25
3x30 13,48
(14) 22 10 25,4 24,5 0,7 3,5 6 3x30 18,37
16 24 12
+0,43
-1,10
27,7 26,3
0,8
5 7
-0,58 0,30
4x35 33,67
(18) 27 14 31,2 29,6 5 8 4x40 58,64
20 30 16 34,6 33,8 5 10 4x40 63,27
(22) 32
-1,00
18 36,9 35,0 6 11
-0,70 0,45
5x45 69,50
24 36 18 41,6 39,5
0,9
6 11 5x45 82,95
(27) 41 20
+0,52
-1,60
47,3 44,9 6 12 5x50 121,1
30 46 22 53,1 50,4 1,0 7 +0,58
-0,10
13 6x60 169,7
36 55 -1,20 28 63,5 60,3 7 18 6x70 236,9
42 65 32 +0,62 75,0 71,2 10 20 -0,84 0,50 8x80 516,4
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 53 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 53 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 53 9 10 523